Automatisk generert liturgisk kalender

Liturgisk kalender 2122

Dette er en automatisk generert liturgisk kalender basert på generelle retningslinjer for det liturgiske år. For de offisielle kalenderne, som også er gjennomgått manuelt og godkjent av Norsk katolsk bisperåd, se egne nettsider. Automatikken har ikke tilbakevirkende kraft – den vil alltid følge gjeldende regler, selv når det genereres en kalender for tidligere år.

I denne liturgiske kalenderen oppgis alle bibeltekstene som brukes under liturgien. Betydningene av forkortelsene finner du foran i din norske Bibel.

Tekstene på en vanlig søndag står i denne rekkefølge: 1 Lesning fra Det gamle testamente; 2 fra Det nye testamente; S responsoriesalme; E evangelielesningen. På hverdager er det bare to tekster, medregnet evangelielesningen.

iCalKalenderen kan lastes ned i elektronisk format samt via QR-koder.

Dager med kirkeplikt står i rød skrift. Husk at alle søndager har kirkeplikt, dessuten Jul (midnattsmessen eller den 25. om dagen) og Kristi Himmelfart. Faste- og abstinensplikt står i fet skrift (Askeonsdag og Langfredag). Dager som er angitt med STORE BOKSTAVER er søndager, fester eller høytider. Høytider er i tillegg markert med fet skrift.

Det står angitt hvilke helgener som skal minnes (dersom navnet står i parentes, er minnedagen valgfri). Der en nordisk helgen er obligatorisk minnedag, nevnes ikke de som i andre land er obligatorisk eller valgfri helgenminne. På lørdager som ikke er fest-, høytids- eller obligatoriske minnedager, kan man minnes jomfru Maria. I Norge var det vanlig i middelalderen at det på "ledige" onsdager likeledes kunne feires Olavsmesser.

Gjeldende liturgiske farge er angitt med en farget firkant. Inne i firkanten finnes en markering for Høytid H, Fest F, Minnedag (obligatorisk M og valgfri V) samt Faste og abstinens A. Minnedagslesninger er markert med en L. Utelatte messer er markert med overstrykning.

I Tromsø stift brukes andre datoer for Herrens Åpenbaring, Herrens Dåp og Marias opptagelse i Himmelen.

Faste * Påske * Pinse * Olsok * Advent * Jul

Velg visning

Januar 2122

Tor 1
Søndagstekster år A, hverdagslesninger år II, tidebønn for uke 1 vol. I
H Guds hellige mor Maria
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 4 Mos 6,22-27 S Sal 67(66),2-3.5.6+8 2 Gal 4,4-7 E Luk 2,16-21
Oktavdag for julen
Verdensdagen for fred
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Fre 2
M De hellige Basilios og Gregorios
Minnedagens messe m/juleprefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Joh 2,22-28 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Joh 1,19-28
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for minnedagen
Lør 3
V (Jesu hellige navn) L 1 Fil 2,1-11 S Sal 8,4-5.6-7.8-9 E Luk 2,21-24
Ukedagens messe m/juleprefasjon, minnedagens messe m/juleprefasjon eller helgenprefasjon
  1 1 Joh 2,29-3,6 S Sal 98(97),1.3cd-4.5-6 E Joh 1,29-34
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Hos Fransiskanerne:
M Jesu hellige navn 1 Fil 2,6-11 E Matt 1,18-25
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 2, vol. I
SØN 4
  2. søndag etter jul
Søndagens messe, Gloria, Credo, juleprefasjon
1 Sir 24,1-2.2a.2b.8-12 S Sal 147,12-13.14-15.19-20 2 Ef 1,3-6.15-18 E Joh 1,1-18 (kortere: 1-5.9-14)
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Kollekt til barne-missio
Tidebønner for søndagen
I Dominikanerordenen:
V (Zdislava av Lemberk)
Man 5
Ukedagens messe m/juleprefasjon
  1 1 Joh 3,11-21 S Sal 100(99),2.3.4.5 E Joh 1,43-51
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 6
H Herrens åpenbaring
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Jes 60,1-6 S Sal 72(71),2.7-8.10.11.12-13 2 Ef 3,2-3a.5-6 E Matt 2,1-12
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Ons 7
V (Den hellige Raimund av Peñafort)
Ukedagens messe m/juleprefasjon/epifaniprefasjon, minnedagens messe m/juleprefasjon/epifaniprefasjon eller helgenprefasjon
  1 1 Joh 3,22-4,6 S Sal 2,7bc-8.10-12a E Matt 4,12-17.23-25
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
I Dominikanerordenen:
M (Den hellige Raimund av Peñafort)
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 8
V (Den hellige Torfinn)
Ukedagens messe m/juleprefasjon/epifaniprefasjon, minnedagens messe m/juleprefasjon/epifaniprefasjon eller helgenprefasjon
  1 1 Joh 4,7-10 S Sal 72(71),1-2.3-4.7-8 E Mark 6,34-44
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 9
Ukedagens messe m/juleprefasjon eller epifaniprefasjon
  1 1 Joh 4,11-18 S Sal 72(71),1-2.10.12-13 E Mark 6,45-52
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 10
Ukedagens messe m/juleprefasjon eller epifaniprefasjon
  1 1 Joh 4,19-5,4 S Sal 72(71),1-2.14+15bc.17 E Luk 4,14-22a
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 3, vol. I
SØN 11
F Herrens dåp
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, prefasjon for Herrens Dåp
1 Jes 42,1-4.6-7 S Sal 29(28),1a+2.3ac-4.3b+9b-10 2 Apg 10,34-38 E Matt 3,13-17
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Man 12
Tidebønn for uke 1, vol. IV
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 1,1-8 S Sal 116(115),12-13.14-17.18-19 E Mark 1,14-20
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 13
V (Den hellige Hilarius)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 1,9-20 S 1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd E Mark 1,21-28
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 14
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 3,1-10.19-20 S Sal 40(39),2+5.7-8a.8b-9.10 E Mark 1,29-39
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 15
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 4,1-11 S Sal 44(43),10-11.14-15.24-25 E Mark 1,40-45
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 16
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 8,4-7.10-22a S Sal 89(88),16-17.18-19 E Mark 2,1-12
Tidebønner for minnedagen
Lør 17
M Den hellige Antonius
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Sam 9,1-4.17-19;10,1a S Sal 21(20),2-3.4-5.6-7 E Mark 2,13-17
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 18
  2. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 49,3.5-6 S Sal 40(39),2+4ab.7-8a.10 2 1 Kor 1,1-3 E Joh 1,29-34
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Bønneuken for kristen enhet 18.-25. januar
Tidebønner for søndagen
I Dominikanerordenen:
M Margrete av Ungarn, jomfru og ordensssøster 1 Est 14,3-12.19 eller Rom 12,1-2.9-13 S Sal 27,1.4,5,8-9.11 E Joh 12,24-26
Man 19
M Den hellige Henrik av Finland L 1 Jes 52,7-10 S Sal 96 (95),1-2a. 2b-3. 7-8a. 10 E Matt 28,16-20
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
  1 1 Sam 15,16-23 S Sal 50(49),8-9.16bc-17.21+23 E Mark 2,18-22
Tidebønner for minnedagen
Tir 20
V (Den hellige Fabian)
V (Den hellige Sebastian)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 16,1-13 S Sal 89(88),20.21-22.27-28 E Mark 2,23-28
Hos Cistercienserne:
M Cyprian Tansi
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 21
M Den hellige Agnes
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Sam 17,32-33.37.40-51 S Sal 144(143),1b.2.9-10 E Mark 3,1-6
Tidebønner for minnedagen
Tor 22
V (Den hellige Vincent)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 18,6-9;19,1-7 S Sal 56 (55),2-3.9-10a.10b-11.12-13 E Mark 3,7-12
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 23
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 24,3-21 S Sal 57(56),2.3-4.6+11 E Mark 3,13-19
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 24
M Den hellige Frans av Sales
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Sam 1,1-4.11-12.19.23-27 S Sal 80(79),2-3.5-7 E Mark 3,20-21
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 25
  3. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 9,1b-4 S Sal 27(26),1.4.13-14 2 1 Kor 1,10-13.17 E Matt 4,12-23 (kortere: Matt 4,12-17)
Guds ords søndag
Tidebønner for søndagen
F Apostelen Paulus' omvendelse
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Man 26
V (Den hellige Eystein)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Sam 5,1-7.10 S Sal 89(88),20. 21-22. 25-26 E Mark 3,22-30
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
I Trondheim stift:
F Den hellige Eystein
Hos Cistercienserne:
H Grunnleggerne Robert, Alberic og Stefan
1 Sir 44,1,10-15 2 Hebr 11,1-2,8-16 E Mark 10,24b-30
Tir 27
V (Den hellige Angela Merici)
V (De hellige Timoteus og Titus) L 1 2 Tim 1,1-8 eller Tit 1,1-5 S Sal 96,1-2a.2b-3.7-8a.10 E Luk 10,1-9
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Sam 6,12b-15.17-19 S Sal 24(23),7.8.9.10 E Mark 3,31-35
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 28
M Den hellige Thomas Aquinas
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Sam 7,4-17 S Sal 89(88),4-5.27-28.29-30 E Mark 4,1-20
I Dominikanerordenen:
F Thomas av Aquinas
1 Visd 7,7-10.15-16 eller Ef 3,8-12 E Joh 17,11b-19
Tidebønner for minnedagen
Tor 29
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Sam 7,18-19.24-29 S Sal 132(131),1-2.3-5.11.12.13-14 E Mark 4,21-25
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 30
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17 S Sal 51(50),3-4.5-6a.6bcd-7.10-11 E Mark 4,26-34
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 31
M Den hellige Johannes Bosco
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Sam 12,1-7a,10-17 S Sal 51(50),12-13.14-15.16-17 E Mark 4,35-41
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 4, vol. IV

Februar 2122

SØN 1
  4. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Sef 2,3;3,12-13 S Sal 146(145) 2 1 Kor 1,26-31 E Matt 5,1-12a
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 2
F Herrens fremstilling i tempelet
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, egen prefasjon
1 Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18 S Sal 24(23),7.8.9.10 E Luk 2,22-40 (kortere: 22-32)
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Ordenslivets dag
Tidebønner for festdagen
Tir 3
M Den hellige Ansgar
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Sam 18,9-10.14b.24-25a,30-19,3 S Sal 86(85),1-2. 3-4. 5-6 E Mark 5,21-43
Tidebønner for minnedagen
I Tromsø stift (utenom domkirken) feires på en hverdag i perioden 3.-9. februar:
F Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
1 Esek 37,1-2.8-9.12 2 1 Kor 3,9b-11.16-17 E Joh 2,13-22
Ons 4
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Sam 24,2.9-17 S Sal 32(31),1-2.5.6.7 E Mark 6,1-6
I Dominikanerordenen:
M Katarina av Ricci, jomfru og ordenssøster
Tidebønner for minnedagen
Tor 5
M Den hellige Agathe
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Kong 2,1-4.10-12 S 1 Krøn 29,10.11ab.11d-12a E Mark 6,7-13
Tidebønner for minnedagen
Fre 6
M Den hellige Paul Miki og hans ledsagere
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Sir 47,2-11 S Sal 18(17),31.47+50.51 E Mark 6,14-29
Tidebønner for minnedagen
Lør 7
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 3,4-13 S Sal 119(118),9.10.11.12.13.14 E Mark 6,30-34
Hos Klarissene:
F Den hellige Colette Boylet
I Dominikanerordenen:
VMinnedag for avdøde mødre og fedre
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 8
  5. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 58,7-10 S Sal 112(111),4-5.6-7.8a+9 2 1 Kor 2,1-5 E Matt 5,13-16
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
I Tromsø (domkirken):
H Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
1 Esek 37,1-2.8-9.12 2 1 Kor 3,9b-11.16-17 E Joh 2,13-22
Man 9
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 8,1-7.9-13 S Sal 132(131),6-7.8-10 E Mark 6,53-56
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 10
M Den hellige Scholastica
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Kong 8,22-23.27-30 S Sal 84(83),3.4.5+10.11 E Mark 7,1-13
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 4, vol. II
Ons 11
A Askeonsdag – faste og abstinens
Dagens messe, Prefasjon for fastetiden IV
1 Joel 2,12-18 S Sal 51(50),3-4.5-6a.12-13.14+17 2 2 Kor 5,20-6,2 E Matt 6,1-6.16-18
Tidebønner for ukedagen
Tor 12
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 5 Mos 30,15-20 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 9,22-25
Tidebønner for ukedagen
I Dominikanerordenen:
M Reginald, prest og ordensbror
Fre 13
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 58,1-9a S Sal 51(50),3-4.5-6a.18-19 E Matt 9,14-15
Tidebønner for ukedagen
I Dominikanerordenen:
M Jordan av Sachsen, prest og ordensbror
Lør 14
F De hellige Kyrillos og Methodios – vernehelgener for Europa
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, helgenprefasjon
1 Apg 13,46-49 S Sal 116,1. 2 E Luk 10,1-9
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tidebønn for uke 1, vol. II
SØN 15
  1. søndag i fasten
Søndagens messe, Credo, Prefasjon: Jesu fristelse
1 1 Mos 2,7-9.19a;3,1-7 S Sal 51(50),3-4.5-6a.12-13.14+17 2 Rom 5,12-19 (kortere: Rom 5,12.17-19) E Matt 4,1-11
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 16
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 3 Mos 19,1-2.11-18 S Sal 19(18),8. 9. 10. 15 E Matt 25,31-46
Tidebønner for ukedagen
Tir 17
[De syv stiftere av servitterordenen]
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 55,10-11 S Sal 34(33),4-5.6-7.16-17.18-19 E Matt 6,7-15
Hos Oblatfedrene:
H Godkjennelse av Kongregasjonen og ordensregler av pave Leo XII 17. februar
1 5 Mos 30,11-14 S Sal 18,8-11 2 Kol 3,12-17 E Luk 24,44-53
Tidebønner for ukedagen
Ons 18
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jona 3,1-10 S Sal 51(50),3-4.12-13.18-19 E Luk 11,29-32
Tidebønner for ukedagen
I Dominikanerordenen:
V (Jean de Fiesole (Fra Angelico))
Tor 19
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Est C, 12.14-16.23-25 S Sal 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8 E Matt 7,7-12
Tidebønner for ukedagen
Fre 20
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Esek 18,21-28 S Sal 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 E Matt 5,20-26
Tidebønner for ukedagen
Lør 21
[Den hellige Peter Damian]
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 5 Mos 26,16-19 S Sal 119(118),1-2.4-5.7-8 E Matt 5,43-48
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 2, vol. II
SØN 22
  2. søndag i fasten
Søndagens messe, Credo, Prefasjon: Jesu forklarelse
1 1 Mos 12,1-4a S Sal 33(32),4-5.18-19.20+22 2 2 Tim 1,8b-10 E Matt 17,1-9
Tidebønner for søndagen
F Apostelen Peters stol
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Man 23
[Den hellige Polykarp]
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Dan 9,4b-10 S Sal 79(78),8.9.11+13 E Luk 6,36-38
Tidebønner for ukedagen
Tir 24
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 1,10.16-20 S Sal 50(49),8-9.16bc-17.21+23 E Matt 23,1-12
Tidebønner for ukedagen
Ons 25
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jer 18,18-20 S Sal 31(30),5-6.14.15-16 E Matt 20,17-28
Tidebønner for ukedagen
Tor 26
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jer 17,5-10 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 16,19-31
Tidebønner for ukedagen
Fre 27
[Gregor av Narek]
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28 S Sal 105(104),16-17.18-19.20-21 E Matt 21,33-43.45-46
Tidebønner for ukedagen
Lør 28
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Mi 7,14-15.18-20 S Sal 103(102),1-3.3-4.9-10.11-12 E Luk 15,1-3.11-32
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 3, vol. II

Mars 2122

SØN 1
  3. søndag i fasten
Søndagens messe, Credo, Prefasjon: Den samaritanske kvinne
1 2 Mos 17,3-7 S Sal 95(94),1-2. 6-7. 8-9 2 Rom 5,1-2.5-8 E Joh 4,5-42 (kortere: Joh 4,5-15.19b-26.39a.40-42)
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 2
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 2 Kong 5,1-15a S Sal 42(41),2.3; 43(42) 3.4 E Luk 4,24-30
Tidebønner for ukedagen
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Agnes av Praha
Hos Klarissene:
M Den hellige Agnes av Praha
Tir 3
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Dan 3,25.34-43 S Sal 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9 E Matt 18,21-35
Tidebønner for ukedagen
Ons 4
[Den hellige Kasimir]
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 5 Mos 4,1.5-9 S Sal 147,12-13.15-16.19-20 E Matt 5,17-19
Tidebønner for ukedagen
Tor 5
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jer 7,23-28 S Sal 95(94),1-2.6-7.8-9 E Luk 11,14-23
Tidebønner for ukedagen
Fre 6
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Hos 14,2-10 S Sal 81(80),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14+17 E Mark 12,28b-34
Kvinnenes verdensbønnedag
Tidebønner for ukedagen
Lør 7
[De hellige Perpetua og Felicitas]
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Hos 6,1-6 S Sal 51(50),3-4.18-19.20-21ab E Luk 18,9-14
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 4, vol. II
SØN 8
    4. søndag i fasten
Søndagens messe, Credo, Prefasjon: Den blindfødte
1 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a S Sal 23(22),1-3a. 3b-4. 5. 6 2 Ef 5,8-14 E Joh 9,1-41 (kortere: Joh 9,1.6-9.13-17.34-38)
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 9
[Den hellige Fransiska av Roma]
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 65,17-21 S Sal 30(29),2+4.5-6.11-12a+13b E Joh 4,43-54
Tidebønner for ukedagen
Tir 10
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Esek 47,1-9.12 S Sal 46(45),2-3.5-6.8-9 E Joh 5,1-16
Tidebønner for ukedagen
Ons 11
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 49,8-15 S Sal 145(144),8-9.13cd-14.17-18 E Joh 5,17-30
Tidebønner for ukedagen
Tor 12
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 2 Mos 32,7-14 S Sal 106(105),19-20.21-22.23 E Joh 5,31-47
Tidebønner for ukedagen
Fre 13
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Visd 2,1a.12-22 S Sal 34(33),17-18. 19-20. 21. 23 E Joh 7,1-2.10.25-30
Årsdagen for pavevalget
Tidebønner for ukedagen
Lør 14
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jer 11,18-20 S Sal 7,2-3.9bc-10.11-12 E Joh 7,40-53
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 1, vol. II
SØN 15
  5. søndag i fasten
Søndagens messe, Credo, Prefasjon: Oppvekkelsen fra de døde
1 Esek 37,12b-14 S Sal 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 2 Rom 8,8-11 E Joh 11,1-45 (kortere: Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45)
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 16
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (kortere: Dan 13,41c-62) S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Joh 8,1-11
Tidebønner for ukedagen
Tir 17
[Den hellige Patrick]
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 4 Mos 21,4-9 S Sal 102(101),2-3.16-18.19-21 E Joh 8,21-30
Tidebønner for ukedagen
Ons 18
[Den hellige Kyrillos av Jerusalem]
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 Dan 3,14-20.24-25.28 S Dan 3,52.53.54.55.56 E Joh 8,31-42
Tidebønner for ukedagen
Tor 19
H Den hellige Josef, jomfru Marias brudgom
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16 S Sal 89(88),2-3.4-5.27+29 2 Rom 4,13.16-18.22 E Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Hos St. Josephsøstrene:
H Patronatsfest
Tidebønner for høytiden
Fre 20
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 Jer 20,10-13 S Sal 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7 E Joh 10,31-42
Tidebønner for ukedagen
Lør 21
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 Esek 37,21-28 S Jer 31,10.11-12ab.13 E Joh 11,45-56
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 2, vol. II
SØN 22
H Palmesøndag
Søndagens messe, egne lesninger, Credo, prefasjon for Pasjonssøndag
E Matt 21,1-11 1 Jes 50,4-7 S Sal 22(21),8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 2 Fil 2,6-11 E Matt 26,14-27,66 (kortere: 27,11-54)
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Man 23
[Den hellige Turibius]
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon II
  1 Jes 42,1-7 S Sal 27(26),1. 2. 3. 13-14 E Joh 12,1-11
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 24
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon II
  1 Jes 49,1-6 S Sal 71(70),1-2. 3-4. 5-6. 15. 17 E Joh 13,21-33.36-38
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 25
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon II
  1 Jes 50,4-9a S Sal 69(68),8-10. 21-22. 31. 33-34 E Matt 26,14-25
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 26
H Skjærtorsdag
F Oljevigselsmessen:
1 Jes 61,1-3a.6a.8b-9 S Sal 89(88),21-22. 25+27 2 Åp 1,5-8 E Luk 4,16-21
Påskens hellige triduum begynner
H Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd:
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, prefasjon for den hellige Eukaristi I
1 2 Mos 12,1-8.11-14 S Sal 115,12-13.15-16bc.17-18 2 1 Kor 11,23-26 E Joh 13,1-15
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Egne tidebønner
Fre 27
A Langfredag – faste og abstinens
Egne lesninger
1 Jes 52,13-53,12 S Sal 31(30),2+6. 12-13. 15-16. 17+25 2 Hebr 4,14-16;5,7-9 E Joh 18,1-19,42
Kollekt til Det hellige land
Egne tidebønner
Lør 28
Ingen messe om dagen; påskenattsmessen kan begynne før midnatt. Påskemesseplikten oppfylles påskenatt eller -dag.
H Påskevigilien
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, påskeprefasjon I
1 1 Mos 1,1-2,2 (kortere: 1 Mos 1,1.26-31a) S Sal 104(103),1-2a.5-6.10+12.13-14.24+35c eller Sal 33(32),4-5.6-7.12-13.20+22 2 1 Mos 22,1-18 (kortere: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18) S Sal 16(15),5+8.9-10.11 3 2 Mos 14,5-15,1a S 2 Mos 15,1-2.3-4.5-6.17-18 4 Jes 54,5-14 S Sal 30(29),2+4.5-6.11+12a+13b 5 Jes 55,1-11 S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 6 Bar 3,9-15.32-4,4 S Sal 19(18),8.9.10.11 7 Esek 36,16-17a.18-28 S Sal 42(41),3.5bcd;43(42),3.4 eller (om det er dåp) Jes 12,2-3.4bcd.5-6 eller Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 8 Rom 6,3-11 S Sal 118(117),1-2. 16ab-17. 22-23 E Matt 28,1-10
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Egne tidebønner
I Tromsø stift:
Årsdag for bispevigselen
SØN 29
H Påskedag
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens, Credo, påskeprefasjon I
1 Apg 10,34a.37-43 S Sal 118(117),1-2. 16ab-17. 22-23 2 Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8 E Joh 20,1-9 eller Luk 24,1-12 eller (om kvelden) Luk 24,13-35
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Tidebønn for uke 1, vol. III
Man 30
  Mandag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 2,14.22-33 S Sal 16(15),1-2a+5.7-8.9-10.11 E Matt 28,8-15
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for påskeoktaven
Tir 31
  Tirsdag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 2,36-41 S Sal 33(32),4-5. 18-19. 20. 22 E Joh 20,11-18
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for påskeoktaven

April 2122

Ons 1
  Onsdag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 3,1-10 S Sal 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9 E Luk 24,13-35
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for påskeoktaven
Tor 2
  Torsdag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 3,11-26 S Sal 8,2a+5.6-7.8-9 E Luk 24,35-48
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for påskeoktaven
Fre 3
  Fredag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 4,1-12 S Sal 118(117),1-2+4.22-24.25-27a E Joh 21,1-14
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for påskeoktaven
Lør 4
  Lørdag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 4,13-21 S Sal 118(117),1+14-15.16ab-18.19-21 E Mark 16,9-15
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for påskeoktaven
Tidebønn for uke 2, vol. III
SØN 5
Miskunns-søndagen
  2. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon I
1 Apg 2,42-47 S Sal 118(117),2-4. 13-15. 22-24 2 1 Pet 1,3-9 E Joh 20,19-31
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 6
H Herrens bebudelse
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Jes 7,10-14.8,10 S Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.11 2 Hebr 10,4-10 E Luk 1,26-38
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Tir 7
M Den hellige Johannes Baptist de la Salle
Minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
1 Apg 4,32-37 S Sal 93(92),1ab.1c-2.5 E Joh 3,7b-15
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Ons 8
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 5,17-26 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 E Joh 3,16-21
Tidebønner for ukedagen
Tor 9
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 5,27-33 S Sal 34(33),2+9.17-18.19-20 E Joh 3,31-36
Tidebønner for ukedagen
Fre 10
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 5,34-42 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Joh 6,1-15
Tidebønner for ukedagen
Lør 11
M Den hellige Stanislaus
Minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
1 Apg 6,1-7 S Sal 33(32),1-2.4-5.18-19 E Joh 6,16-21
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Tidebønn for uke 3, vol. III
SØN 12
  3. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon
1 Apg 2,14.22-33 S Sal 16(15) 2 1 Pet 1,17-21 E Luk 24,13-35
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 13
V (Den hellige Martin I)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 6,8-15 S Sal 119(118),23-24.26-27.29-30 E Joh 6,22-29
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tir 14
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 7,51-8,1a S Sal 31(30),3cd-4.6ab+7b+8a.17+21ab E Joh 6,30-35
Tidebønner for ukedagen
Ons 15
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 8,1b-8 S Sal 66(65),1-3a.4-5.6-7a E Joh 6,35-40
Tidebønner for ukedagen
Tor 16
M Den hellige Magnus
Minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
1 Apg 8,26-40 S Sal 66(65),8-9.16-17.20 E Joh 6,44-51
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Fre 17
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 9,1-20 S Sal 117(116),1.2 E Joh 6,52-59
Tidebønner for ukedagen
Lør 18
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 9,31-42 S Sal 116(115),12-13.14-15.16-17 E Joh 6,60-69
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 4, vol. III
SØN 19
  4. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon
1 Apg 2,14a.36-41 S Sal 23 (22),1-3a. 3b-4. 5. 6 2 1 Pet 2,20b-25 E Joh 10,1-10
Kallssøndag
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 20
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 11,1-18 S Sal 42(41),2-3; 43(42) 3.4 E Joh 10,11-18
I Dominikanerordenen:
V Agnes av Montepulciano, jomfru og ordenssøster
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tir 21
V (Den hellige Anselm av Canterbury)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 11,19-26 S Sal 87(86),1-3.4-5.6-7 E Joh 10,22-30
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Konrad av Parzham, ordensbror
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Ons 22
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 12,24-13,5a S Sal 67(66),2-3.5.6+8 E Joh 12,44-50
Hos Cistercienserne:
V (Den salige Maria Gabriela Sagheddu)
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tor 23
V (Den hellige Adalbert)
V (Den hellige Georg)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 13,13-25 S Sal 89(88),2-3.21-22.25+27 E Joh 13,16-20
Hos Fransiskanerne:
M Den salige Egidius av Assisi
Hos Klarissene:
M Den salige Egidius av Assisi
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Fre 24
V (Den hellige Fidelis av Sigmaringen)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 13,26-33 S Sal 2,6-7.8-9.10-11 E Joh 14,1-6
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Fidelis av Sigmaringen, prest og martyr
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Lør 25
F Evangelisten Markus
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon II
1 1 Pet 5,5b-14 S Sal 89(88),2-3.6-7.16-17 E Mark 16,15-20
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tidebønn for uke 1, vol. III
SØN 26
  5. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon
1 Apg 6,1-7 S Sal 33(32),1-2.4-5.18-19 2 1 Pet 2,4-9 E Joh 14,1-12
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 27
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 14,5-18 S Sal 115(113B),1-2. 3-4. 15-16 E Joh 14,21-26
Hos Cistercienserne:
M Rafael Arnáiz Barón
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Tir 28
V (Den hellige Peter Chanel)
V (Den hellige Louis M. Grigion de Montfort)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 14,19-28 S Sal 145(144),10-11.12-13ab.21 E Joh 14,27-31a
Hos Maristene:
F Den hellige Peter Chanel
1 Jes 66,18-20a 2 1 Pet 2,20b-25 E Joh 10,11-16
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Ons 29
F Den hellige Katarina av Siena – vernehelgen for Europa
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, helgenprefasjon
1 1 Joh 1,5-2,2 S Sal 103,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a E Matt 11,25-30
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
I Dominikanerordenen:
F Katarina av Siena
1 Åp 1,5-8 eller Kol 1,24-29 eller 1 Joh 1,5-2,2 E Joh 17,1-11a eller Joh 7,14-18.37-39
Tidebønner for festdagen
Tor 30
V (Den hellige Pius V)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 15,7-21 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.10 E Joh 15,9-11
I Dominikanerordenen:
M (Pius V, pave)
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)

Mai 2122

Fre 1
V (Den hellige Josef håndverkeren) L 1 1 Mos 1,26-2,3 eller Kol 3,14-15.17.23-24 S Sal 90(89),2.3-4.12-13.14.16 E Matt 13,54-58
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 15,22-31 S Sal 57(56),8-9.10-12 E Joh 15,12-17
Hos St. Josephsøstrene:
F Den hellige Josef, håndverkeren
Hos Elisabethsøstrene:
F Den hellige Josef, håndverkeren
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Lør 2
M Den hellige Athanasius
Minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
1 Apg 16,1-10 S Sal 100(99),2.3.5 E Joh 15,18-21
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Tidebønn for uke 2, vol. III
SØN 3
  6. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon
1 Apg 8,5-8.14-17 S Sal 66(65),1-3a.4-5.6-7a.16-20 2 1 Pet 3,15-18 E Joh 14,15-21
Tidebønner for søndagen
F De hellige apostler Filip og Jakob
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Man 4
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 16,11-15 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Joh 15,26-16.4a
Tidebønner for ukedagen
Tir 5
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 16,22-34 S Sal 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8 E Joh 16,5-11
I Dominikanerordenen:
M Vincent Ferrer
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Ons 6
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 17,15.22-18,1 S Sal 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd E Joh 16,12-15
Tidebønner for ukedagen
Tor 7
H Kristi himmelfart
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Apg 1,1-11 S Sal 47(46) 2 Ef 1,17-23 E Matt 28,16-20
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Fre 8
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 18,9-18 S Sal 47(46),2-3. 4-5. 6-7 E Joh 16,20-23a
Tidebønner for ukedagen
Lør 9
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 18,23-28 S Sal 47(46),2-3.8-9.10 E Joh 16,23b-28
Hos Klarissene:
M Den hellige Katarina av Bologna
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Tidebønn for uke 3, vol. III
SØN 10
  7. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon
1 Apg 1,12-14 S Sal 27(26),1.4.7-8a 2 1 Pet 4,13-16 E Joh 17,1-11a
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
I Picpus-ordenen:
M Den hellige Damian de Veuster
I Dominikanerordenen:
V Antoninus, biskop
Man 11
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 19,1-8 S Sal 68(67),2-3.4-5ac.6-7ab E Joh 16,29-33
Hos Cistercienserne:
M De hellige abbeder av Cluny
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Tir 12
V (De hellige Nereus og Achilleus)
V (Den hellige Pancratius)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 20,17-27 S Sal 68(67),10-11.20-21 E Joh 17,1-11a
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Leopold Mandic
Hos Cistercienserne:
H Kirkevigselsfest Tautra Mariakloster
1 Apg 7,44–50 2 1 Kor 3,9b–13.16–17 E Joh 4,19–24
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Ons 13
V (Vår Frue av Fátima)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 20,28-38 S Sal 68(67),29-30.33-35a.35b-36c E Joh 17,11b-19
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tor 14
F Apostelen Mattias
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Apg 1,15-17.20-26 S Sal 113(112),1-2.3-4.5-6.7-8 E Joh 15,9-17
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Fre 15
V (Den hellige Hallvard)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 25,13b-21 S Sal 103(102),1-2.11-12.19-20ab E Joh 21,15-19
Hos Cistercienserne:
M Den hellige Pachomius
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Lør 16
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 28,16-20.30-31 S Sal 11(10),4.5+7 E Joh 21,20-25
I Karmelittordenen:
V (Den hellige Simon Stock, munk)
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Margareta av Cortona
Vigilie
H Pinsevigilien
Vigiliens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 1 Mos 11,1-9 eller 2 Mos 19,3-8a.16-20 eller Esek 37,1-14 eller Joel 3,1-5 S Sal 104(103),1-2a.24.35c.27-28.29bc-30 2 Rom 8,22-27 E Joh 7,37-39
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
SØN 17
H Pinsedag
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Apg 2,1-11 S Sal 104(103),1ab+24ac. 29bc-30. 31+34 2 1 Kor 12,3b-7.12-13 E Joh 20,19-23
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Paschalis Baylón
I Dominikanerordenen:
V (Frans Coll Guitart)
Man 18
Messelesninger fra uke 7
Tidebønn for uke 3, vol. IV
M Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
L 1 1 Mos 3,9-15.20 eller Apg 1,12-14 S Sal 87 (86),1-2.3+5.6-7 E Joh 19,25-34
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Felix av Cantalice, ordensbror
1 Kol 3,12-17 E Luk 12,22-31
Tidebønner for minnedagen
Tir 19
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jak 4,1-10 S Sal 55(54),7-8. 9-10. 10-11. 23 E Mark 9,30-37
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 20
V (Den hellige Bernardin av Siena)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jak 4,13-17 S Sal 49(48),2-3.6-7.8-10.11 E Mark 9,38-40
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Bernardin av Siena, prest
1 Apg 4,8-12 E Joh 14,12-17
Hos Klarissene:
M Den hellige Bernardin av Siena
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 21
V (Den hellige Kristoffer Magallanes og ledsagere)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jak 5,1-6 S Sal 49(48),14-15ab.15cd-16.17-18.19-20 E Mark 9,41-50
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
I Tromsø stift:
F Vår Herre Jesus Kristus, den evige yppersteprest
1 1 Mos 22,9-18 S Sal 40,7-8a. 8b-9. 10-11ab. 17 2 Hebr 10,4-10 E Matt 26,36-42
Hos Oblatfedrene:
F Den hellige Eugenius de Mazenod
1 Jes 52,7-10 S Sal 95,1-13 2 1 Kor 1,18-25;2,1-5 E Luk 4,14-22
Fre 22
V (Den hellige Rita av Cascia)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jak 5,9-12 S Sal 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12 E Mark 10,1-12
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 23
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jak 5,13-20 S Sal 141(140),1-2.3+8 E Mark 10,13-16
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 24
H Den hellige treenighet
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 2 Mos 34,4b-6.8-9 S Dan 3,52-56 2 2 Kor 13,11-13 E Joh 3,16-18
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Hos Fransiskanerne:
F Innvielse av Frans' basilika i Assisi
Hos Klarissene:
F Innvielse av Frans' basilika i Assisi
I Dominikanerordenen:
M Overføringen av Dominikus' legeme i Bologna
Man 25
V (Den hellige Beda den Ærverdige)
V (Den hellige Gregor VII)
V (Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Pet 1,3-9 S Sal 111(110),1-2.5-6.9+10c E Mark 10,17-27
I Karmelittordenen:
M Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 26
M Den hellige Filip Neri
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Pet 1,10-16 S Sal 98(97),1.2-3ab.3c-4 E Mark 10,28-31
Tidebønner for minnedagen
Ons 27
V (Den hellige Augustin av Canterbury)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Pet 1,18-25 S Sal 147,12-13.14-15.19-20 E Mark 10,32-45
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 28
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Pet 2,2-5.9-12 S Sal 100(99),2.3.4.5 E Mark 10,46-52
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 29
V (Den hellige pave Paul VI)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Pet 4,7-13 S Sal 96(95),10.11-12.13 E Mark 11,11-26
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 30
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jud 17,20b-25 S Sal 63(62),2.3-4.5-6 E Mark 11,27-33
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 31
H Festen for Kristi legeme og blod
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 5 Mos 8,2-3.14b-16a S Sal 147,12-13.14-15.19-20 2 1 Kor 10,16-17 E Joh 6,51-58
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden

Juni 2122

Man 1
M Den hellige Justin
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Pet 1,2-7 S Sal 91(90),1-2. 14-15. 15-16 E Mark 12,1-12
Tidebønner for minnedagen
Tir 2
V (De hellige Marcellinus og Peter)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Pet 3,12-15a.17-18 S Sal 90(89),2.3-4.10.14+16 E Mark 12,13-17
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 3
M Den hellige Karl Lwanga og hans ledsagere
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Tim 1,1-3.6-12 S Sal 123(122),1-2a.2bcd E Mark 12,18-27
Tidebønner for minnedagen
Tor 4
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Tim 2,8-15 S Sal 25(24),4bc-5ab.8-9.10+14 E Mark 12,28-34
I Dominikanerordenen:
M Peter av Verona, prest, ordensbror og martyr
Tidebønner for minnedagen
Fre 5
H Jesu hjertefest
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 5 Mos 7,6-11 S Sal 103(102),1–2. 3–4. 6–7. 8+10 2 1 Joh 4,7-15 E Matt 11,25-29ab
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Lør 6
M Jomfru Marias rene hjerte
Minnedagens messe, egne lesninger, prefasjon for Jomfru Maria
1 Jes 61,9-11 S 1 Sam 2,1. 4-5. 6-7. 8abcd E Luk 2,41-51
Hos Maristene:
M Den hellige Marcellin Champagnat
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 2, vol. IV
I Picpus-ordenen:
F Jomfru Marias rene hjerte
SØN 7
  10. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Hos 6,3-6 S Sal 50(49) 2 Rom 4,18-25 E Matt 9,9-13
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
I Karmelittordenen:
M Den salige Anna av Sankt Bartholomeus
Man 8
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 17,1-6 S Sal 121(120),1-2.3-4.5-6.7-8 E Matt 5,1-12
I Dominikanerordenen:
V (Diana og Cecilia)
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 9
V (Den hellige Efrem)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 17,7-16 S Sal 4,2-3.4-5.7-8 E Matt 5,13-16
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 10
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 18,20-39 S Sal 16(15),1-2a.4.5+8.11 E Matt 5,17-19
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 11
M Apostelen Barnabas
Minnedagens messe, egne lesninger, alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Apg 11,21b-26;13,1-3 S Sal 98(97),1.2-3ab.3c-4.5-6 E Matt 10,7-13
Tidebønner for minnedagen
Fre 12
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 19,9a.11-16 S Sal 27(26) E Matt 5,27-32
I Karmelittordenen:
M Den salige Alfons Maria Mazurek og hans ledsagere
Tidebønner for minnedagen
Lør 13
M Den hellige Antonius av Padova
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Kong 19,19-21 S Sal 16(15),1b-2a.5.7-10 E Matt 5,33-37
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Antonius av Padova, prest og kirkelærer
1 Visd 7,7-14 eller Ef 4,7.11-15 E Mark 16,15-20
Hos Klarissene:
F Den hellige Antonius av Padova, prest og kirkelærer
1 Visd 7,7-14 eller Ef 4,7.11-15 E Mark 16,15-20
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 14
  11. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 2 Mos 19,2-6a S Sal 100(99) 2 Rom 5,6-11 E Matt 9,36-10,8
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 15
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 21,1-16 S Sal 5,2-3.5-6.7 E Matt 5,38-42
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 16
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 21,17-29 S Sal 51(50),3-4.5-6a.11+16 E Matt 5,43-48
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 17
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kong 2,1.6-14 S Sal 31(30),20.21.24 E Matt 6,1-6.16-18
Hos Cistercienserne:
V (Den salige Josef Maria Cassant)
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 18
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Sir 48,1-15 S Sal 97(96),1-2.3-4.5-6.7 E Matt 6,7-15
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 19
V (Den hellige Romualdus)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kong 11,1-4.9-18.20 S Sal 132(131),11.12.13-14.17-18 E Matt 6,19-23
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 20
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Krøn 24,17-25 S Sal 89(88),4-5.29-30.31-32.33-34 E Matt 6,24-34
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 21
  12. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jer 20,10-13 S Sal 69(68) 2 Rom 5,12-15 E Matt 10,26-33
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 22
V (Den hellige Paulinus av Nola)
V (De hellige John Fisher og Thomas More)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kong 17,5-8.13-15a.18 S Sal 60(59),3.4-5.12-13 E Matt 7,1-5
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 23
  1 2 Kong 19,9b-11.14-21.31-36 S Sal 48(47),2-3a.3b-4.10-11 E Matt 7,6.12-14
Vigilie
F Vigilien til Johannes Døperens fødsel
Vigiliens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Jer 1,4-10 S Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17 2 1 Pet 1,8-12 E Luk 1,5-17
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Ons 24
H Johannes Døperens fødsel
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Jes 49,1-6 S Sal 139(138),1-3.13-14ab.14c-15 2 Apg 13,22-26 E Luk 1,57-66.80
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Tor 25
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kong 24,8-17 S Sal 79(78),1-2.3-5.8.9 E Matt 7,21-29
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 26
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kong 25,1-12 S Sal 137(136),1-2.3.4-5.6 E Matt 8,1-4
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 27
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Kyrillos av Alexandria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Klag 2,2.10-14.18-19 S Sal 74(73),1-2.3-5a.5b-7.20-21 E Matt 8,5-17
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 28
  13. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 2 Kong 4,8-11.14-16a S Sal 89(88) 2 Rom 6,3-4.8-11 E Matt 10,37-42
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 29
H De hellige apostler Peter og Paulus
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Apg 12,1-11 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 2 2 Tim 4,6-8.17-18 E Matt 16,13-19
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Tir 30
V (Kirkens første martyrer i Roma)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Am 3,1-8;4,11-12 S Sal 5 E Matt 8,23-27
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt

Juli 2122

Ons 1
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Am 5,14-15.21-24 S Sal 50(49),7.8-9.10-11.12-13.16bc-17 E Matt 8,28-34
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 2
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Am 7,10-17 S Sal 19(18),8.9.10.11 E Matt 9,1-8
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 3
F Apostelen Thomas
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Ef 2,19-22 S Sal 117(116),1.2 E Joh 20,24-29
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Lør 4
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Elisabeth av Portugal)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Am 9,11-15 S Sal 85(84),9. 11-12. 13-14 E Matt 9,14-17
I Dominikanerordenen:
V (Peter Georg Frassati)
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 5
  14. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Sak 9,9-10 S Sal 145(144),1-2.8-9.10-11.13cd-14 2 Rom 8,9.11-13 E Matt 11,25-30
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 6
V (Den hellige Maria Goretti)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Hos 2,16.17b-18.21-22 S Sal 145(144),2-3.4-5.6-7.8-9 E Matt 9,18-26
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 7
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Hos 8,4-7.11-13 S Sal 115(113B) 3-4.5-6.7ab-8.9-10 E Matt 9,32-38
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 8
V (Den hellige Sunniva)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Hos 10,1-3.7-8.12 S Sal 105(104),2-3.4-5.6-7 E Matt 10,1-7
Hos Cistercienserne:
M Den salige pave Eugenius III
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 9
V (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans ledsagere)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Hos 11,1-4.8c-9 S Sal 80(79),2ac+3b.15-16 E Matt 10,7-15
Hos Fransiskanerne:
M De hellige Nikolas Pieck, Willad og ledsagere, martyrer
I Picpus-ordenen:
M Vår Frue av Freden. Nådebildet i Picpus.
I Dominikanerordenen:
V Johannes av Köln, prest, ordensbror og martyr
V (Frans Fernández de Capillas, martyr)
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 10
M Den hellige Knut – Danmarks vernehelgen
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Hos 14,2-10 S Sal 51(50),3-4.8-9.12-13.14+17 E Matt 10,16-23
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Veronika Giuliani, jomfru
Hos Klarissene:
M Den hellige Veronika Giuliani, jomfru
Tidebønner for minnedagen
Lør 11
F Den hellige Benedikt – vernehelgen for Europa
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, helgenprefasjon
1 Ordsp 2,1-9 S Sal 34,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 ℟ 2a eller 9a E Matt 19,27-29
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 12
  15. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 55,10-11 S Sal 65(64),10abcd.10e-11.12-13.14 2 Rom 8,18-23 E Matt 13,1-23 (kortere: Matt 13,1-9)
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 13
V (Den hellige Henrik)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jes 1,10-17 S Sal 50(49),8-9.16bc-17.21+23 E Matt 10,34-11,1
I Karmelittordenen:
M Den hellige Teresa av Jesus, de Los Andes
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 14
V (Den hellige Camillus av Lellis)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jes 7,1-9 S Sal 48(47),2-3a.3b-4.5-6.7-8 E Matt 11,20-24
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 15
V (Den hellige Svithun)
V (Den hellige Bonaventura)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jes 10,5-7.13-16 S Sal 94(93),5-6.7-8.9-10.14-15 E Matt 11,25-27
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Bonaventura, biskop og kirkelærer
1 Visd 8,2-7.16-18 E Matt 5,13-19
Hos Klarissene:
F Den hellige Bonaventura, biskop og kirkelærer
1 Visd 8,2-7.16-18 E Matt 5,13-19
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 16
V (Jomfru Maria av Karmelberget)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jes 26,7-9.12.16-19 S Sal 102(101),13-14ab+15.16-18.19-21 E Matt 11,28-30
I Karmelittordenen:
H Høytid for den salige Maria av Karmelberget
1 1 Kong 18,42b-45a 2 Gal 4,4-7 E Joh 19,25-27
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 17
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jes 38,1-6.21-22.7-8 S Jes 38,10.11.12abcd.16 E Matt 12,1-8
I Karmelittordenen:
V (Den salige Teresa av St. Augustin og hennes ledsagere)
I Dominikanerordenen:
M Ceslas, prest og ordensbror
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 18
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Mi 2,1-5 S Sal 10,1-2.3-4.7-8.14 (9,22-23.24-25.28-29.35) E Matt 12,14-21
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 19
  16. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Visd 12,13.16-19 S Sal 86(85),5-6.9-10.15-16a 2 Rom 8,26-27 E Matt 13,24-43 (kortere: Matt 13,24-30)
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
I Karmelittordenen:
M Jomfru Maria, all nådes mor (mater divinæ gratiæ) 1 Est 8,3-8a.16-17 E Joh 2,1-11
Man 20
M Den hellige Thorlákr
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Mi 6,1-4.6-8 S Sal 50,5-6.8-9.16bc-17.21.23 [49,5-6.8-9.16bc.21+23] E Matt 12,38-42
I Karmelittordenen:
F Den hellige profeten Elias
1 1 Kong 19,4-9a.11-14a eller 1 Pet 1,8-12 E Luk 9,28b-36
Tidebønner for minnedagen
Tir 21
V (Den hellige Laurentius av Brindisi)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Mi 7,14-15.18-20 S Sal 85(84),2-4.5-6.7-8 E Matt 12,46-50
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Laurentius av Brindisi, prest
1 2 Kor 5,14-21 E Luk 9,1-6
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 22
F Den hellige Maria Magdalena
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Høys 3,1-4a eller 2 Kor 5,14-17 S Sal 63,2.3-4.5-6.8-9 E Joh 20,1-2.11-18
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tor 23
F Den hellige Birgitta – vernehelgen for Europa
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, helgenprefasjon
1 Gal 2,19-20 S Sal 34(33), 2–3. 4–5. 6–7. 8–9. 10–11 ℟ 2a E Joh 15,1-8
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Fre 24
V (Den hellige Charbel Makhlūf)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jer 3,14-17 S Jer 31,10.11-12ab.13 E Matt 13,18-23
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 25
F Apostelen Jakob
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 2 Kor 4,7-15 S Sal 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6 E Matt 20,20-28
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 26
  17. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 1 Kong 3,5.7-12 S Sal 119(118),57+72.76-77.127-128.129-130 2 Rom 8,28-30 E Matt 13,44-52 (kortere: Matt 13,44-46)
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Verdensbønnedagen for besteforeldre og eldre
Tidebønner for søndagen
Man 27
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jer 13,1-11 S 5 Mos 32,18-19.20.21 E Matt 13,31-35
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 28
M De hellige Marta, Maria og Lasarus
Minnedagens messe, egne lesninger, alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Joh 4,7-16 S Sal 34 (33),2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 E Joh 11,19-27 eller Luk 10,38-42
I Karmelittordenen:
V (Den salige Johannes Soreth)
Tidebønner for minnedagen
Ons 29
H Olav den hellige – Olsok
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Visd 10,10-14 S Sal 31(30),2-3ab.3cd.4.5-6.7.17 2 Jak 1,2-4.12 E Matt 16,24-28
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Tor 30
V (Den hellige Peter Krysologus)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jer 18,1-6 S Sal 146(145),1-2. 2-4. 5-6 E Matt 13,47-53
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 31
M Den hellige Ignatius av Loyola
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Jer 26,1-9 S Sal 69(68),5.8-10.14 E Matt 13,54-58
Tidebønner for minnedagen

August 2122

Lør 1
M Den hellige Alfonso Maria de' Liguori
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Jer 26,11-16.24 S Sal 69(68),15-16.30-31.33-34 E Matt 14,1-12
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 2
  18. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 55,1-3 S Sal 145(144),8-9.15-16.17-18 2 Rom 8,35.37-39 E Matt 14,13-21
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Hos Maristene:
M Den hellige Peter Julian Eymard
I Dominikanerordenen:
M Johanna av Aza, Dominikus' mor
Man 3
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jer 28,1-17 S Sal 119(118),29.43.79.80.95.102 E Matt 14,22-36
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 4
M Den hellige Johannes Maria Vianney
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Jer 30,1-2.12-15.18-22 S Sal 102(101),16-18.19-21.29+22-23 E Matt 15,1-2.10-14
Tidebønner for minnedagen
Ons 5
V (Vigselsfest for Maria Maggiore-basilikaen)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jer 31,1-7 S Jer 31,10.11-12ab.13 E Matt 15,21-28
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 6
F Herrens forklarelse
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, egen prefasjon
1 Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19 S Sal 97(96),1-2.5-6.9 E Matt 17,1-9
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
I St. Olav, Oslo:
H Kirkevigselsfest
Fre 7
V (Den hellige Sixtus og hans ledsagere)
V (Den hellige Cajetan)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Nah 2,1-3;3,1-3.6-7 S 5 Mos 32,35cd-36ab.39abcd.41 E Matt 16,24-28
I Karmelittordenen:
M Den hellige Albert av Trapani
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
I Oslo katolske bispedømme:
F Kirkevigselsfest
Lør 8
M Den hellige Dominikus
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Hab 1,12-2,4 S Sal 9,8-9.10-11.12-13 E Matt 17,14-20
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Dominikus, stifter av predikerordenen, prest
1 2 Tim 4,1-5 E Matt 5,13-16
I Dominikanerordenen:
H Dominikus
1 Jes 52,5-7 S Sal 96,1-2a.2b-3.7-8a.9.10 2 1 Tim 4,1-8 A Matt 5,16 E Matt 5,13-19 eller Matt 28,16-20
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 9
  19. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 1 Kong 19,9a.11-13a S Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14 2 Rom 9,1-5 E Matt 14,22-33
Tidebønner for søndagen
F Den hellige Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein) – vernehelgen for Europa
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
I Karmelittordenen:
F Den hellige Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein) – vernehelgen for Europa
Man 10
F Den hellige Laurentius – diakon og martyr
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, prefasjon for martyrer
1 2 Kor 9,6-10 S Sal 112(111),1-2.5-6.7-8.9 E Joh 12,24-26
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tir 11
M Den hellige Klara av Assisi
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Esek 2,8-3,4 S Sal 119(118),14. 24. 72. 103. 111. 131 E Matt 18,1-5.10-14
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Klara av Assisi, jomfru
1 Hos 2,16-17.21-22 eller 2 Kor 4,6-10.16-18 E Joh 15,4-10
Hos Klarissene:
H Den hellige Klara av Assisi, jomfru
1 Hos 2,16-17.21-22 eller 2 Kor 4,6-10.16-18 E Joh 15,4-10
Tidebønner for minnedagen
Ons 12
V (Den hellige Johanna Fransiska av Chantal)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Esek 9,1-7;10,18-22 S Sal 113(112),1-2.3-4.5-6 E Matt 18,15-20
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 13
V (Den hellige Pontian og den hellige Hippolyt)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Esek 12,1-12 S Sal 78(77),56-57.58-59.61-62 E Matt 18,21-19,1
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 14
M Den hellige Maximilian Kolbe, prest og martyr
1 Esek 16,1-15.60.63 (kortere: Esek 16,59-63) S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 E Matt 19,3-12
Vigilie
F Vigilien til Jomfru Marias opptagelse i himmelen
Vigiliens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2 S Sal 132(131),6-7.9-10.13-14 2 1 Kor 15,54-57 E Luk 11,27-28
Tidebønner for minnedagen
Lør 15
H Jomfru Marias opptagelse i himmelen
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Åp 11,19a;12,1-6a.10ab S Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 2 1 Kor 15,20-26 E Luk 1,39-56
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Tidebønn for uke 4, vol. IV
I Tromsø stift:
Vigilie
F Vigilien til Jomfru Marias opptagelse i himmelen
Vigiliens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2 S Sal 132(131),6-7.9-10.13-14 2 1 Kor 15,54-57 E Luk 11,27-28
SØN 16
  20. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 56,1.6-7 S Sal 67(66),2-3.5.6+8 2 Rom 11,13-15.29-32 E Matt 15,21-28
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
I Tromsø stift:
H Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 Åp 11,19a;12,1-6a.10ab S Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 2 1 Kor 15,20-26 E Luk 1,39-56
Man 17
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Esek 24,15-24 S 5 Mos 32,18-19.20.21 E Matt 19,16-22
I Dominikanerordenen:
M Hyacint, prest og ordensbror
Tidebønner for minnedagen
Tir 18
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Esek 28,1-10 S 5 Mos 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab E Matt 19,23-30
I Dominikanerordenen:
V Mannes, prest og ordensbror
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 19
V (Den hellige Johannes Eudes)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Esek 34,1-11 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 20,1-16
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Ludvig, biskop
Hos Cistercienserne:
M Den salige Guerric
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 20
M Den hellige Bernhard av Clairvaux
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Esek 36,23-28 S Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 E Matt 22,1-14
Hos Cistercienserne:
H Den hellige Bernhard av Clairvaux
1 Sir 39,6-10 2 Fil 3,17-4,1 E Matt 5,13-19
Tidebønner for minnedagen
Fre 21
M Den hellige Pius X
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Esek 37,1-14 S Sal 107(106),2-3.4-5.6-7.8-9 E Matt 22,34-40
Tidebønner for minnedagen
Lør 22
M Jomfru Marias dronningverdighet
Minnedagens messe m/prefasjon for Jomfru Maria
1 Esek 43,1-7a S Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14 E Matt 23,1-12
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 23
  21. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 22,19-23 S Sal 138(137),1-2a.2bc-3.6+8bc 2 Rom 11,33-36 E Matt 16,13-20
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
I Karmelittordenen:
M Årsdagen for kirke- og klosterinnvielse
1 1 Kong 8,22-23.27-30 2 Ef 2,19-22 S 84(83) E Joh 4,19-24
Tidebønner for søndagen
I Dominikanerordenen:
M Rosa av Lima
Man 24
F Den hellige Bartolomeus – Apostel
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Åp 21,9b-14 S Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18 E Joh 1,45-51
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tir 25
V (Den hellige Ludvig av Frankrike)
V (Den hellige Josef av Calasanz)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Tess 2,1-3a.14-17 S Sal 96(95),10. 11-12. 13 E Matt 23,23-26
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Ludvig av Frankrike, konge, den fransiskanske legordens vernehelgen
Hos Klarissene:
F Den hellige Ludvig av Frankrike, konge, den fransiskanske legordens vernehelgen
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 26
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Tess 3,6-10.16-18 S Sal 128(127),1-2.4-5 E Matt 23,27-32
I Karmelittordenen:
M Den hellige Teresa in transverberatione cordis: 1 1 Kor 12,31-13,1-10.12-13 S Sal 40(39) E Joh 14,23-27
Tidebønner for minnedagen
Tor 27
M Den hellige Monika
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Kor 1,1-9 S Sal 145(144),2-3.4-5.6-7 E Matt 24,42-51
Tidebønner for minnedagen
Fre 28
M Den hellige Augustin
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Kor 1,17-25 S Sal 33(32),1-2.4-5.10ab+11 E Matt 25,1-13
Hos Elisabethsøstrene:
F Den hellige Augustin
Hos Augustinerkorherrene:
H Den hellige Augustin
I Dominikanerordenen:
F Den hellige Augustin
Tidebønner for minnedagen
Lør 29
M Johannes Døperens martyrdød
Minnedagens messe, egne lesninger, egen prefasjon
1 Jer 1,17-19 S Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 E Mark 6,17-29
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 30
  22. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jer 20,7-9 S Sal 63(62),2.3-4.5-6.8-9 2 Rom 12,1-2 E Matt 16,21-27
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 31
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 2,1-5 S Sal 119(118),97.98.99.100.101.102 E Luk 4,16-30
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt

September 2122

Tir 1
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 2,10b-16 S Sal 145(144),8-9.10-11.12-13ab.13cd-14 E Luk 4,31-37
Verdensbønnedagen for skaperverket
I Karmelittordenen:
M Den hellige Teresa Margarita Redi 1 Ef 3,8-12.14-21 E Joh 15,9-17
Tidebønner for minnedagen
Ons 2
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 3,1-9 S Sal 33(32),12-13.14-15.20-21 E Luk 4,38-44
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 3
M Den hellige Gregor den Store
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Kor 3,18-23 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 5,1-11
Tidebønner for minnedagen
Fre 4
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 4,1-5 S Sal 37(36),3-4.5-6.27-28.39-40 E Luk 5,33-39
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 5
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 4,6-15 S Sal 145(144),17-18.19-20.21 E Luk 6,1-5
For Missionaries of Charity:
F Teresa av Calcutta
1 Høys 8,6-7 2 1 Kor 13,1-13 E Matt 5,1-16
I Dominikanerordenen:
VMinnedag for avdøde venner og velgjørere
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 6
  23. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Esek 33,7-9 S Sal 95(94),1-2.6-7.8-9 2 Rom 13,8-10 E Matt 18,15-20
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
I Dominikanerordenen:
M Bertrand av Garrigue, prest og ordensbror
Man 7
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 5,1-8 S Sal 5,5-6.7.12 E Luk 6,6-11
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 8
F Jomfru Marias fødsel
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, prefasjon for Jomfru Maria
1 Mi 5,1-4 eller Rom 8,28-30 S Sal 13(12),6ab.6cd E Matt 1,1-16.18-23 (kortere: Matt 1,18-23)
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Ons 9
V (Den hellige Peter Claverius)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 7,25-31 S Sal 45(44),11-12. 14-15. 16-17 E Luk 6,20-26
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 10
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 8,1b-7.11-13 S Sal 139(138),1-3.13-14ab.23-24 E Luk 6,27-38
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 11
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 9,16-19.22b-27 S Sal 84(83),3.4.5-6.12 E Luk 6,39-42
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 12
V (Den salige jomfru Maria)
V (Jomfru Marias hellige Navn)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 10,14-22 S Sal 116(115),12-13.17-18 E Luk 6,43-49
Hos Maristene:
H Jomfru Marias hellige navn
1 Sir 24,17-22 2 Gal 4,4-7 eller Ef 1,3-6.11-12 E Luk 1,26-28
I Karmelittordenen:
M Den salige Maria av Jesus
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 13
  24. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Sir 27,33-28,9 S Sal 103(102) 2 Rom 14,7-9 E Matt 18,21-35
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 14
F Korsets opphøyelse
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, egen prefasjon eller Pasjonsprefasjon I
1 4 Mos 21,4c-9 eller Fil 2,6-11 S Sal 78(77),1-2.34-35.36-37.38 E Joh 3,13-17
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tir 15
M Jomfru Marias smerter
Minnedagens messe, valgfri sekvens, alminnelig prefasjon eller prefasjon for Jomfru Maria
1 Hebr 5,7-9 S Sal 31(30),2-3a. 3b-4. 5-6. 15-16. 20 E Joh 19,25-27 eller Luk 2,33-35
Tidebønner for minnedagen
Ons 16
M De hellige Kornelius og Kyprian
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Kor 12,30b-13,13 S Sal 33(32),2-3. 4-5. 12+22 E Luk 7,31-35
Tidebønner for minnedagen
Tor 17
V (Den hellige Robert Bellarmin)
V (Den hellige Hildegard av Bingen)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 15,1-11 S Sal 118(117),1-2.16ab-17.28 E Luk 7,36-50
I Karmelittordenen:
F Den hellige Albert av Jerusalem
1 Ef 6,10-18 E Matt 20,25-28
Hos Fransiskanerne:
F Fransiskus' stigmata
1 Gal 6,14-18 E Luk 9,23-26
Hos Klarissene:
F Fransiskus' stigmata
1 Gal 6,14-18 E Luk 9,23-26
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 18
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 15,12-20 S Sal 17(16),1.6-7.8b+15 E Luk 8,1-3
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Josef av Copertino, prest
I Dominikanerordenen:
V Juan Macias, ordensbror
Tidebønner for minnedagen
Lør 19
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Januarius)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 15,35-37,42-49 S Sal 56(55),10.11-12.13-14 E Luk 8,4-15
For Misjonærer av den Hellige Familie:
H Den salige Jomfru Maria av La Salette
1 1 Mos 9,8-17 2 2 Kor 5,17-21 E Joh 19,25-27
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 20
  25. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 55,6-9 S Sal 145(144),2-3.8-9.17-18 2 Fil 1,20c-24.27a E Matt 20,1-16a
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Frans Maria av Camporosso, ordensbror
Man 21
F Evangelisten Matteus
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Ef 4,1-7.11-13 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Matt 9,9-13
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Den internasjonale fredsdagen
Tidebønner for festdagen
Tir 22
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ordsp 21,1-6.10-13 S Sal 119(118),1. 27. 30. 34. 35. 44 E Luk 8,19-21
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 23
M Den hellige Pius av Pietrelcina
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Ordsp 30,5-9 S Sal 119(118),29.72.89.101.104.163 E Luk 9,1-6
Tidebønner for minnedagen
Tor 24
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Fork 1,2-11 S Sal 90(89),3-4.5-6.12-13.14+17 E Luk 9,7-9
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 25
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Fork 3,1-11 S Sal 144(143),1a+2abc.3-4 E Luk 9,18-22
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 26
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Kosmas og den hellige Damian)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Fork 11,9-12,8 S Sal 90(89),3-4.5-6.12-13.14+17 E Luk 9,43b-45
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 27
  26. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Esek 18,25-28 S Sal 25(24),4bc-5.6-7.8-9 2 Fil 2,1-11 (kortere: Fil 2,1-5) E Matt 21,28-32
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Verdensdagen for migranter og flyktninger
Caritas-søndag
Tidebønner for søndagen
Man 28
V (Den hellige Venceslas)
V (Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Job 1,6-22 S Sal 17(16),1.2-3.6-7 E Luk 9,46-50
I Dominikanerordenen:
V (Dominikus Ibáñez, Laurentius Ruiz og Alfonso Navarrete, prester)
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 29
F De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, egen prefasjon
1 Dan 7,9-10,13-14 eller Åp 12,7-12a S Sal 138(137),1-2a.2bc-3.4-5 E Joh 1,47-51
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Ons 30
M Den hellige Hieronymus
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Job 9,1-12.14-16 S Sal 88(87),10-11. 12-13. 14-15 E Luk 9,57-62
Tidebønner for minnedagen

Oktober 2122

Tor 1
M Den hellige Terese av Jesusbarnet
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Job 19,21-27 S Sal 27(26),7-8a.8b-9abc.13-14 E Luk 10,1-12
I Karmelittordenen:
F Den hellige Terese av Jesusbarnet
1 Jes 66,10-14c eller 1 Joh 4,7-16 E Matt 11,25-30 eller Matt 18,1-4
Tidebønner for minnedagen
Fre 2
M De hellige verneengler
Minnedagens messe, egne lesninger, egen prefasjon
1 2 Mos 23,20-23 S Sal 91(90),1-2.3-4.5-6.10-11 E Matt 18,1-5.10
Tidebønner for minnedagen
Lør 3
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Job 42,1-3.5-6.12-16 S Sal 119(118),66. 71.7 5. 91. 125. 130 E Luk 10,17-24
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 3, vol. IV
I Trondheim stift:
Årsdag for bispevigselen
SØN 4
  27. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 5,1-7 S Sal 80(79),9+12.13-14.15-16.19-20 2 Fil 4,6-9 E Matt 21,33-43
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Hos Fransiskanerne:
H Den hellige far Frans av Assisi, diakon, stifter av tre ordener
1 Sir 50,1.3-7 2 Gal 6,14-18 E Matt 11,25-30
Hos Klarissene:
H Den hellige Frans av Assisi
Hos Elisabethsøstrene:
H Den hellige Frans av Assisi
Tidebønner for søndagen
I Dominikanerordenen:
F Den hellige Frans av Assisi
Man 5
V (Den hellige Faustina Kowalska)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 1,6-12 S Sal 111(110),1-2.7-8.9+10c E Luk 10,25-37
I Dominikanerordenen:
V Raymund av Capua, prest og ordensbror
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 6
V (Den hellige Bruno)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 1,13-24 S Sal 139(138),1-3.13-14ab.14c-15 E Luk 10,38-42
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 7
M Vår Frue av Rosenkransen
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Gal 2,1-2.7-14 S Sal 117(116),1.2 E Luk 11,1-4
Hos Birgittinerne:
H Den hellige Birgittas helligkåring
I Dominikanerordenen:
F Vår Frue av rosenkransen
Tidebønner for minnedagen
Tor 8
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 3,1-5 S Luk 1,69-70.71-72.73-75 E Luk 11,5-13
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 9
V (Den hellige Dionysius og hans ledsagere)
V (Den hellige Johannes Leonardi)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 3,7-14 S Sal 111(110),1-2.3-4.5-6 E Luk 11,15-26
I Dominikanerordenen:
V Ludvig Bertrand, prest og ordensbror
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 10
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 3,22-29 S Sal 105(104),2-3.4-5.6-7 E Luk 11,27-28
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 11
  28. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 25,6-10a S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 2 Fil 4,12-14.19-20 E Matt 22,1-14 (kortere: Matt 22,1-10)
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 12
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 S Sal 113(112),1-2.3-4.5a+6-7 E Luk 11,29-32
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 13
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 5,1-6 S Sal 119(118),41.43.44.45.47.48 E Luk 11,37-41
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 14
V (Den hellige Callistus I)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 5,18-25 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 11,42-46
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 15
M Den hellige Teresa av Avila
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Ef 1,1-10 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6 E Luk 11,47-54
I Karmelittordenen:
H Den hellige Teresa av Jesus
1 Vis 7,7-14 2 Rom 8,14-17.26-27 E Joh 7,14-18.37-39a eller Joh 4,5-15a
Tidebønner for minnedagen
Fre 16
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 1,11-14 S Sal 33(32),1-2.4-5.12-13 E Luk 12,1-7
I kirker viet til St. Olav:
M Olav den Helliges omvendelse L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
Tidebønner for minnedagen
I Oslo katolske bispedømme:
V (Olav den Helliges omvendelse) L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
I Trondheim stift:
V (Olav den Helliges omvendelse) L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
I Tromsø stift:
V (Den hellige Hedvig)
V (Den hellige Margrete Maria Alacoque)
Lør 17
M Den hellige Ignatius av Antiokia
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Ef 1,15-23 S Sal 8,2-3a.4-5.6-7 E Luk 12,8-12
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 18
  29. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 45,1.4-6 S Sal 96(95),1+3.4-5.7-8.9-10ac 2 1 Tess 1,1-5b E Matt 22,15-21
Tidebønner for søndagen
F Evangelisten Lukas
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Misjonssøndag
Man 19
V (De hellige Johannes av Brébeuf, Isaak Jogues og deres ledsagere)
V (Den hellige Paul av korset)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 2,1-10 S Sal 100(99),2. 3. 4. 5 E Luk 12,13-21
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Peter av Alcántara, prest
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 20
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 2,12-22 S Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14 E Luk 12,35-38
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 21
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 3,2-12 S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 E Luk 12,39-48
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 22
V (Den hellige pave Johannes Paul II)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 3,14-21 S Sal 33(32),1-2.4-5.11-12.18-19 E Luk 12,49-53
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
I Oslo katolske bispedømme:
Årsdag for bispevigselen
Fre 23
V (Den hellige Johannes av Capestrano)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 4,1-6 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 12,54-59
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Johannes av Capestrano, prest
Hos Klarissene:
F Den hellige Johannes av Capestrano, prest
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 24
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Antonius Maria Claret)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 4,7-16 S Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5 E Luk 13,1-9
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 25
  30. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 2 Mos 22,20-26 S Sal 18(17),2-3a.3bc-4.47+51ab 2 1 Tess 1,5c-10 E Matt 22,34-40
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 26
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 4,32-5,8 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 13,10-17
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 27
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 5,21-33 S Sal 128(127),1-2.3.4-5 E Luk 13,18-21
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 28
F De hellige apostler Simon og Judas
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Ef 2,19-22 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Luk 6,12-19
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tor 29
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 6,10-20 S Sal 144(143) E Luk 13,31-35
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 30
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Fil 1,1-11 S Sal 111(110),1-2.3-4.5-6 E Luk 14,1-6
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 31
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Fil 1,18b-26 S Sal 42(41),2.3.5bcd E Luk 14,1.7-11
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 3, vol. IV

November 2122

SØN 1
H Allehelgensdag
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Åp 7,2-4.9-14 S Sal 23,1-2.3-4ab.5-6 2 1 Joh 3,1-3 E Matt 5,1-12a
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Man 2
M Allesjelersdag
Minnedagens messe, egne lesninger, sekvens, prefasjon for sjelemesser
1 2 Mak 12,43-46 S Sal 103(102),8+10.13-14.15-16.17-18 2 Rom 8,31-35.37-39 E Joh 14,1-6 eller 1 Visd 3,1-9 2 Rom 6,3-9 E Matt 25,31-46 eller 1 Jes 25,6.7-9 2 1 Kor 15,20-28 eller Rom 5,5-11 E Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30
Tidebønner for minnedagen
Tir 3
V (Den hellige Martin av Porres)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Fil 2,5-11 S Sal 22(21),26-27. 28-30. 31-32 E Luk 14,15-24
Hos Fransiskanerne:
F Fransiskanerordenens allesjelersdag
1 Visd 3,1-9 E Joh 6,37-40
I Dominikanerordenen:
F Martin av Porres, ordensbror
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 4
M Den hellige Karl Borromeus
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Fil 2,12-18 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Luk 14,25-33
Tidebønner for minnedagen
Tor 5
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Fil 3,3-8a S Sal 105(104),2-3.4-5.6-7 E Luk 15,1-10
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 6
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Fil 3,17-4,1 S Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5 E Luk 16,1-8
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 7
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Fil 4,10-19 S Sal 112(111),1-2.5-6.8a+9 E Luk 16,9-15
I Dominikanerordenen:
F Dominikanerordenens allehelgensdag
1 Sir 44,1-15 eller Kor 6,4-10 E Mark 10,28-30
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 8
  32. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Visd 6,12-16 S Sal 63(62) 2 1 Tess 3,13-18 (kortere: 1 Tess 3,13-14) E Matt 25,1-13
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Innsamling av Peterspenger
Tidebønner for søndagen
I Karmelittordenen:
V (Den salige Elisabeth av Treenigheten)
I Dominikanerordenen:
M Dominikanerordenens allesjelersdag
Man 9
F Laterankirkens vigselsfest
Festdagens messe, egne lesninger, egen prefasjon
1 Esek 47,1-2.8-9.12 eller 1 Kor 3,9b-11.16-17 S Sal 46(45),2-3.5-6.8-9 E Joh 2,13-22
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tir 10
M Den hellige Leo den Store
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Tit 2,1-8.11-14 S Sal 37(36),3-4. 18. 23. 27. 29 E Luk 17,7-10
Tidebønner for minnedagen
Ons 11
M Den hellige Martin av Tours
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Tit 3,1-7 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Luk 17,11-19
Tidebønner for minnedagen
Tor 12
M Den hellige Josafat
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Filem 7-20 S Sal 146(145),7.8-9a.9bc-10 E Luk 17,20-25
Tidebønner for minnedagen
Fre 13
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Joh 4-9 S Sal 119(118),1.2.10.11.17.18 E Luk 17,26-37
Hos Cistercienserne:
F Alle Benediktinerhelgener
1 Jes 61,9-11 E Joh 15,1-8
Tidebønner for festdagen
Lør 14
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 3 Joh 5-8 S Sal 112(111),1-2.3-4.5-6 E Luk 18,1-8
I Karmelittordenen:
F Alle Karmels hellige
1 Rom 8,28-35.37-39 E Matt 5,1-12a
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Nikolas Tavelic og ledsagere, martyrer
Hos Elisabethsøstrene:
F Den salige Maria Louise Merkert
1 1 Mos 12,1-4a 2 Ef 1,3-14 E Joh 15,9-17
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 15
  33. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Ordsp 31,10-13.19-20.30-31 S Sal 128(127),1-2.3.4-5 2 1 Tess 5,1-6 E Matt 25,14-30 (kortere: Matt 25,14-15.19-21)
Bonifatiussøndag
Verdensdagen for de fattige
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
I Karmelittordenen:
M Alle avdøde fra Karmelittordenen
I Dominikanerordenen:
M Albert den Store
Man 16
V (Den hellige Margrete av Skottland)
V (Den hellige Gjertrud)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 1,1-4;2,1-5a S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 18,35-43
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 17
M Den hellige Elisabeth av Ungarn
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Åp 3,1-6.14-22 S Sal 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5 E Luk 19,1-10
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Elisabeth av Ungarn
1 Sir 26,1-4.13-16 eller 1 Tim 5,3-10 E Matt 25,31-40
Hos Klarissene:
F Den hellige Elisabeth av Ungarn
1 Sir 26,1-4.13-16 eller 1 Tim 5,3-10 E Matt 25,31-40
Hos Elisabethsøstrene:
H Den hellige Elisabeth av Ungarn
1 Sir 26,1-4.13-16 eller 1 Tim 5,3-10 E Matt 25,31-40
Tidebønner for minnedagen
Ons 18
V (Vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer) L 1 Apg 28,11-16.30-31 S Sal 98 (97),1. 2-3ab 3c-4. 5-6 E Matt 14,22-33
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon eller minnedagens messe m/apostelprefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 4,1-11 S Sal 150,1-2.3-4.5-6 E Luk 19,11-28
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 19
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 5,1-10 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Luk 19,41-44
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
I St. Olav, Trondheim:
H Kirkevigselsfest
I Trondheim stift:
F Kirkevigselsfest
Hos Klarissene:
M Den hellige Agnes av Assisi
Fre 20
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 10,8-11 S Sal 119(118),14.24.72.103.111.131 E Luk 19,45-48
I Karmelittordenen:
M Den hellige Rafael Kalinowski
Tidebønner for minnedagen
Lør 21
M Jomfru Marias fremstilling i templet
Minnedagens messe m/prefasjon for Jomfru Maria
1 Sak 2,14-17 S Luk 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 E Matt 12,46-50
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 22
H Kristi kongefest
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Esek 34,11-12.15-17 S Sal 23(22) 2 1 Kor 15,20-26.28 E Matt 25,31-46
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Man 23
V (Den hellige Klemens I)
V (Den hellige Kolumban)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 14,1-3.4b-5 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 21,1-4
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 24
M Den hellige Andreas Dung-Lac og hans ledsagere
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Åp 14,14-20 S Sal 96(95),10.11-12.13 E Luk 21,5-11
Hos Klarissene:
M Alle fransiskanerordenens avdøde og velgjørere
I Dominikanerordenen:
M Ignatius Delgado, biskop, Vincent Le Quang Liem, prest, Dominikus Phan Truong Kham, legmann og deres ledsagere, martyrer i Vietnam
Tidebønner for minnedagen
Ons 25
M Den salige Niels Steensen
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Åp 15,1-4 S Sal 98(97),1.2-3ab.7-8.9 E Luk 21,12-19
Tidebønner for minnedagen
Tor 26
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 18,1-2.21-23;19,1-3.9a S Sal 100(99),2.3.4.5 E Luk 21.20-28
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Leonard av Porto Maurizio, prest
Tidebønner for minnedagen
Fre 27
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 20,1-4.11-21,2 S Sal 84(83),3.4.5-6a+8a E Luk 21,29-33
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 28
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 22,1-7 S Sal 95(94),1-2.3-5.6-7 E Luk 21,34-36
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Jakob av Marche, prest
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 1, vol. I
SØN 29
Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I
  1. søndag i advent
Søndagens messe, Credo, adventsprefasjon I
1 Jes 63,16b-17;64,1a.3-7 S Sal 80(79),2ac+3b.15-16.18-19 2 1 Kor 1,3-9 E Mark 13,33-37
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
I Karmelittordenen:
M De salige Dionysos og Redempt
Tidebønner for søndagen
Hos Fransiskanerne:
F Alle fransiskanerordenens hellige
Hos Klarissene:
M Alle fransiskanerordenens hellige
Man 30
F Den hellige Andreas
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Rom 10,9-18 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Matt 4,18-22
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen

Desember 2122

Tir 1
Ukedagens messe m/adventsprefasjon I
  1 Jes 11,1-10 S Sal 72(71),1-2.7-8.12-13.17 E Luk 10,21-24
Tidebønner for ukedagen
Ons 2
Ukedagens messe m/adventsprefasjon I
  1 Jes 25,6-10a S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 15,29-37
Tidebønner for ukedagen
Tor 3
M Den hellige Frans Xavier
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
1 Jes 26,1-6 S Sal 118(117),1+8-9.19-21.25-27a E Matt 7,21.24-27
Hos Franciskus Xaverius-søstrene:
F Patronatsfest
Tidebønner for minnedagen
Fre 4
V (Den hellige Johannes av Damaskus)
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
  1 Jes 29,17-24 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Matt 9,27-31
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen
I Tromsø stift:
V (Den hellige Barbara)
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
Lør 5
Ukedagens messe m/adventsprefasjon I
  1 Jes 30,18-21.23-26 S Sal 147(146),1-2.3-4.5-6 E Matt 9,35-10,1.6-8
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 2, vol. I
SØN 6
  2. søndag i advent
Søndagens messe, Credo, adventsprefasjon I
1 Jes 40,1-5.9-11 S Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-142 2 Pet 3,8-14 E Mark 1,1-8
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 7
M Den hellige Ambrosius
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
1 Jes 35,1-10 S Sal 85(84),9ab+10.11-12.13-14 E Luk 5,17-26
Tidebønner for minnedagen
Tir 8
H Jomfru Marias uplettede unnfangelse
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 1 Mos 3,9-15.20 S Sal 98(97),1.2-3ab.3bc-4 2 Ef 1,3-6.11-12 E Luk 1,26-38
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Hos Oblatfedrene:
H Patronatsfest
1 1 Mos 3,9-15.20 S Sal 98(97),1.2-3ab.3bc-4 2 Ef 1,3-6.11-12 E Luk 1,26-38
Tidebønner for høytiden
Ons 9
V (Den hellige Juan Diego Cuauhtlatoatzin)
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
  1 Jes 40,25-31 S Sal 103(102),1-2.3-4.8+10 E Matt 11,28-30
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen
Tor 10
V (Vår Frue av Loreto)
Minnedagens messe m/prefasjon for Jomfru Maria
  1 Jes 41,13-20 S Sal 145(144),1+9.10-11.12-13ab E Matt 11,11-15
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen
Fre 11
V (Den hellige Damasus I)
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
  1 Jes 48,17-19 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Matt 11,16-19
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen
Lør 12
V (Vår Frue av Guadalupe)
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
  1 Sir 48,1-4.9-11 S Sal 80(79),2ac+3b.15-16.18-19 E Matt 17,10-13
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen
Tidebønn for uke 3, vol. I
SØN 13
    3. søndag i advent
Søndagens messe, Credo, adventsprefasjon I
1 Jes 61,1-2a.10-11 S Luk 1,46-48. 49-50. 53-54 2 1 Tess 5,16-24 E Joh 1,6-8.19-28
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 14
M Den hellige Johannes av korset
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
1 4 Mos 24,2-7.15-17a S Sal 25(24),4-5ab.6+7bc.8-9 E Matt 21,23-27
I Karmelittordenen:
H Den hellige Johannes av korset
1 Jes 43,1-3a.4-5 2 Rom 8,14-18.28-30 E Joh 17,11b.17-26
Tidebønner for minnedagen
Tir 15
Ukedagens messe m/adventsprefasjon I
  1 Sef 3,1-2.9-13 S Sal 34(33),2-3.6-7.17-18.19+23 E Matt 21,28-32
Tidebønner for ukedagen
Ons 16
Ukedagens messe m/adventsprefasjon I
  1 Jes 45,6b-8.18.21b-25 S Sal 85(84),9ab+10.11-12.13-14 E Luk 7,19-23
Tidebønner for ukedagen
Tor 17
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 1 Mos 49,2.8-10 S Sal 72(71),1-2.3-4ab.7-8.17 E Matt 1,1-17
Tidebønner for ukedagen
Fre 18
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 Jer 23,5-8 S Sal 72(71),1-2.12-13.18-19 E Matt 1,18-24
Tidebønner for ukedagen
Lør 19
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 Dom 13,2-7.24-25a S Sal 71(70),3-4a.5-6ab.16-17 E Luk 1,5-25
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 4, vol. I
SØN 20
  4. søndag i advent
Søndagens messe, Credo, adventsprefasjon II
1 2 Sam 7,1-5.8b-11.16 S Sal 89(88),2-3.4-5.27+29 2 Rom 16,25-27 E Luk 1,26-38
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 21
[Den hellige Peter Canisius]
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-18a S Sal 33(32),2-3.11-12.20-21 E Luk 1,39-45
Tidebønner for ukedagen
Tir 22
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 1 Sam 1,24-28 S 1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd E Luk 1,46-56
Tidebønner for ukedagen
Ons 23
[Den hellige Johannes av Kęty]
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 Mal 3,1-4.23-24 S Sal 25(24),4-5ab.8-9.10+14 E Luk 1,57-66
Tidebønner for ukedagen
Tor 24
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 S Sal 89(88),2-3.4-5.27+29 E Luk 1,67-79
Julaftenvigilien:
H 1 Jes 62,1-5 S Sal 89(88),4-5.16-17.27+29 2 Apg 13,16-17.22-25 E Matt 1,1-25 (kortere: Matt 1,18-25)
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for ukedagen
Fre 25
H Kristi fødselsfest
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1. julemesse, midnattsmessen: 1 Jes 9,2-7 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.11-12.13 2 Tit 2,11-14 E Luk 2,1-14
2. julemesse, messen ved daggry: 1 Jes 62,11-12 S Sal 97(96),1+6.11-12 2 Tit 3,4-7 E Luk 2,15-20
3. julemesse, juledag: 1 Jes 52,7-10 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6 2 Hebr 1,1-6 E Joh 1,1-18 (kortere: 1,1-5.9-14)
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Lør 26
F Den hellige Stefan – kirkens første martyr
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, juleprefasjon
1 Apg 6,8-10;7,54-59 S Sal 31(30),3cd-4.6+8ab.16bc+17 E Matt 10,17-22
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Bønnedag for forfulgte og undertrykte kristne
Tidebønner for festdagen
Tidebønn for uke 1, vol. I
SØN 27
F Den hellige familie
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, juleprefasjon
1 Sir 3,2-6.12-14 S Sal 128(127),1-2. 3. 4-5 2 Kol 3,12-21 E Luk 2,22-40 (kortere: 2,22.39-40) eller 1 1 Mos 15,1-6;21,1-3 S Sal 105 (104),1b-2. 3-4. 5-6. 8-9 2 Hebr 11,8.11-12.17-19 E Luk 2,22-40 (kortere: 2,22.39-40)
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Man 28
F De uskyldige barn i Betlehem
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, juleprefasjon
1 1 Joh 1,5-2,2 S Sal 124(123),2-3.4-5.7b-8 E Matt 2,13-18
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tir 29
[Den hellige Thomas Becket]
Juleoktaven
Ukedagens messe m/juleprefasjon
  1 1 Joh 2,3-11 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.5b-6 E Luk 2,22-35
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 30
Juleoktaven
Ukedagens messe m/juleprefasjon
  1 1 Joh 2,12-17 S Sal 96(95),7-8a.8b-9.10 E Luk 2,36-40
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 31
[Den hellige Sylvester I]
Juleoktaven
Ukedagens messe m/juleprefasjon
  1 1 Joh 2,18-21 S Sal 96(95),1-2.11-12.13 E Joh 1,1-18
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt