Automatisk generert liturgisk kalender

Liturgisk kalender 2058

Dette er en automatisk generert liturgisk kalender basert på generelle retningslinjer for det liturgiske år. For de offisielle kalenderne, som også er gjennomgått manuelt og godkjent av Norsk katolsk bisperåd, se egne nettsider. Automatikken har ikke tilbakevirkende kraft – den vil alltid følge gjeldende regler, selv når det genereres en kalender for tidligere år.

I denne liturgiske kalenderen oppgis alle bibeltekstene som brukes under liturgien. Betydningene av forkortelsene finner du foran i din norske Bibel.

Tekstene på en vanlig søndag står i denne rekkefølge: 1 Lesning fra Det gamle testamente; 2 fra Det nye testamente; S responsoriesalme; E evangelielesningen. På hverdager er det bare to tekster, medregnet evangelielesningen.

iCalKalenderen kan lastes ned i elektronisk format samt via QR-koder.

Dager med kirkeplikt står i rød skrift. Husk at alle søndager har kirkeplikt, dessuten Jul (midnattsmessen eller den 25. om dagen) og Kristi Himmelfart. Faste- og abstinensplikt står i fet skrift (Askeonsdag og Langfredag). Dager som er angitt med STORE BOKSTAVER er søndager, fester eller høytider. Høytider er i tillegg markert med fet skrift.

Det står angitt hvilke helgener som skal minnes (dersom navnet står i parentes, er minnedagen valgfri). Der en nordisk helgen er obligatorisk minnedag, nevnes ikke de som i andre land er obligatorisk eller valgfri helgenminne. På lørdager som ikke er fest-, høytids- eller obligatoriske minnedager, kan man minnes jomfru Maria. I Norge var det vanlig i middelalderen at det på "ledige" onsdager likeledes kunne feires Olavsmesser.

Gjeldende liturgiske farge er angitt med en farget firkant. Inne i firkanten finnes en markering for Høytid H, Fest F, Minnedag (obligatorisk M og valgfri V) samt Faste og abstinens A. Minnedagslesninger er markert med en L. Utelatte messer er markert med overstrykning.

I Tromsø stift brukes andre datoer for Herrens Åpenbaring, Herrens Dåp og Marias opptagelse i Himmelen.

Faste * Påske * Pinse * Olsok * Advent * Jul

Velg visning

Januar 2058

Tir 1
Søndagstekster år C, hverdagslesninger år II, tidebønn for uke 1 vol. I
H Guds hellige mor Maria
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 4 Mos 6,22-27 S Sal 67(66),2-3.5.6+8 2 Gal 4,4-7 E Luk 2,16-21
Oktavdag for julen
Verdensdagen for fred
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Ons 2
M De hellige Basilios og Gregorios
Minnedagens messe m/juleprefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Joh 2,22-28 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Joh 1,19-28
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for minnedagen
Tor 3
V (Jesu hellige navn) L 1 Fil 2,1-11 S Sal 8,4-5.6-7.8-9 E Luk 2,21-24
Ukedagens messe m/juleprefasjon, minnedagens messe m/juleprefasjon eller helgenprefasjon
  1 1 Joh 2,29-3,6 S Sal 98(97),1.3cd-4.5-6 E Joh 1,29-34
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Hos Fransiskanerne:
M Jesu hellige navn 1 Fil 2,6-11 E Matt 1,18-25
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 4
Ukedagens messe m/juleprefasjon
  1 1 Joh 3,7-10 S Sal 98(97),1.7-8.9 E Joh 1,35-42
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
I Dominikanerordenen:
V (Zdislava av Lemberk)
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 5
Ukedagens messe m/juleprefasjon
  1 1 Joh 3,11-21 S Sal 100(99),2.3.4.5 E Joh 1,43-51
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 2, vol. I
SØN 6
H Herrens åpenbaring
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Jes 60,1-6 S Sal 72(71),2.7-8.10.11.12-13 2 Ef 3,2-3a.5-6 E Matt 2,1-12
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Kollekt til barne-missio
Tidebønner for høytiden
Man 7
V (Den hellige Raimund av Peñafort)
Ukedagens messe m/juleprefasjon/epifaniprefasjon, minnedagens messe m/juleprefasjon/epifaniprefasjon eller helgenprefasjon
  1 1 Joh 3,22-4,6 S Sal 2,7bc-8.10-12a E Matt 4,12-17.23-25
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
I Dominikanerordenen:
M (Den hellige Raimund av Peñafort)
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 8
V (Den hellige Torfinn)
Ukedagens messe m/juleprefasjon/epifaniprefasjon, minnedagens messe m/juleprefasjon/epifaniprefasjon eller helgenprefasjon
  1 1 Joh 4,7-10 S Sal 72(71),1-2.3-4.7-8 E Mark 6,34-44
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 9
Ukedagens messe m/juleprefasjon eller epifaniprefasjon
  1 1 Joh 4,11-18 S Sal 72(71),1-2.10.12-13 E Mark 6,45-52
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 10
Ukedagens messe m/juleprefasjon eller epifaniprefasjon
  1 1 Joh 4,19-5,4 S Sal 72(71),1-2.14+15bc.17 E Luk 4,14-22a
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 11
Ukedagens messe m/juleprefasjon eller epifaniprefasjon
  1 1 Joh 5,5-13 S Sal 147(146),12-13.14-15.19-20 E Luk 5,12-16
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 12
Ukedagens messe m/juleprefasjon eller epifaniprefasjon
  1 1 Joh 5,14-21 S Sal 149,1-2.3-4.5+6a+9b E Joh 3,22-30
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 3, vol. I
SØN 13
F Herrens dåp
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, prefasjon for Herrens Dåp
1 Jes 42,1-4.6-7 S Sal 29(28),1a+2.3ac-4.3b+9b-10 2 Apg 10,34-38 E Luk 3,15-16.21-22 eller 1 Jes 40,1-5.9-11 S Sal 104 (103),1b-2. 3-4. 24-25. 27-28. 29-30 2 Tit 2,11-14;3,4-7 E Luk 3,15-16.21-22
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Man 14
Tidebønn for uke 1, vol. IV
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 1,1-8 S Sal 116(115),12-13.14-17.18-19 E Mark 1,14-20
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 15
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 1,9-20 S 1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd E Mark 1,21-28
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 16
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 3,1-10.19-20 S Sal 40(39),2+5.7-8a.8b-9.10 E Mark 1,29-39
Tidebønner for minnedagen
Tor 17
M Den hellige Antonius
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Sam 4,1-11 S Sal 44(43),10-11.14-15.24-25 E Mark 1,40-45
Tidebønner for minnedagen
Fre 18
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 8,4-7.10-22a S Sal 89(88),16-17.18-19 E Mark 2,1-12
Bønneuken for kristen enhet 18.-25. januar
I Dominikanerordenen:
M Margrete av Ungarn, jomfru og ordensssøster 1 Est 14,3-12.19 eller Rom 12,1-2.9-13 S Sal 27,1.4,5,8-9.11 E Joh 12,24-26
Tidebønner for minnedagen
Lør 19
M Den hellige Henrik av Finland L 1 Jes 52,7-10 S Sal 96 (95),1-2a. 2b-3. 7-8a. 10 E Matt 28,16-20
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
  1 1 Sam 9,1-4.17-19;10,1a S Sal 21(20),2-3.4-5.6-7 E Mark 2,13-17
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 20
  2. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 62,1-5 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.7-8a.9-10a+c 2 1 Kor 12,4-11 E Joh 2,1-12
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Hos Cistercienserne:
M Cyprian Tansi
Man 21
M Den hellige Agnes
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Sam 15,16-23 S Sal 50(49),8-9.16bc-17.21+23 E Mark 2,18-22
Tidebønner for minnedagen
Tir 22
V (Den hellige Vincent)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 16,1-13 S Sal 89(88),20.21-22.27-28 E Mark 2,23-28
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 23
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 17,32-33.37.40-51 S Sal 144(143),1b.2.9-10 E Mark 3,1-6
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 24
M Den hellige Frans av Sales
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Sam 18,6-9;19,1-7 S Sal 56 (55),2-3.9-10a.10b-11.12-13 E Mark 3,7-12
Tidebønner for minnedagen
Fre 25
F Apostelen Paulus' omvendelse
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Apg 22,3-16 eller Apg 9,1-22 S Sal 117(116),1.2 E Mark 16,15-18
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Lør 26
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Eystein)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Sam 1,1-4.11-12.19.23-27 S Sal 80(79),2-3.5-7 E Mark 3,20-21
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 3, vol. IV
I Trondheim stift:
F Den hellige Eystein
Hos Cistercienserne:
H Grunnleggerne Robert, Alberic og Stefan
1 Sir 44,1,10-15 2 Hebr 11,1-2,8-16 E Mark 10,24b-30
SØN 27
  3. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Neh 8,1b-4a.5-6.8-10 S Sal 19(18),8.9.10.15 2 1 Kor 12,12-30 (kortere: 1 Kor 12,12-14.27) E Luk 1,1-4;4,14-21
Guds ords søndag
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 28
M Den hellige Thomas Aquinas
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Sam 5,1-7.10 S Sal 89(88),20. 21-22. 25-26 E Mark 3,22-30
I Dominikanerordenen:
F Thomas av Aquinas
1 Visd 7,7-10.15-16 eller Ef 3,8-12 E Joh 17,11b-19
Tidebønner for minnedagen
Tir 29
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Sam 6,12b-15.17-19 S Sal 24(23),7.8.9.10 E Mark 3,31-35
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 30
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Sam 7,4-17 S Sal 89(88),4-5.27-28.29-30 E Mark 4,1-20
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 31
M Den hellige Johannes Bosco
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Sam 7,18-19.24-29 S Sal 132(131),1-2.3-5.11.12.13-14 E Mark 4,21-25
Tidebønner for minnedagen

Februar 2058

Fre 1
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17 S Sal 51(50),3-4.5-6a.6bcd-7.10-11 E Mark 4,26-34
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 2
F Herrens fremstilling i tempelet
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, egen prefasjon
1 Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18 S Sal 24(23),7.8.9.10 E Luk 2,22-40 (kortere: 22-32)
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Ordenslivets dag
Tidebønner for festdagen
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 3
  4. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jer 1,4-5.17-19 S Sal 71(70) 2 1 Kor 12,30b-13,13 (kortere: 1 Kor 13,4-13) E Luk 4,21-30
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
I Tromsø (domkirken):
H Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
1 Esek 37,1-2.8-9.12 2 1 Kor 3,9b-11.16-17 E Joh 2,13-22
I Tromsø stift (utenom domkirken) feires på en hverdag i perioden 3.-9. februar:
F Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
Man 4
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Sam 15,13-14.30;16,5.13a S Sal 3,2-3.4-5.6-7 E Mark 5,1-20
I Dominikanerordenen:
M Katarina av Ricci, jomfru og ordenssøster
Tidebønner for minnedagen
Tir 5
M Den hellige Agathe
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Sam 18,9-10.14b.24-25a,30-19,3 S Sal 86(85),1-2. 3-4. 5-6 E Mark 5,21-43
Tidebønner for minnedagen
Ons 6
M Den hellige Paul Miki og hans ledsagere
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Sam 24,2.9-17 S Sal 32(31),1-2.5.6.7 E Mark 6,1-6
Tidebønner for minnedagen
Tor 7
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 2,1-4.10-12 S 1 Krøn 29,10.11ab.11d-12a E Mark 6,7-13
Hos Klarissene:
F Den hellige Colette Boylet
I Dominikanerordenen:
VMinnedag for avdøde mødre og fedre
Tidebønner for festdagen
Fre 8
V (Den hellige Hieronymus Emiliani)
V (Den hellige Josefina Bakhita)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Sir 47,2-11 S Sal 18(17),31.47+50.51 E Mark 6,14-29
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 9
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 3,4-13 S Sal 119(118),9.10.11.12.13.14 E Mark 6,30-34
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 10
  5. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 6,1-2a.3-8 S Sal 138(137) 2 1 Kor 15,1-11 (kortere: 1 Kor 15,3-8.11) E Luk 5,1-11
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 11
V (Vår Frue av Lourdes)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 8,1-7.9-13 S Sal 132(131),6-7.8-10 E Mark 6,53-56
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 12
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 8,22-23.27-30 S Sal 84(83),3.4.5+10.11 E Mark 7,1-13
I Dominikanerordenen:
M Reginald, prest og ordensbror
Tidebønner for minnedagen
Ons 13
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 10,1-10 S Sal 37(36),5-6.30-31.39-40 E Mark 7,14-23
I Dominikanerordenen:
M Jordan av Sachsen, prest og ordensbror
Tidebønner for minnedagen
Tor 14
F De hellige Kyrillos og Methodios – vernehelgener for Europa
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, helgenprefasjon
1 Apg 13,46-49 S Sal 116,1. 2 E Luk 10,1-9
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Fre 15
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 11,29-32;12,19 S Sal 81(80),10-11ab.12-13.14-15 E Mark 7,31-37
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 16
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 12,26-32;13,33-34 S Sal 106(105),6-7a.19-20.21-22 E Mark 8,1-10
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 17
  6. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jer 17,5-8 2 1 Kor 15,12.16-20 S Sal 1 E Luk 6,17.20-26
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Hos Oblatfedrene:
H Godkjennelse av Kongregasjonen og ordensregler av pave Leo XII 17. februar
1 5 Mos 30,11-14 S Sal 18,8-11 2 Kol 3,12-17 E Luk 24,44-53
Tidebønner for søndagen
Man 18
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jak 1,1-11 S Sal 119(118),67.68.71.72.75.76 E Mark 8,11-13
I Dominikanerordenen:
V (Jean de Fiesole (Fra Angelico))
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 19
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jak 1,12-18 S Sal 94(93),12-13a.14-15.18-19 E Mark 8,14-21
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 20
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jak 1,19-27 S Sal 15(14),2-3. 3-4. 5 E Mark 8,22-26
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 21
V (Den hellige Peter Damian)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jak 2,1-9 S Sal 34(33),2-3. 4-5. 6-7 E Mark 8,27-33
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 22
F Apostelen Peters stol
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 1 Pet 5,1-4 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 16,13-19
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Lør 23
M Den hellige Polykarp
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Jak 3,1-10 S Sal 12(11),2-3. 4-5. 7-8 E Mark 9,2-13
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 24
  7. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 2 1 Kor 15,45-49 S Sal 103(102) E Luk 6,27-38
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 25
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jak 3,13-18 S Sal 19(18),8. 9. 10. 15 E Mark 9,14-29
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 26
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jak 4,1-10 S Sal 55(54),7-8. 9-10. 10-11. 23 E Mark 9,30-37
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 4, vol. II
Ons 27
A Askeonsdag – faste og abstinens
Dagens messe, Prefasjon for fastetiden IV
1 Joel 2,12-18 S Sal 51(50),3-4.5-6a.12-13.14+17 2 2 Kor 5,20-6,2 E Matt 6,1-6.16-18
Tidebønner for ukedagen
Tor 28
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 5 Mos 30,15-20 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 9,22-25
Tidebønner for ukedagen

Mars 2058

Fre 1
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 58,1-9a S Sal 51(50),3-4.5-6a.18-19 E Matt 9,14-15
Kvinnenes verdensbønnedag
Tidebønner for ukedagen
Lør 2
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 58,9b-14 S Sal 86(85),1-2.3-4.5-6 E Luk 5,27-32
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 1, vol. II
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Agnes av Praha
Hos Klarissene:
M Den hellige Agnes av Praha
SØN 3
  1. søndag i fasten
Søndagens messe, Credo, Prefasjon: Jesu fristelse
1 5 Mos 26,4-10 S Sal 91(90),1-2.10-11.12-13.14-15 2 Rom 10,8-13 E Luk 4,1-13
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 4
[Den hellige Kasimir]
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 3 Mos 19,1-2.11-18 S Sal 19(18),8. 9. 10. 15 E Matt 25,31-46
Tidebønner for ukedagen
Tir 5
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 55,10-11 S Sal 34(33),4-5.6-7.16-17.18-19 E Matt 6,7-15
Tidebønner for ukedagen
Ons 6
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jona 3,1-10 S Sal 51(50),3-4.12-13.18-19 E Luk 11,29-32
Tidebønner for ukedagen
Tor 7
[De hellige Perpetua og Felicitas]
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Est C, 12.14-16.23-25 S Sal 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8 E Matt 7,7-12
Tidebønner for ukedagen
Fre 8
[Den hellige Johannes av Gud]
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Esek 18,21-28 S Sal 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 E Matt 5,20-26
Tidebønner for ukedagen
Lør 9
[Den hellige Fransiska av Roma]
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 5 Mos 26,16-19 S Sal 119(118),1-2.4-5.7-8 E Matt 5,43-48
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 2, vol. II
SØN 10
  2. søndag i fasten
Søndagens messe, Credo, Prefasjon: Jesu forklarelse
1 1 Mos 15,5-12.17-18 S Sal 27(26),1.7-8.9abc.13-14 2 Fil 3,17-4,1 (kortere: Fil 3,20-4,1) E Luk 9,28b-36
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 11
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Dan 9,4b-10 S Sal 79(78),8.9.11+13 E Luk 6,36-38
Tidebønner for ukedagen
Tir 12
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 1,10.16-20 S Sal 50(49),8-9.16bc-17.21+23 E Matt 23,1-12
Tidebønner for ukedagen
Ons 13
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jer 18,18-20 S Sal 31(30),5-6.14.15-16 E Matt 20,17-28
Årsdagen for pavevalget
Tidebønner for ukedagen
Tor 14
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jer 17,5-10 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 16,19-31
Tidebønner for ukedagen
Fre 15
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28 S Sal 105(104),16-17.18-19.20-21 E Matt 21,33-43.45-46
Tidebønner for ukedagen
Lør 16
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Mi 7,14-15.18-20 S Sal 103(102),1-3.3-4.9-10.11-12 E Luk 15,1-3.11-32
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 3, vol. II
SØN 17
  3. søndag i fasten
Søndagens messe, Credo, Prefasjon: Den samaritanske kvinne (fra år A) eller fasteprefasjon
1 2 Mos 3,1-8a,13-15 S Sal 103(102),1-2.3-4.6-7.8.11 2 1 Kor 10,1-6.10-12 E Luk 13,1-9
Eller fra år A: 1 2 Mos 17,3-7 S Sal 95(94),1-2. 6-7. 8-9 2 Rom 5,1-2.5-8 E Joh 4,5-42 (kortere: 5-15.19b-26.39a.40-42)
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 18
[Den hellige Kyrillos av Jerusalem]
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 2 Kong 5,1-15a S Sal 42(41),2.3; 43(42) 3.4 E Luk 4,24-30
Tidebønner for ukedagen
Tir 19
H Den hellige Josef, jomfru Marias brudgom
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16 S Sal 89(88),2-3.4-5.27+29 2 Rom 4,13.16-18.22 E Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Hos St. Josephsøstrene:
H Patronatsfest
Tidebønner for høytiden
Ons 20
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 5 Mos 4,1.5-9 S Sal 147,12-13.15-16.19-20 E Matt 5,17-19
Tidebønner for ukedagen
Tor 21
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jer 7,23-28 S Sal 95(94),1-2.6-7.8-9 E Luk 11,14-23
Tidebønner for ukedagen
Fre 22
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Hos 14,2-10 S Sal 81(80),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14+17 E Mark 12,28b-34
Tidebønner for ukedagen
Lør 23
[Den hellige Turibius]
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Hos 6,1-6 S Sal 51(50),3-4.18-19.20-21ab E Luk 18,9-14
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 4, vol. II
SØN 24
    4. søndag i fasten
Søndagens messe, Credo, Prefasjon: Den blindfødte (fra år A) eller fasteprefasjon
1 Jos 5,9a.10-12 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7 2 2 Kor 5,17-21 E Luk 15,1-3.11-32
Eller fra år A: 1 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a S Sal 23(22),1-3a. 3b-4. 5. 6 2 Ef 5,8-14 E Joh 9,1-41 (kortere: 1.6-9.13-17.34-38)
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 25
H Herrens bebudelse
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Jes 7,10-14.8,10 S Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.11 2 Hebr 10,4-10 E Luk 1,26-38
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Tir 26
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Esek 47,1-9.12 S Sal 46(45),2-3.5-6.8-9 E Joh 5,1-16
Tidebønner for ukedagen
Ons 27
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 49,8-15 S Sal 145(144),8-9.13cd-14.17-18 E Joh 5,17-30
Tidebønner for ukedagen
Tor 28
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 2 Mos 32,7-14 S Sal 106(105),19-20.21-22.23 E Joh 5,31-47
Tidebønner for ukedagen
I Tromsø stift:
Årsdag for bispevigselen
Fre 29
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Visd 2,1a.12-22 S Sal 34(33),17-18. 19-20. 21. 23 E Joh 7,1-2.10.25-30
Tidebønner for ukedagen
Lør 30
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jer 11,18-20 S Sal 7,2-3.9bc-10.11-12 E Joh 7,40-53
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 1, vol. II
SØN 31
  5. søndag i fasten
Søndagens messe, Credo, Prefasjon: Oppvekkelsen fra de døde (fra år A) eller fasteprefasjon
1 Jes 43,16-21 S Sal 126(125) 2 Fil 3,8-14 E Joh 8,1-11
Eller fra år A: 1 Esek 37,12b-14 S Sal 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 2 Rom 8,8-11 E Joh 11,1-45 (kortere: Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45)
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen

April 2058

Man 1
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (kortere: Dan 13,41c-62) S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Joh 8,12-20
Tidebønner for ukedagen
Tir 2
[Den hellige Frans fra Paola]
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 4 Mos 21,4-9 S Sal 102(101),2-3.16-18.19-21 E Joh 8,21-30
Tidebønner for ukedagen
Ons 3
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 Dan 3,14-20.24-25.28 S Dan 3,52.53.54.55.56 E Joh 8,31-42
Tidebønner for ukedagen
Tor 4
[Den hellige Isidor av Sevilla]
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 1 Mos 17,3-9 S Sal 105(104),4-5. 6-7. 8-9 E Joh 8,51-59
Tidebønner for ukedagen
Fre 5
[Den hellige Vincent Ferrer]
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 Jer 20,10-13 S Sal 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7 E Joh 10,31-42
Tidebønner for ukedagen
Lør 6
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 Esek 37,21-28 S Jer 31,10.11-12ab.13 E Joh 11,45-56
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 2, vol. II
SØN 7
H Palmesøndag
Søndagens messe, egne lesninger, Credo, prefasjon for Pasjonssøndag
E Luk 19,28-40 1 Jes 50,4-7 S Sal 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24 2 Fil 2,6-11 E Luk 22,14-23,56 (kortere: Luk 23,1-49)
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Man 8
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon II
  1 Jes 42,1-7 S Sal 27(26),1. 2. 3. 13-14 E Joh 12,1-11
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 9
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon II
  1 Jes 49,1-6 S Sal 71(70),1-2. 3-4. 5-6. 15. 17 E Joh 13,21-33.36-38
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 10
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon II
  1 Jes 50,4-9a S Sal 69(68),8-10. 21-22. 31. 33-34 E Matt 26,14-25
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 11
H Skjærtorsdag
F Oljevigselsmessen:
1 Jes 61,1-3a.6a.8b-9 S Sal 89(88),21-22. 25+27 2 Åp 1,5-8 E Luk 4,16-21
Påskens hellige triduum begynner
H Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd:
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, prefasjon for den hellige Eukaristi I
1 2 Mos 12,1-8.11-14 S Sal 115,12-13.15-16bc.17-18 2 1 Kor 11,23-26 E Joh 13,1-15
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Egne tidebønner
Fre 12
A Langfredag – faste og abstinens
Egne lesninger
1 Jes 52,13-53,12 S Sal 31(30),2+6. 12-13. 15-16. 17+25 2 Hebr 4,14-16;5,7-9 E Joh 18,1-19,42
Kollekt til Det hellige land
Egne tidebønner
Lør 13
Ingen messe om dagen; påskenattsmessen kan begynne før midnatt. Påskemesseplikten oppfylles påskenatt eller -dag.
H Påskevigilien
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, påskeprefasjon I
1 1 Mos 1,1-2,2 (kortere: 1 Mos 1,1.26-31a) S Sal 104(103),1-2a.5-6.10+12.13-14.24+35c eller Sal 33(32),4-5.6-7.12-13.20+22 2 1 Mos 22,1-18 (kortere: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18) S Sal 16(15),5+8.9-10.11 3 2 Mos 14,5-15,1a S 2 Mos 15,1-2.3-4.5-6.17-18 4 Jes 54,5-14 S Sal 30(29),2+4.5-6.11+12a+13b 5 Jes 55,1-11 S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 6 Bar 3,9-15.32-4,4 S Sal 19(18),8.9.10.11 7 Esek 36,16-17a.18-28 S Sal 42(41),3.5bcd;43(42),3.4 eller (om det er dåp) Jes 12,2-3.4bcd.5-6 eller Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 8 Rom 6,3-11 S Sal 118(117),1-2.16ab-17.22-23 E Luk 24,1-12
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Egne tidebønner
SØN 14
H Påskedag
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens, Credo, påskeprefasjon I
1 Apg 10,34a.37-43 S Sal 118(117),1-2. 16ab-17. 22-23 2 Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8 E Joh 20,1-9 eller Luk 24,1-12 eller (om kvelden) Luk 24,13-35
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Tidebønn for uke 1, vol. III
Man 15
  Mandag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 2,14.22-33 S Sal 16(15),1-2a+5.7-8.9-10.11 E Matt 28,8-15
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for påskeoktaven
Tir 16
  Tirsdag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 2,36-41 S Sal 33(32),4-5. 18-19. 20. 22 E Joh 20,11-18
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for påskeoktaven
Ons 17
  Onsdag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 3,1-10 S Sal 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9 E Luk 24,13-35
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for påskeoktaven
Tor 18
  Torsdag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 3,11-26 S Sal 8,2a+5.6-7.8-9 E Luk 24,35-48
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for påskeoktaven
Fre 19
  Fredag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 4,1-12 S Sal 118(117),1-2+4.22-24.25-27a E Joh 21,1-14
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for påskeoktaven
Lør 20
  Lørdag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 4,13-21 S Sal 118(117),1+14-15.16ab-18.19-21 E Mark 16,9-15
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for påskeoktaven
Tidebønn for uke 2, vol. III
I Dominikanerordenen:
V Agnes av Montepulciano, jomfru og ordenssøster
SØN 21
Miskunns-søndagen
  2. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon I
1 Apg 5,12-16 S Sal 118(117),2-4. 22-24. 25-27a 2 Åp 1,9-11a.12-13.17-19 E Joh 20,19-31
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Konrad av Parzham, ordensbror
Man 22
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 4,23-31 S Sal 2,1-3.4-6.7-9 E Joh 3,1-8
Hos Cistercienserne:
V (Den salige Maria Gabriela Sagheddu)
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tir 23
V (Den hellige Adalbert)
V (Den hellige Georg)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 4,32-37 S Sal 93(92),1ab.1c-2.5 E Joh 3,7b-15
Hos Fransiskanerne:
M Den salige Egidius av Assisi
Hos Klarissene:
M Den salige Egidius av Assisi
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Ons 24
V (Den hellige Fidelis av Sigmaringen)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 5,17-26 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 E Joh 3,16-21
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Fidelis av Sigmaringen, prest og martyr
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tor 25
F Evangelisten Markus
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon II
1 1 Pet 5,5b-14 S Sal 89(88),2-3.6-7.16-17 E Mark 16,15-20
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Fre 26
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 5,34-42 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Joh 6,1-15
Tidebønner for ukedagen
Lør 27
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 6,1-7 S Sal 33(32),1-2.4-5.18-19 E Joh 6,16-21
Hos Cistercienserne:
M Rafael Arnáiz Barón
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Tidebønn for uke 3, vol. III
SØN 28
  3. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon
1 Apg 5,27b-32.40b-41 S Sal 30(29),2+4.5+6.11+12a+13b 2 Åp 5,11-14 E Joh 21,1-19 (kortere: Joh 21,1-14)
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Hos Maristene:
F Den hellige Peter Chanel
Man 29
F Den hellige Katarina av Siena – vernehelgen for Europa
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, helgenprefasjon
1 1 Joh 1,5-2,2 S Sal 103,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a E Matt 11,25-30
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
I Dominikanerordenen:
F Katarina av Siena
1 Åp 1,5-8 eller Kol 1,24-29 eller 1 Joh 1,5-2,2 E Joh 17,1-11a eller Joh 7,14-18.37-39
Tidebønner for festdagen
Tir 30
V (Den hellige Pius V)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 7,51-8,1a S Sal 31(30),3cd-4.6ab+7b+8a.17+21ab E Joh 6,30-35
I Dominikanerordenen:
M (Pius V, pave)
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)

Mai 2058

Ons 1
V (Den hellige Josef håndverkeren) L 1 1 Mos 1,26-2,3 eller Kol 3,14-15.17.23-24 S Sal 90(89),2.3-4.12-13.14.16 E Matt 13,54-58
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 8,1b-8 S Sal 66(65),1-3a.4-5.6-7a E Joh 6,35-40
Hos St. Josephsøstrene:
F Den hellige Josef, håndverkeren
Hos Elisabethsøstrene:
F Den hellige Josef, håndverkeren
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tor 2
M Den hellige Athanasius
Minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
1 Apg 8,26-40 S Sal 66(65),8-9.16-17.20 E Joh 6,44-51
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Fre 3
F De hellige apostler Filip og Jakob
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 1 Kor 15,1-8 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Joh 14,6-14
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Lør 4
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 9,31-42 S Sal 116(115),12-13.14-15.16-17 E Joh 6,60-69
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 4, vol. III
SØN 5
  4. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon
1 Apg 13,14.43-52 S Sal 100(99),2. 3. 5 2 Åp 7,9.14b-17 E Joh 10,27-30
Kallssøndag
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
I Dominikanerordenen:
M Vincent Ferrer
Man 6
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 11,1-18 S Sal 42(41),2-3; 43(42) 3.4 E Joh 10,1-10
Tidebønner for ukedagen
Tir 7
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 11,19-26 S Sal 87(86),1-3.4-5.6-7 E Joh 10,22-30
Tidebønner for ukedagen
Ons 8
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 12,24-13,5a S Sal 67(66),2-3.5.6+8 E Joh 12,44-50
Tidebønner for ukedagen
Tor 9
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 13,13-25 S Sal 89(88),2-3.21-22.25+27 E Joh 13,16-20
Hos Klarissene:
M Den hellige Katarina av Bologna
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Fre 10
V (Johannes av Ávila)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 13,26-33 S Sal 2,6-7.8-9.10-11 E Joh 14,1-6
I Picpus-ordenen:
M Den hellige Damian de Veuster
I Dominikanerordenen:
V Antoninus, biskop
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Lør 11
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 13,44-52 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Joh 14,7-14
Hos Cistercienserne:
M De hellige abbeder av Cluny
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Tidebønn for uke 1, vol. III
SØN 12
  5. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon
1 Apg 14,21b-27 S Sal 145(144),8-9.10-11.12-13ab 2 Åp 21,1-5a E Joh 13,31-33a.34-35
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Leopold Mandic
Man 13
V (Vår Frue av Fátima)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 14,5-18 S Sal 115(113B),1-2. 3-4. 15-16 E Joh 14,21-26
Hos Cistercienserne:
H Kirkevigselsfest Tautra Mariakloster
1 Apg 7,44–50 2 1 Kor 3,9b–13.16–17 E Joh 4,19–24
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tir 14
F Apostelen Mattias
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Apg 1,15-17.20-26 S Sal 113(112),1-2.3-4.5-6.7-8 E Joh 15,9-17
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Ons 15
V (Den hellige Hallvard)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 15,1-6 S Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5 E Joh 15,1-8
Hos Cistercienserne:
M Den hellige Pachomius
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tor 16
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 15,7-21 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.10 E Joh 15,9-11
I Karmelittordenen:
V (Den hellige Simon Stock, munk)
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Margareta av Cortona
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Fre 17
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 15,22-31 S Sal 57(56),8-9.10-12 E Joh 15,12-17
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Paschalis Baylón
I Dominikanerordenen:
V (Frans Coll Guitart)
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Lør 18
M Den hellige Erik
Minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
1 Apg 16,1-10 S Sal 100(99),2.3.5 E Joh 15,18-21
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Felix av Cantalice, ordensbror
1 Kol 3,12-17 E Luk 12,22-31
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Tidebønn for uke 2, vol. III
SØN 19
  6. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon
1 Apg 15,1-2.22-29 S Sal 67(66),2-3.5.6+8 2 Åp 21,10-14.22-23 E Joh 14,23-29
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 20
V (Den hellige Bernardin av Siena)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 16,11-15 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Joh 15,26-16.4a
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Bernardin av Siena, prest
1 Apg 4,8-12 E Joh 14,12-17
Hos Klarissene:
M Den hellige Bernardin av Siena
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tir 21
V (Den hellige Kristoffer Magallanes og ledsagere)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 16,22-34 S Sal 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8 E Joh 16,5-11
Hos Oblatfedrene:
F Den hellige Eugenius de Mazenod
1 Jes 52,7-10 S Sal 95,1-13 2 1 Kor 1,18-25;2,1-5 E Luk 4,14-22
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Ons 22
V (Den hellige Rita av Cascia)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 17,15.22-18,1 S Sal 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd E Joh 16,12-15
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tor 23
H Kristi himmelfart
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Apg 1,1-11 S Sal 47(46),2-3.6-7.8-9 2 Ef 1,17-23 eller Hebr 9,24-28;10,19-23 E Luk 24,46-53
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Fre 24
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 18,9-18 S Sal 47(46),2-3. 4-5. 6-7 E Joh 16,20-23a
Hos Fransiskanerne:
F Innvielse av Frans' basilika i Assisi
1 Åp 21,2-5 E Joh 10,22-30
Hos Klarissene:
F Innvielse av Frans' basilika i Assisi
1 Åp 21,2-5 E Joh 10,22-30
I Dominikanerordenen:
M Overføringen av Dominikus' legeme i Bologna
Tidebønner for festdagen
Lør 25
V (Den hellige Beda den Ærverdige)
V (Den hellige Gregor VII)
V (Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 18,23-28 S Sal 47(46),2-3.8-9.10 E Joh 16,23b-28
I Karmelittordenen:
M Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tidebønn for uke 3, vol. III
SØN 26
  7. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon
1 Apg 7,55-60 S Sal 97(96),1+2b.6+7c.9 2 Åp 22,12-14.16-17.20 E Joh 17,20-26
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 27
V (Den hellige Augustin av Canterbury)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 19,1-8 S Sal 68(67),2-3.4-5ac.6-7ab E Joh 16,29-33
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tir 28
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 20,17-27 S Sal 68(67),10-11.20-21 E Joh 17,1-11a
Tidebønner for ukedagen
Ons 29
V (Den hellige pave Paul VI)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 20,28-38 S Sal 68(67),29-30.33-35a.35b-36c E Joh 17,11b-19
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tor 30
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 22,30.23,6-11 S Sal 16(15),1-2a+5.7-8.9-10.11 E Joh 17,20-26
Tidebønner for ukedagen
Fre 31
F Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, prefasjon for Jomfru Maria II
1 Sef 3,14-18a eller Rom 12,9-16b S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 E Luk 1,39-56
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen

Juni 2058

Lør 1
M Den hellige Justin
Minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
1 Apg 28,16-20.30-31 S Sal 11(10),4.5+7 E Joh 21,20-25
Vigilie
H Pinsevigilien
Vigiliens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 1 Mos 11,1-9 eller 2 Mos 19,3-8a.16-20 eller Esek 37,1-14 eller Joel 3,1-5 S Sal 104(103),1-2a.24.35c.27-28.29bc-30 2 Rom 8,22-27 E Joh 7,37-39
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
SØN 2
H Pinsedag
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Apg 2,1-11 S Sal 104(103),1ab+24ac. 29bc-30. 31+34 2 1 Kor 12,3b-7.12-13 E Joh 20,19-23
Eller: 1 Apg 2,1-11 S Sal 104(103),1ab+24ac. 29bc-30. 31+34 2 Rom 8,8-17 E Joh 14,15-16.23b-26
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Man 3
Messelesninger fra uke 9
Tidebønn for uke 1, vol. IV
M Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
L 1 1 Mos 3,9-15.20 eller Apg 1,12-14 S Sal 87 (86),1-2.3+5.6-7 E Joh 19,25-34
Tidebønner for minnedagen
Tir 4
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Pet 3,12-15a.17-18 S Sal 90(89),2.3-4.10.14+16 E Mark 12,13-17
I Dominikanerordenen:
M Peter av Verona, prest, ordensbror og martyr
Tidebønner for minnedagen
Ons 5
M Den hellige Bonifatius
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Tim 1,1-3.6-12 S Sal 123(122),1-2a.2bcd E Mark 12,18-27
Tidebønner for minnedagen
Tor 6
V (Den hellige Norbert)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Tim 2,8-15 S Sal 25(24),4bc-5ab.8-9.10+14 E Mark 12,28-34
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
I Tromsø stift:
F Vår Herre Jesus Kristus, den evige yppersteprest
1 Jes 6,1-4.8 S Sal 23,2-3. 5. 6 2 Hebr 2,10-18 E Joh 17,1-2.9.14-26
Hos Maristene:
M Den hellige Marcellin Champagnat
Fre 7
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Tim 3,10-17 S Sal 119(118),157.160.161.165.166.168 E Mark 12,35-37
I Karmelittordenen:
M Den salige Anna av Sankt Bartholomeus
Tidebønner for minnedagen
Lør 8
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Tim 4,1-8 S Sal 71(70),8-9.14-15ab.16-17.22 E Mark 12,38-44
I Dominikanerordenen:
V (Diana og Cecilia)
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 9
H Den hellige treenighet
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Ordsp 8,22-31 S Sal 8,4-5.6-7.8-9 2 Rom 5,1-5 E Joh 16,12-15
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Man 10
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 17,1-6 S Sal 121(120),1-2.3-4.5-6.7-8 E Matt 5,1-12
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 11
M Apostelen Barnabas
Minnedagens messe, egne lesninger, alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Apg 11,21b-26;13,1-3 S Sal 98(97),1.2-3ab.3c-4.5-6 E Matt 10,7-13
Tidebønner for minnedagen
Ons 12
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 18,20-39 S Sal 16(15),1-2a.4.5+8.11 E Matt 5,17-19
I Karmelittordenen:
M Den salige Alfons Maria Mazurek og hans ledsagere
Tidebønner for minnedagen
Tor 13
M Den hellige Antonius av Padova
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Kong 18,41-46 S Sal 65(64),10abcd.10e-11.12-13 E Matt 5,20-26
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Antonius av Padova, prest og kirkelærer
1 Visd 7,7-14 eller Ef 4,7.11-15 E Mark 16,15-20
Hos Klarissene:
F Den hellige Antonius av Padova, prest og kirkelærer
1 Visd 7,7-14 eller Ef 4,7.11-15 E Mark 16,15-20
Tidebønner for minnedagen
Fre 14
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 19,9a.11-16 S Sal 27(26) E Matt 5,27-32
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 15
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 19,19-21 S Sal 16(15),1b-2a.5.7-10 E Matt 5,33-37
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 16
H Festen for Kristi legeme og blod
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 1 Mos 14,18-20 S Sal 110(109),1.2.3.4 2 1 Kor 11,23-26 E Luk 9,11b-17
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Man 17
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 21,1-16 S Sal 5,2-3.5-6.7 E Matt 5,38-42
Hos Cistercienserne:
V (Den salige Josef Maria Cassant)
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 18
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 21,17-29 S Sal 51(50),3-4.5-6a.11+16 E Matt 5,43-48
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 19
V (Den hellige Romualdus)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kong 2,1.6-14 S Sal 31(30),20.21.24 E Matt 6,1-6.16-18
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 20
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Sir 48,1-15 S Sal 97(96),1-2.3-4.5-6.7 E Matt 6,7-15
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 21
H Jesu hjertefest
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Esek 34,11-16 S Sal 23(22),1-3a. 3b-4. 5. 6 2 Rom 5,5-11 E Luk 15,3-7
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Lør 22
M Jomfru Marias rene hjerte
Minnedagens messe, egne lesninger, prefasjon for Jomfru Maria
1 Jes 61,9-11 S 1 Sam 2,1. 4-5. 6-7. 8abcd E Luk 2,41-51
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 4, vol. IV
I Picpus-ordenen:
F Jomfru Marias rene hjerte
SØN 23
  12. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Sak 12,10-11 S Sal 63(62) 2 Gal 3,26-29 E Luk 9,18-24
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 24
H Johannes Døperens fødsel
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Jes 49,1-6 S Sal 139(138),1-3.13-14ab.14c-15 2 Apg 13,22-26 E Luk 1,57-66.80
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Tir 25
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kong 19,9b-11.14-21.31-36 S Sal 48(47),2-3a.3b-4.10-11 E Matt 7,6.12-14
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 26
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kong 22,8-13;23,1-3 S Sal 119(118),33.34.35.36.37.40 E Matt 7,15-20
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 27
V (Den hellige Kyrillos av Alexandria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kong 24,8-17 S Sal 79(78),1-2.3-5.8.9 E Matt 7,21-29
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 28
M Den hellige Ireneus L 1 1 Tim 2,22-26 S Sal 37 (36),1-6 E Joh 17,20-26
  1 2 Kong 25,1-12 S Sal 137(136),1-2.3.4-5.6 E Matt 8,1-4
Vigilie
F Vigilien til de hellige apostler Peter og Paulus
Vigiliens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Apg 3,1-10 S Sal 19(18),2-3.4-5 2 Gal 1,11-20 E Joh 21,15-19
Tidebønner for minnedagen
Lør 29
H De hellige apostler Peter og Paulus
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Apg 12,1-11 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 2 2 Tim 4,6-8.17-18 E Matt 16,13-19
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 30
  13. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 1 Kong 19,16b.19-21 S Sal 16(15) 2 Gal 5,1.13-18 E Luk 9,51-62
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen

Juli 2058

Man 1
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Am 2,6-10,13-16 S Sal 50(49),16bc-17.18-19.20-21.22-23 E Matt 8,18-22
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 2
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Am 3,1-8;4,11-12 S Sal 5 E Matt 8,23-27
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 3
F Apostelen Thomas
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Ef 2,19-22 S Sal 117(116),1.2 E Joh 20,24-29
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tor 4
V (Den hellige Elisabeth av Portugal)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Am 7,10-17 S Sal 19(18),8.9.10.11 E Matt 9,1-8
I Dominikanerordenen:
V (Peter Georg Frassati)
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 5
V (Den hellige Antonius M. Zaccaria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Am 8,4-6.9-12 S Sal 119(118),2.10.20.30.40.131 E Matt 9,9-13
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 6
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Maria Goretti)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Am 9,11-15 S Sal 85(84),9. 11-12. 13-14 E Matt 9,14-17
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 7
  14. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 66,10-14c S Sal 66(65) 2 Gal 6,14-18 E Luk 10,1-12.17-20 (kortere: Luk 10,1-9)
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 8
V (Den hellige Sunniva)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Hos 2,16.17b-18.21-22 S Sal 145(144),2-3.4-5.6-7.8-9 E Matt 9,18-26
Hos Cistercienserne:
M Den salige pave Eugenius III
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 9
V (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans ledsagere)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Hos 8,4-7.11-13 S Sal 115(113B) 3-4.5-6.7ab-8.9-10 E Matt 9,32-38
Hos Fransiskanerne:
M De hellige Nikolas Pieck, Willad og ledsagere, martyrer
I Picpus-ordenen:
M Vår Frue av Freden. Nådebildet i Picpus.
I Dominikanerordenen:
V Johannes av Köln, prest, ordensbror og martyr
V (Frans Fernández de Capillas, martyr)
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 10
M Den hellige Knut – Danmarks vernehelgen
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Hos 10,1-3.7-8.12 S Sal 105(104),2-3.4-5.6-7 E Matt 10,1-7
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Veronika Giuliani, jomfru
Hos Klarissene:
M Den hellige Veronika Giuliani, jomfru
Tidebønner for minnedagen
Tor 11
F Den hellige Benedikt – vernehelgen for Europa
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, helgenprefasjon
1 Ordsp 2,1-9 S Sal 34,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 ℟ 2a eller 9a E Matt 19,27-29
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Fre 12
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Hos 14,2-10 S Sal 51(50),3-4.8-9.12-13.14+17 E Matt 10,16-23
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 13
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Henrik)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jes 6,1-8 S Sal 93(92),1ab.1c-2.5 E Matt 10,24-33
I Karmelittordenen:
M Den hellige Teresa av Jesus, de Los Andes
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 14
  15. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 5 Mos 30,10-14 S Sal 69(68) 2 Kol 1,15-20 E Luk 10,25-37
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 15
V (Den hellige Svithun)
V (Den hellige Bonaventura)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jes 1,10-17 S Sal 50(49),8-9.16bc-17.21+23 E Matt 10,34-11,1
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Bonaventura, biskop og kirkelærer
1 Visd 8,2-7.16-18 E Matt 5,13-19
Hos Klarissene:
F Den hellige Bonaventura, biskop og kirkelærer
1 Visd 8,2-7.16-18 E Matt 5,13-19
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 16
V (Jomfru Maria av Karmelberget)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jes 7,1-9 S Sal 48(47),2-3a.3b-4.5-6.7-8 E Matt 11,20-24
I Karmelittordenen:
H Høytid for den salige Maria av Karmelberget
1 1 Kong 18,42b-45a 2 Gal 4,4-7 E Joh 19,25-27
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 17
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jes 10,5-7.13-16 S Sal 94(93),5-6.7-8.9-10.14-15 E Matt 11,25-27
I Karmelittordenen:
V (Den salige Teresa av St. Augustin og hennes ledsagere)
I Dominikanerordenen:
M Ceslas, prest og ordensbror
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 18
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jes 26,7-9.12.16-19 S Sal 102(101),13-14ab+15.16-18.19-21 E Matt 11,28-30
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 19
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jes 38,1-6.21-22.7-8 S Jes 38,10.11.12abcd.16 E Matt 12,1-8
I Karmelittordenen:
M Jomfru Maria, all nådes mor (mater divinæ gratiæ) 1 Est 8,3-8a.16-17 E Joh 2,1-11
Tidebønner for minnedagen
Lør 20
M Den hellige Thorlákr
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Mi 2,1-5 S Sal 10,1-2.3-4.7-8.14 (9,22-23.24-25.28-29.35) E Matt 12,14-21
I Karmelittordenen:
F Den hellige profeten Elias
1 1 Kong 19,4-9a.11-14a eller 1 Pet 1,8-12 E Luk 9,28b-36
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 21
  16. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 1 Mos 18,1-10a S Sal 15(14) 2 Kol 1,24-28 E Luk 10,38-42
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Laurentius av Brindisi, prest
Man 22
F Den hellige Maria Magdalena
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Høys 3,1-4a eller 2 Kor 5,14-17 S Sal 63,2.3-4.5-6.8-9 E Joh 20,1-2.11-18
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tir 23
F Den hellige Birgitta – vernehelgen for Europa
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, helgenprefasjon
1 Gal 2,19-20 S Sal 34(33), 2–3. 4–5. 6–7. 8–9. 10–11 ℟ 2a E Joh 15,1-8
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Ons 24
V (Den hellige Charbel Makhlūf)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jer 1,1.4-10 S Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17 E Matt 13,1-9
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 25
F Apostelen Jakob
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 2 Kor 4,7-15 S Sal 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6 E Matt 20,20-28
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Fre 26
M De hellige Joakim og Anna
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Jer 3,14-17 S Jer 31,10.11-12ab.13 E Matt 13,18-23
Tidebønner for minnedagen
Lør 27
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jer 7,1-11 S Sal 84(83),3.4.5-6a.+8a.11 E Matt 13,24-30
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 28
  17. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 1 Mos 18,20-32 S Sal 138(137) 2 Kol 2,12-14 E Luk 11,1-13
Tidebønner for søndagen
M De hellige Marta, Maria og Lasarus
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
I Karmelittordenen:
V (Den salige Johannes Soreth)
Verdensbønnedagen for besteforeldre og eldre
Man 29
H Olav den hellige – Olsok
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Visd 10,10-14 S Sal 31(30),2-3ab.3cd.4.5-6.7.17 2 Jak 1,2-4.12 E Matt 16,24-28
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Tir 30
V (Den hellige Peter Krysologus)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jer 14,17-22 S Sal 79(78),8.9.11+13 E Matt 13,36-43
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 31
M Den hellige Ignatius av Loyola
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Jer 15,10.16-21 S Sal 59(58),2-3.4-5a.10-11-17.18 E Matt 13,44-46
Tidebønner for minnedagen

August 2058

Tor 1
M Den hellige Alfonso Maria de' Liguori
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Jer 18,1-6 S Sal 146(145),1-2. 2-4. 5-6 E Matt 13,47-53
Tidebønner for minnedagen
Fre 2
V (Den hellige Eusebius av Vercelli)
V (Den hellige Peter Julian Eymard)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jer 26,1-9 S Sal 69(68),5.8-10.14 E Matt 13,54-58
Hos Maristene:
M Den hellige Peter Julian Eymard
Hos Fransiskanerne:
F Vår Frue av Englene — Portiuncola
1 Sir 24,1-2.16-21 eller Gal 4,3-7 E Luk 1,26-33
Hos Klarissene:
F Vår Frue av Englene — Portiuncola
1 Sir 24,1-2.16-21 eller Gal 4,3-7 E Luk 1,26-33
I Dominikanerordenen:
M Johanna av Aza, Dominikus' mor
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 3
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jer 26,11-16.24 S Sal 69(68),15-16.30-31.33-34 E Matt 14,1-12
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 4
  18. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Fork 1,2;2,21-23 S Sal 95(94) 2 Kol 3,1-5.9-11 E Luk 12,13-21
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 5
V (Vigselsfest for Maria Maggiore-basilikaen)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jer 28,1-17 S Sal 119(118),29.43.79.80.95.102 E Matt 14,13-21
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 6
F Herrens forklarelse
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, egen prefasjon
1 Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19 S Sal 97(96),1-2.5-6.9 E Matt 17,1-9
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
I St. Olav, Oslo:
H Kirkevigselsfest
Ons 7
V (Den hellige Sixtus og hans ledsagere)
V (Den hellige Cajetan)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jer 31,1-7 S Jer 31,10.11-12ab.13 E Matt 15,21-28
I Karmelittordenen:
M Den hellige Albert av Trapani
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
I Oslo katolske bispedømme:
F Kirkevigselsfest
Tor 8
M Den hellige Dominikus
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Jer 31,31-34 S Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 E Matt 16,13-23
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Dominikus, stifter av predikerordenen, prest
1 2 Tim 4,1-5 E Matt 5,13-16
I Dominikanerordenen:
H Dominikus
1 Jes 52,5-7 S Sal 96,1-2a.2b-3.7-8a.9.10 2 1 Tim 4,1-8 A Matt 5,16 E Matt 5,13-19 eller Matt 28,16-20
Tidebønner for minnedagen
Fre 9
F Den hellige Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein) – vernehelgen for Europa
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, prefasjon for martyrer
1 Hos 2,16b.17b.21-22 S Sal 45(44),11-12.14-15.16-17 E Matt 25,1-13
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
I Karmelittordenen:
F Den hellige Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein) – vernehelgen for Europa
1 (Gr)Est 4,12.14-16.23-25 eller Gal 6,14-16 E Joh 4,19-24
Tidebønner for festdagen
Lør 10
F Den hellige Laurentius – diakon og martyr
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, prefasjon for martyrer
1 2 Kor 9,6-10 S Sal 112(111),1-2.5-6.7-8.9 E Joh 12,24-26
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 11
  19. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Visd 18,6-9 S Sal 33(32) 2 Hebr 11,1-2.8-19 (kortere: Hebr 11,1-2.8-12) E Luk 12,32-48 (kortere: Luk 12,35-40)
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Klara av Assisi, jomfru
Hos Klarissene:
H Den hellige Klara av Assisi, jomfru
1 Hos 2,16-17.21-22 eller 2 Kor 4,6-10.16-18 E Joh 15,4-10
Man 12
V (Den hellige Johanna Fransiska av Chantal)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Esek 1,2-5.24-28c S Sal 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd E Matt 17,22-27
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 13
V (Den hellige Pontian og den hellige Hippolyt)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Esek 2,8-3,4 S Sal 119(118),14. 24. 72. 103. 111. 131 E Matt 18,1-5.10-14
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 14
M Den hellige Maximilian Kolbe, prest og martyr
1 Esek 9,1-7;10,18-22 S Sal 113(112),1-2.3-4.5-6 E Matt 18,15-20
Vigilie
F Vigilien til Jomfru Marias opptagelse i himmelen
Vigiliens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2 S Sal 132(131),6-7.9-10.13-14 2 1 Kor 15,54-57 E Luk 11,27-28
Tidebønner for minnedagen
Tor 15
H Jomfru Marias opptagelse i himmelen
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Åp 11,19a;12,1-6a.10ab S Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 2 1 Kor 15,20-26 E Luk 1,39-56
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Fre 16
V (Den hellige Stefan av Ungarn)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Esek 16,1-15.60.63 (kortere: Esek 16,59-63) S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 E Matt 19,3-12
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 17
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Esek 18,1-10.13b.30-32 S Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 E Matt 19,13-15
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 4, vol. IV
I Tromsø stift:
Vigilie
F Vigilien til Jomfru Marias opptagelse i himmelen
Vigiliens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2 S Sal 132(131),6-7.9-10.13-14 2 1 Kor 15,54-57 E Luk 11,27-28
I Dominikanerordenen:
M Hyacint, prest og ordensbror
SØN 18
  20. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jer 38,4-6.8-10 S Sal 40(39) 2 Hebr 12,1-4 E Luk 12,49-53
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
I Tromsø stift:
H Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 Åp 11,19a;12,1-6a.10ab S Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 2 1 Kor 15,20-26 E Luk 1,39-56
I Dominikanerordenen:
V Mannes, prest og ordensbror
Man 19
V (Den hellige Johannes Eudes)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Esek 24,15-24 S 5 Mos 32,18-19.20.21 E Matt 19,16-22
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Ludvig, biskop
Hos Cistercienserne:
M Den salige Guerric
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 20
M Den hellige Bernhard av Clairvaux
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Esek 28,1-10 S 5 Mos 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab E Matt 19,23-30
Hos Cistercienserne:
H Den hellige Bernhard av Clairvaux
1 Sir 39,6-10 2 Fil 3,17-4,1 E Matt 5,13-19
Tidebønner for minnedagen
Ons 21
M Den hellige Pius X
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Esek 34,1-11 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 20,1-16
Tidebønner for minnedagen
Tor 22
M Jomfru Marias dronningverdighet
Minnedagens messe m/prefasjon for Jomfru Maria
1 Esek 36,23-28 S Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 E Matt 22,1-14
Tidebønner for minnedagen
Fre 23
V (Den hellige Rosa av Lima)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Esek 37,1-14 S Sal 107(106),2-3.4-5.6-7.8-9 E Matt 22,34-40
I Karmelittordenen:
M Årsdagen for kirke- og klosterinnvielse
1 1 Kong 8,22-23.27-30 2 Ef 2,19-22 S 84(83) E Joh 4,19-24
I Dominikanerordenen:
M Rosa av Lima
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 24
F Den hellige Bartolomeus – Apostel
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Åp 21,9b-14 S Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18 E Joh 1,45-51
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 25
  21. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 66,18-21 S Sal 117(116) 2 Hebr 2,5-7.11-13 E Luk 13,22-30
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Ludvig av Frankrike, konge, den fransiskanske legordens vernehelgen
Hos Klarissene:
F Den hellige Ludvig av Frankrike, konge, den fransiskanske legordens vernehelgen
Man 26
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Tess 1,1-5.11b-12 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.4-5 E Matt 23,13-22
I Karmelittordenen:
M Den hellige Teresa in transverberatione cordis: 1 1 Kor 12,31-13,1-10.12-13 S Sal 40(39) E Joh 14,23-27
Tidebønner for minnedagen
Tir 27
M Den hellige Monika
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Tess 2,1-3a.14-17 S Sal 96(95),10. 11-12. 13 E Matt 23,23-26
Tidebønner for minnedagen
Ons 28
M Den hellige Augustin
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Tess 3,6-10.16-18 S Sal 128(127),1-2.4-5 E Matt 23,27-32
Hos Elisabethsøstrene:
F Den hellige Augustin
Hos Augustinerkorherrene:
H Den hellige Augustin
I Dominikanerordenen:
F Den hellige Augustin
Tidebønner for minnedagen
Tor 29
M Johannes Døperens martyrdød
Minnedagens messe, egne lesninger, egen prefasjon
1 Jer 1,17-19 S Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 E Mark 6,17-29
Tidebønner for minnedagen
Fre 30
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 1,17-25 S Sal 33(32),1-2.4-5.10ab+11 E Matt 25,1-13
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 31
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 1,26-31 S Sal 33(32),12-13.18-19.20-21 E Matt 25,14-30
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 2, vol. IV

September 2058

SØN 1
  22. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Sir 3,19-21.30-31 [gr. 17-18.20.28-29] S Sal 68(67) 2 Hebr 12,18-19.22-24a E Luk 14,1.7-14
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Verdensbønnedagen for skaperverket
Tidebønner for søndagen
I Karmelittordenen:
M Den hellige Teresa Margarita Redi 1 Ef 3,8-12.14-21 E Joh 15,9-17
Man 2
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 2,1-5 S Sal 119(118),97.98.99.100.101.102 E Luk 4,16-30
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 3
M Den hellige Gregor den Store
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Kor 2,10b-16 S Sal 145(144),8-9.10-11.12-13ab.13cd-14 E Luk 4,31-37
Tidebønner for minnedagen
Ons 4
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 3,1-9 S Sal 33(32),12-13.14-15.20-21 E Luk 4,38-44
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 5
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 3,18-23 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 5,1-11
For Missionaries of Charity:
F Teresa av Calcutta
1 Høys 8,6-7 2 1 Kor 13,1-13 E Matt 5,1-16
I Dominikanerordenen:
VMinnedag for avdøde venner og velgjørere
Tidebønner for festdagen
Fre 6
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 4,1-5 S Sal 37(36),3-4.5-6.27-28.39-40 E Luk 5,33-39
I Dominikanerordenen:
M Bertrand av Garrigue, prest og ordensbror
Tidebønner for minnedagen
Lør 7
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 4,6-15 S Sal 145(144),17-18.19-20.21 E Luk 6,1-5
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 8
  23. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Visd 9,13-18 (gr. 13-18b) S Sal 90(89) 2 Filem 9b-10.12-17 E Luk 14,25-33
Tidebønner for søndagen
F Jomfru Marias fødsel
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Man 9
V (Den hellige Peter Claverius)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 5,1-8 S Sal 5,5-6.7.12 E Luk 6,6-11
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 10
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 6,1-11 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Luk 6,12-19
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 11
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 7,25-31 S Sal 45(44),11-12. 14-15. 16-17 E Luk 6,20-26
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 12
V (Jomfru Marias hellige Navn)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 8,1b-7.11-13 S Sal 139(138),1-3.13-14ab.23-24 E Luk 6,27-38
Hos Maristene:
H Jomfru Marias hellige navn
1 Sir 24,17-22 2 Gal 4,4-7 eller Ef 1,3-6.11-12 E Luk 1,26-28
I Karmelittordenen:
M Den salige Maria av Jesus
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 13
M Den hellige Johannes Krysostomos L 1 Ef 4,1-7.11-13 S Sal 40 (39),2 og 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 E Mark 4,1-10. 13-20
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
  1 1 Kor 9,16-19.22b-27 S Sal 84(83),3.4.5-6.12 E Luk 6,39-42
Tidebønner for minnedagen
Lør 14
F Korsets opphøyelse
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, egen prefasjon eller Pasjonsprefasjon I
1 4 Mos 21,4c-9 eller Fil 2,6-11 S Sal 78(77),1-2.34-35.36-37.38 E Joh 3,13-17
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 15
  24. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 2 Mos 32,7-11.13-14 S Sal 51(50) 2 1 Tim 1,12-17 E Luk 15,1-32 (kortere: Luk 15,1-10)
Tidebønner for søndagen
M Jomfru Marias smerter
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Man 16
M De hellige Kornelius og Kyprian
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Kor 11,17-26.33 S Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.17 E Luk 7,1-10
Tidebønner for minnedagen
Tir 17
V (Den hellige Robert Bellarmin)
V (Den hellige Hildegard av Bingen)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 12,12-14.17-30a S Sal 100(99),1-2. 3. 4. 5 E Luk 7,11-17
I Karmelittordenen:
F Den hellige Albert av Jerusalem
1 Ef 6,10-18 E Matt 20,25-28
Hos Fransiskanerne:
F Fransiskus' stigmata
1 Gal 6,14-18 E Luk 9,23-26
Hos Klarissene:
F Fransiskus' stigmata
1 Gal 6,14-18 E Luk 9,23-26
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 18
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 12,30b-13,13 S Sal 33(32),2-3. 4-5. 12+22 E Luk 7,31-35
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Josef av Copertino, prest
I Dominikanerordenen:
V Juan Macias, ordensbror
Tidebønner for minnedagen
Tor 19
V (Den hellige Januarius)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 15,1-11 S Sal 118(117),1-2.16ab-17.28 E Luk 7,36-50
For Misjonærer av den Hellige Familie:
H Den salige Jomfru Maria av La Salette
1 1 Mos 9,8-17 2 2 Kor 5,17-21 E Joh 19,25-27
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 20
M Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Kor 15,12-20 S Sal 17(16),1.6-7.8b+15 E Luk 8,1-3
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Frans Maria av Camporosso, ordensbror
Tidebønner for minnedagen
Lør 21
F Evangelisten Matteus
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Ef 4,1-7.11-13 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Matt 9,9-13
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Den internasjonale fredsdagen
Tidebønner for festdagen
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 22
  25. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Amos 8,4-7 S Sal 113(112) 2 1 Tim 2,1-8 E Luk 16,1-13 (kortere: Luk 16,10-13)
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 23
M Den hellige Pius av Pietrelcina
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Ordsp 3,27-34 S Sal 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5 E Luk 8,16-18
Tidebønner for minnedagen
Tir 24
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ordsp 21,1-6.10-13 S Sal 119(118),1. 27. 30. 34. 35. 44 E Luk 8,19-21
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 25
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ordsp 30,5-9 S Sal 119(118),29.72.89.101.104.163 E Luk 9,1-6
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 26
V (Den hellige Kosmas og den hellige Damian)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Fork 1,2-11 S Sal 90(89),3-4.5-6.12-13.14+17 E Luk 9,7-9
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 27
M Den hellige Vincent av Paul
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Fork 3,1-11 S Sal 144(143),1a+2abc.3-4 E Luk 9,18-22
Tidebønner for minnedagen
Lør 28
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Venceslas)
V (Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Fork 11,9-12,8 S Sal 90(89),3-4.5-6.12-13.14+17 E Luk 9,43b-45
I Dominikanerordenen:
V (Dominikus Ibáñez, Laurentius Ruiz og Alfonso Navarrete, prester)
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 29
  26. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Amos 6,1a.4-7 S Sal 146(145) 2 1 Tim 6,11-16 E Luk 16,19-31
Tidebønner for søndagen
F De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Verdensdagen for migranter og flyktninger
Caritas-søndag
Man 30
M Den hellige Hieronymus
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Job 1,6-22 S Sal 17(16),1.2-3.6-7 E Luk 9,46-50
Tidebønner for minnedagen

Oktober 2058

Tir 1
M Den hellige Terese av Jesusbarnet
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Job 3,1-3.11-17.20-23 S Sal 88(87),2-3.4-5.6.7-8 E Luk 9,51-56
I Karmelittordenen:
F Den hellige Terese av Jesusbarnet
1 Jes 66,10-14c eller 1 Joh 4,7-16 E Matt 11,25-30 eller Matt 18,1-4
Tidebønner for minnedagen
Ons 2
M De hellige verneengler
Minnedagens messe, egne lesninger, egen prefasjon
1 2 Mos 23,20-23 S Sal 91(90),1-2.3-4.5-6.10-11 E Matt 18,1-5.10
Tidebønner for minnedagen
Tor 3
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Job 19,21-27 S Sal 27(26),7-8a.8b-9abc.13-14 E Luk 10,1-12
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
I Trondheim stift:
Årsdag for bispevigselen
Fre 4
M Den hellige Frans av Assisi L 1 Gal 6,14-18 S Sal 37 (36),3-4. 5-6. 16.11 E Matt 11,25-30
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon eller minnedagens messe m/egen prefasjon eller valgfri messe
  1 Job 38,1.12-21.39,36-38 S Sal 139(138),1-3.7-8.9-10.13-14ab E Luk 10,13-16
Hos Fransiskanerne:
H Den hellige far Frans av Assisi, diakon, stifter av tre ordener
1 Sir 50,1.3-7 2 Gal 6,14-18 E Matt 11,25-30
Hos Klarissene:
H Den hellige Frans av Assisi
Hos Elisabethsøstrene:
H Den hellige Frans av Assisi
I Dominikanerordenen:
F Den hellige Frans av Assisi
Tidebønner for minnedagen
Lør 5
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Faustina Kowalska)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Job 42,1-3.5-6.12-16 S Sal 119(118),66. 71.7 5. 91. 125. 130 E Luk 10,17-24
I Dominikanerordenen:
V Raymund av Capua, prest og ordensbror
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 6
  27. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Hab 1,2-3;2,2-4 S Sal 95(94) 2 2 Tim 1,6-8.13-14 E Luk 17,5-10
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 7
M Vår Frue av Rosenkransen
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Gal 1,6-12 S Sal 111(110),1-2.7-8.9+10c E Luk 10,25-37
Hos Birgittinerne:
H Den hellige Birgittas helligkåring
I Dominikanerordenen:
F Vår Frue av rosenkransen
Tidebønner for minnedagen
Tir 8
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 1,13-24 S Sal 139(138),1-3.13-14ab.14c-15 E Luk 10,38-42
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 9
V (Den hellige Dionysius og hans ledsagere)
V (Den hellige Johannes Leonardi)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 2,1-2.7-14 S Sal 117(116),1.2 E Luk 11,1-4
I Dominikanerordenen:
V Ludvig Bertrand, prest og ordensbror
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 10
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 3,1-5 S Luk 1,69-70.71-72.73-75 E Luk 11,5-13
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 11
V (Den hellige pave Johannes XXIII)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 3,7-14 S Sal 111(110),1-2.3-4.5-6 E Luk 11,15-26
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 12
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 3,22-29 S Sal 105(104),2-3.4-5.6-7 E Luk 11,27-28
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 13
  28. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 2 Kong 5,14-17 S Sal 98(97) 2 2 Tim 2,8-13 E Luk 17,11-19
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 14
V (Den hellige Callistus I)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 S Sal 113(112),1-2.3-4.5a+6-7 E Luk 11,29-32
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 15
M Den hellige Teresa av Avila
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Gal 5,1-6 S Sal 119(118),41.43.44.45.47.48 E Luk 11,37-41
I Karmelittordenen:
H Den hellige Teresa av Jesus
1 Vis 7,7-14 2 Rom 8,14-17.26-27 E Joh 7,14-18.37-39a eller Joh 4,5-15a
Tidebønner for minnedagen
Ons 16
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 5,18-25 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 11,42-46
I kirker viet til St. Olav:
M Olav den Helliges omvendelse L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
Tidebønner for minnedagen
I Oslo katolske bispedømme:
V (Olav den Helliges omvendelse) L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
I Trondheim stift:
V (Olav den Helliges omvendelse) L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
I Tromsø stift:
V (Den hellige Hedvig)
V (Den hellige Margrete Maria Alacoque)
Tor 17
M Den hellige Ignatius av Antiokia
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Ef 1,1-10 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6 E Luk 11,47-54
Tidebønner for minnedagen
Fre 18
F Evangelisten Lukas
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon II
1 2 Tim 4,10-17b S Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18 E Luk 10,1-9
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Lør 19
V (Den salige jomfru Maria)
V (De hellige Johannes av Brébeuf, Isaak Jogues og deres ledsagere)
V (Den hellige Paul av korset)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 1,15-23 S Sal 8,2-3a.4-5.6-7 E Luk 12,8-12
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Peter av Alcántara, prest
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 20
  29. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 2 Mos 17,8-13 S Sal 121(120) 2 2 Tim 3,14-4,2 E Luk 18,1-8
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Misjonssøndag
Tidebønner for søndagen
Man 21
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 2,1-10 S Sal 100(99),2. 3. 4. 5 E Luk 12,13-21
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 22
V (Den hellige pave Johannes Paul II)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 2,12-22 S Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14 E Luk 12,35-38
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
I Oslo katolske bispedømme:
Årsdag for bispevigselen
Ons 23
V (Den hellige Johannes av Capestrano)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 3,2-12 S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 E Luk 12,39-48
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Johannes av Capestrano, prest
Hos Klarissene:
F Den hellige Johannes av Capestrano, prest
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 24
V (Den hellige Antonius Maria Claret)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 3,14-21 S Sal 33(32),1-2.4-5.11-12.18-19 E Luk 12,49-53
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 25
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 4,1-6 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 12,54-59
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 26
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 4,7-16 S Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5 E Luk 13,1-9
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 27
  30. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Sir 35,15b-17.20-22a [gr. 12-14.16-18] S Sal 34(33) 2 2 Tim 4,6-8.16-18 E Luk 18,9-14
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 28
F De hellige apostler Simon og Judas
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Ef 2,19-22 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Luk 6,12-19
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tir 29
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 5,21-33 S Sal 128(127),1-2.3.4-5 E Luk 13,18-21
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 30
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 6,1-9 S Sal 145(144),10-11.12-13ab.13cd-14 E Luk 13,22-30
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 31
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 6,10-20 S Sal 144(143) E Luk 13,31-35
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt

November 2058

Fre 1
H Allehelgensdag
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Åp 7,2-4.9-14 S Sal 23,1-2.3-4ab.5-6 2 1 Joh 3,1-3 E Matt 5,1-12a
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Lør 2
M Allesjelersdag
Minnedagens messe, egne lesninger, sekvens, prefasjon for sjelemesser
1 2 Mak 12,43-46 S Sal 103(102),8+10.13-14.15-16.17-18 2 Rom 8,31-35.37-39 E Joh 14,1-6 eller 1 Visd 3,1-9 2 Rom 6,3-9 E Matt 25,31-46 eller 1 Jes 25,6.7-9 2 1 Kor 15,20-28 eller Rom 5,5-11 E Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 3
  31. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Visd 11,22-12,2 S Sal 145(144) 2 2 Tess 1,11-2,2 E Luk 19,1-10
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Hos Fransiskanerne:
F Fransiskanerordenens allesjelersdag
I Dominikanerordenen:
F Martin av Porres, ordensbror
Man 4
M Den hellige Karl Borromeus
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Fil 2,1-4 S Sal 131(130),1. 2. 3 E Luk 14,12-14
Tidebønner for minnedagen
Tir 5
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Fil 2,5-11 S Sal 22(21),26-27. 28-30. 31-32 E Luk 14,15-24
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 6
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Fil 2,12-18 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Luk 14,25-33
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 7
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Fil 3,3-8a S Sal 105(104),2-3.4-5.6-7 E Luk 15,1-10
I Dominikanerordenen:
F Dominikanerordenens allehelgensdag
1 Sir 44,1-15 eller Kor 6,4-10 E Mark 10,28-30
Tidebønner for festdagen
Fre 8
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Fil 3,17-4,1 S Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5 E Luk 16,1-8
I Karmelittordenen:
V (Den salige Elisabeth av Treenigheten)
I Dominikanerordenen:
M Dominikanerordenens allesjelersdag
1 Åp 21,1-5a.6b-7 E Joh 17,15-21.24-26
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 9
F Laterankirkens vigselsfest
Festdagens messe, egne lesninger, egen prefasjon
1 Esek 47,1-2.8-9.12 eller 1 Kor 3,9b-11.16-17 S Sal 46(45),2-3.5-6.8-9 E Joh 2,13-22
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 10
  32. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 2 Mak 7,1-2.9-14 S Sal 17(16) 2 2 Tess 2,16-3,5 E Luk 20,27-38 (kortere: Luk 20,27.34-38)
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Innsamling av Peterspenger
Tidebønner for søndagen
Man 11
M Den hellige Martin av Tours
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Tit 1,1-9 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 17,1-6
Tidebønner for minnedagen
Tir 12
M Den hellige Josafat
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Tit 2,1-8.11-14 S Sal 37(36),3-4. 18. 23. 27. 29 E Luk 17,7-10
Tidebønner for minnedagen
Ons 13
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Tit 3,1-7 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Luk 17,11-19
Hos Cistercienserne:
F Alle Benediktinerhelgener
1 Jes 61,9-11 E Joh 15,1-8
Tidebønner for festdagen
Tor 14
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Filem 7-20 S Sal 146(145),7.8-9a.9bc-10 E Luk 17,20-25
I Karmelittordenen:
F Alle Karmels hellige
1 Rom 8,28-35.37-39 E Matt 5,1-12a
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Nikolas Tavelic og ledsagere, martyrer
Hos Elisabethsøstrene:
F Den salige Maria Louise Merkert
1 1 Mos 12,1-4a 2 Ef 1,3-14 E Joh 15,9-17
Tidebønner for festdagen
Fre 15
V (Den hellige Albert den Store)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Joh 4-9 S Sal 119(118),1.2.10.11.17.18 E Luk 17,26-37
I Karmelittordenen:
M Alle avdøde fra Karmelittordenen
1 Rom 14,7-9.10c-12 E Matt 25,31-46
I Dominikanerordenen:
M Albert den Store
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 16
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Margrete av Skottland)
V (Den hellige Gjertrud)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 3 Joh 5-8 S Sal 112(111),1-2.3-4.5-6 E Luk 18,1-8
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 17
  33. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Mal 4,1-2a S Sal 98(97) 2 2 Tess 3,7-12 E Luk 21,5-19
Bonifatiussøndag
Verdensdagen for de fattige
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Elisabeth av Ungarn
Hos Klarissene:
F Den hellige Elisabeth av Ungarn
Hos Elisabethsøstrene:
H Den hellige Elisabeth av Ungarn
1 Sir 26,1-4.13-16 eller 1 Tim 5,3-10 E Matt 25,31-40
Man 18
V (Vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer) L 1 Apg 28,11-16.30-31 S Sal 98 (97),1. 2-3ab 3c-4. 5-6 E Matt 14,22-33
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon eller minnedagens messe m/apostelprefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 1,1-4;2,1-5a S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 18,35-43
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 19
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 3,1-6.14-22 S Sal 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5 E Luk 19,1-10
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
I St. Olav, Trondheim:
H Kirkevigselsfest
I Trondheim stift:
F Kirkevigselsfest
Hos Klarissene:
M Den hellige Agnes av Assisi
Ons 20
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 4,1-11 S Sal 150,1-2.3-4.5-6 E Luk 19,11-28
I Karmelittordenen:
M Den hellige Rafael Kalinowski
Tidebønner for minnedagen
Tor 21
M Jomfru Marias fremstilling i templet
Minnedagens messe m/prefasjon for Jomfru Maria
1 Sak 2,14-17 S Luk 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 E Matt 12,46-50
Tidebønner for minnedagen
Fre 22
M Den hellige Cecilia
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Åp 10,8-11 S Sal 119(118),14.24.72.103.111.131 E Luk 19,45-48
Tidebønner for minnedagen
Lør 23
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Klemens I)
V (Den hellige Kolumban)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 11,4-12 S Sal 144(143),1.2.9-10 E Luk 20,27-40
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 24
H Kristi kongefest
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 2 Sam 5,1-3 S Sal 122(121) 2 Kol 1,12-20 E Luk 23,35-43
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Hos Klarissene:
M Alle fransiskanerordenens avdøde og velgjørere
I Dominikanerordenen:
M Ignatius Delgado, biskop, Vincent Le Quang Liem, prest, Dominikus Phan Truong Kham, legmann og deres ledsagere, martyrer i Vietnam
Man 25
M Den salige Niels Steensen
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Åp 14,1-3.4b-5 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 21,1-4
Tidebønner for minnedagen
Tir 26
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 14,14-20 S Sal 96(95),10.11-12.13 E Luk 21,5-11
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Leonard av Porto Maurizio, prest
Tidebønner for minnedagen
Ons 27
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 15,1-4 S Sal 98(97),1.2-3ab.7-8.9 E Luk 21,12-19
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 28
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 18,1-2.21-23;19,1-3.9a S Sal 100(99),2.3.4.5 E Luk 21.20-28
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Jakob av Marche, prest
Tidebønner for minnedagen
Fre 29
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 20,1-4.11-21,2 S Sal 84(83),3.4.5-6a+8a E Luk 21,29-33
I Karmelittordenen:
M De salige Dionysos og Redempt
Hos Fransiskanerne:
F Alle fransiskanerordenens hellige
1 Sir 44,1.10-15 E Mark 10,17-21
Hos Klarissene:
M Alle fransiskanerordenens hellige
Tidebønner for minnedagen
Lør 30
F Den hellige Andreas
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Rom 10,9-18 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Matt 4,18-22
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tidebønn for uke 1, vol. I

Desember 2058

SØN 1
Søndagstekster år A, hverdagslesninger år I
  1. søndag i advent
Søndagens messe, Credo, adventsprefasjon I
1 Jes 2,1-5 S Sal 122(121),1-2.4-5.6-7.8-9 2 Rom 13,11-14 E Matt 24,37-44
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 2
Ukedagens messe m/adventsprefasjon I
  1 Jes 4,1-6 S Sal 122(121),1-2. 3-4b. 4cd-5. 6-7. 8-9 E Matt 8,5-11
Tidebønner for ukedagen
Tir 3
M Den hellige Frans Xavier
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
1 Jes 11,1-10 S Sal 72(71),1-2.7-8.12-13.17 E Luk 10,21-24
Hos Franciskus Xaverius-søstrene:
F Patronatsfest
Tidebønner for minnedagen
Ons 4
V (Den hellige Johannes av Damaskus)
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
  1 Jes 25,6-10a S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 15,29-37
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen
I Tromsø stift:
V (Den hellige Barbara)
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
Tor 5
Ukedagens messe m/adventsprefasjon I
  1 Jes 26,1-6 S Sal 118(117),1+8-9.19-21.25-27a E Matt 7,21.24-27
Tidebønner for ukedagen
Fre 6
V (Den hellige Nikolas av Myra)
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
  1 Jes 29,17-24 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Matt 9,27-31
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen
Lør 7
M Den hellige Ambrosius
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
1 Jes 30,18-21.23-26 S Sal 147(146),1-2.3-4.5-6 E Matt 9,35-10,1.6-8
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 2, vol. I
SØN 8
  2. søndag i advent
Søndagens messe, Credo, adventsprefasjon I
1 Jes 11,1-10 S Sal 72(71),2. 7-8. 12-13. 17 2 Rom 15,4-9 E Matt 3,1-12
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 9
H Jomfru Marias uplettede unnfangelse
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 1 Mos 3,9-15.20 S Sal 98(97),1.2-3ab.3bc-4 2 Ef 1,3-6.11-12 E Luk 1,26-38
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Hos Oblatfedrene:
H Patronatsfest
1 1 Mos 3,9-15.20 S Sal 98(97),1.2-3ab.3bc-4 2 Ef 1,3-6.11-12 E Luk 1,26-38
Tidebønner for høytiden
Tir 10
V (Vår Frue av Loreto)
Minnedagens messe m/prefasjon for Jomfru Maria
  1 Jes 40,1-11 S Sal 96(95),1-2.3+10ac.11-12.13 E Matt 18,12-14
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen
Ons 11
V (Den hellige Damasus I)
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
  1 Jes 40,25-31 S Sal 103(102),1-2.3-4.8+10 E Matt 11,28-30
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen
Tor 12
V (Vår Frue av Guadalupe)
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
  1 Jes 41,13-20 S Sal 145(144),1+9.10-11.12-13ab E Matt 11,11-15
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen
Fre 13
M Den hellige Lucia
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
1 Jes 48,17-19 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Matt 11,16-19
Tidebønner for minnedagen
Lør 14
M Den hellige Johannes av korset
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
1 Sir 48,1-4.9-11 S Sal 80(79),2ac+3b.15-16.18-19 E Matt 17,10-13
I Karmelittordenen:
H Den hellige Johannes av korset
1 Jes 43,1-3a.4-5 2 Rom 8,14-18.28-30 E Joh 17,11b.17-26
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 3, vol. I
SØN 15
    3. søndag i advent
Søndagens messe, Credo, adventsprefasjon I
1 Jes 35,1-6a.10 S Sal 146(145),7. 8-9a. 9bc-10 2 Jak 5,7-10 E Matt 11,2-11
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 16
Ukedagens messe m/adventsprefasjon I
  1 4 Mos 24,2-7.15-17a S Sal 25(24),4-5ab.6+7bc.8-9 E Matt 21,23-27
Tidebønner for ukedagen
Tir 17
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 1 Mos 49,2.8-10 S Sal 72(71),1-2.3-4ab.7-8.17 E Matt 1,1-17
Tidebønner for ukedagen
Ons 18
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 Jer 23,5-8 S Sal 72(71),1-2.12-13.18-19 E Matt 1,18-24
Tidebønner for ukedagen
Tor 19
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 Dom 13,2-7.24-25a S Sal 71(70),3-4a.5-6ab.16-17 E Luk 1,5-25
Tidebønner for ukedagen
Fre 20
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 Jes 7,10-14 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 1,26-38
Tidebønner for ukedagen
Lør 21
[Den hellige Peter Canisius]
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-18a S Sal 33(32),2-3.11-12.20-21 E Luk 1,39-45
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 4, vol. I
SØN 22
  4. søndag i advent
Søndagens messe, Credo, adventsprefasjon II
1 Jes 7,10-14 S Sal 24(23),1-2. 3-4ab. 5-6 2 Rom 1,1-7 E Matt 1,18-24
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 23
[Den hellige Johannes av Kęty]
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 Mal 3,1-4.23-24 S Sal 25(24),4-5ab.8-9.10+14 E Luk 1,57-66
Tidebønner for ukedagen
Tir 24
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 S Sal 89(88),2-3.4-5.27+29 E Luk 1,67-79
Julaftenvigilien:
H 1 Jes 62,1-5 S Sal 89(88),4-5.16-17.27+29 2 Apg 13,16-17.22-25 E Matt 1,1-25 (kortere: Matt 1,18-25)
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for ukedagen
Ons 25
H Kristi fødselsfest
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1. julemesse, midnattsmessen: 1 Jes 9,2-7 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.11-12.13 2 Tit 2,11-14 E Luk 2,1-14
2. julemesse, messen ved daggry: 1 Jes 62,11-12 S Sal 97(96),1+6.11-12 2 Tit 3,4-7 E Luk 2,15-20
3. julemesse, juledag: 1 Jes 52,7-10 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6 2 Hebr 1,1-6 E Joh 1,1-18 (kortere: 1,1-5.9-14)
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Tor 26
F Den hellige Stefan – kirkens første martyr
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, juleprefasjon
1 Apg 6,8-10;7,54-59 S Sal 31(30),3cd-4.6+8ab.16bc+17 E Matt 10,17-22
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Bønnedag for forfulgte og undertrykte kristne
Tidebønner for festdagen
Fre 27
F Den hellige evangelisten Johannes
Festdagens messe, egne lesninger, juleprefasjon
1 1 Joh 1,1-4 S Sal 97(96),1-2.5-6.11-12 E Joh 20,2-8
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Lør 28
F De uskyldige barn i Betlehem
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, juleprefasjon
1 1 Joh 1,5-2,2 S Sal 124(123),2-3.4-5.7b-8 E Matt 2,13-18
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tidebønn for uke 1, vol. I
SØN 29
F Den hellige familie
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, juleprefasjon
1 Sir 3,2-6.12-14 S Sal 128(127),1-2.3.4-5 2 Kol 3,12-21 E Matt 2,13-15,19-23
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Man 30
Juleoktaven
Ukedagens messe m/juleprefasjon
  1 1 Joh 2,12-17 S Sal 96(95),7-8a.8b-9.10 E Luk 2,36-40
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 31
[Den hellige Sylvester I]
Juleoktaven
Ukedagens messe m/juleprefasjon
  1 1 Joh 2,18-21 S Sal 96(95),1-2.11-12.13 E Joh 1,1-18
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt