Automatisk generert liturgisk kalender

Liturgisk kalender 2017

Dette er en automatisk generert liturgisk kalender basert på generelle retningslinjer for det liturgiske år. For de offisielle kalenderne, som også er gjennomgått manuelt og godkjent av Norsk katolsk bisperåd, se egne nettsider. Automatikken har ikke tilbakevirkende kraft – den vil alltid følge gjeldende regler, selv når det genereres en kalender for tidligere år.

I denne liturgiske kalenderen oppgis alle bibeltekstene som brukes under liturgien. Betydningene av forkortelsene finner du foran i din norske Bibel.

Tekstene på en vanlig søndag står i denne rekkefølge: 1 Lesning fra Det gamle testamente; 2 fra Det nye testamente; S responsoriesalme; E evangelielesningen. På hverdager er det bare to tekster, medregnet evangelielesningen.

iCalKalenderen kan lastes ned i elektronisk format samt via QR-koder.

Dager med kirkeplikt står i rød skrift. Husk at alle søndager har kirkeplikt, dessuten Jul (midnattsmessen eller den 25. om dagen) og Kristi Himmelfart. Faste- og abstinensplikt står i fet skrift (Askeonsdag og Langfredag). Dager som er angitt med STORE BOKSTAVER er søndager, fester eller høytider. Høytider er i tillegg markert med fet skrift.

Det står angitt hvilke helgener som skal minnes (dersom navnet står i parentes, er minnedagen valgfri). Der en nordisk helgen er obligatorisk minnedag, nevnes ikke de som i andre land er obligatorisk eller valgfri helgenminne. På lørdager som ikke er fest-, høytids- eller obligatoriske minnedager, kan man minnes jomfru Maria. I Norge var det vanlig i middelalderen at det på "ledige" onsdager likeledes kunne feires Olavsmesser.

Gjeldende liturgiske farge er angitt med en farget firkant. Inne i firkanten finnes en markering for Høytid H, Fest F, Minnedag (obligatorisk M og valgfri V) samt Faste og abstinens A. Minnedagslesninger er markert med en L. Utelatte messer er markert med overstrykning.

I Tromsø stift brukes andre datoer for Herrens Åpenbaring, Herrens Dåp og Marias opptagelse i Himmelen.

Faste * Påske * Pinse * Olsok * Advent * Jul

Velg visning

Januar 2017

SØN 1
Søndagtekster år A, hverdagslesninger år I, tidebønn for uke 2 vol. I
H Guds hellige mor Maria
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 4 Mos 6,22-27 S Sal 67(66),2-3.5.6+8 2 Gal 4,4-7 E Luk 2,16-21
Oktavdag for julen
Verdensdagen for fred
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Man 2
M De hellige Basilios og Gregorios
Minnedagens messe m/juleprefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Joh 2,22-28 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Joh 1,19-28
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for minnedagen
Tir 3
V (Jesu hellige navn) L 1 Fil 2,1-11 S Sal 8,4-5.6-7.8-9 E Luk 2,21-24
Ukedagens messe m/juleprefasjon, minnedagens messe m/juleprefasjon eller helgenprefasjon
  1 1 Joh 2,29-3,6 S Sal 98(97),1.3cd-4.5-6 E Joh 1,29-34
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Hos Fransiskanerne:
M Jesu hellige navn 1 Fil 2,6-11 E Matt 1,18-25
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 4
Ukedagens messe m/juleprefasjon
  1 1 Joh 3,7-10 S Sal 98(97),1.7-8.9 E Joh 1,35-42
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
I Dominikanerordenen:
V (Zdislava av Lemberk)
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 5
Ukedagens messe m/juleprefasjon
  1 1 Joh 3,11-21 S Sal 100(99),2.3.4.5 E Joh 1,43-51
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 6
H Herrens åpenbaring
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Jes 60,1-6 S Sal 72(71),2.7-8.10.11.12-13 2 Ef 3,2-3a.5-6 E Matt 2,1-12
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Lør 7
V (Den hellige Raimund av Peñafort)
Ukedagens messe m/juleprefasjon/epifaniprefasjon, minnedagens messe m/juleprefasjon/epifaniprefasjon eller helgenprefasjon
  1 1 Joh 3,22-4,6 S Sal 2,7-8.10-11 E Matt 4,12-17.23-25
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
I Dominikanerordenen:
M (Den hellige Raimund av Peñafort)
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 3, vol. I
SØN 8
F Herrens dåp
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, prefasjon for Herrens Dåp
1 Jes 42,1-4.6-7 S Sal 29(28),1a+2.3ac-4.3b+9b-10 2 Apg 10,34-38 E Matt 3,13-17
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Kollekt til barne-missio
Tidebønner for festdagen
Man 9
Tidebønn for uke 1, vol. IV
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Hebr 1,1-6 S Sal 97(96),1+2b.6+7c.9 E Mark 1,14-20
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 10
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Hebr 2,5-12 S Sal 8,2a+5.6-7.8-9 E Mark 1,21-28
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 11
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Hebr 2,14-18 S Sal 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9 E Mark 1,29-39
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 12
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Hebr 3,7-14 S Sal 95(94),6-7.8-9.10-11 E Mark 1,40-45
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 13
V (Den hellige Hilarius)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Hebr 4,1-5.11 S Sal 78(77),3+4bc.6c-7.8 E Mark 2,1-12
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 14
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Hebr 4,12-16 S Sal 19(18),8.9.10.15 E Mark 2,13-17
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 15
  2. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 49,3.5-6 S Sal 40(39) 2 1 Kor 1,1-3 E Joh 1,29-34
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 16
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Hebr 5,1-10 S Sal 110(109),1.2.3.4 E Mark 2,18-22
Tidebønner for minnedagen
Tir 17
M Den hellige Antonius
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Hebr 6,10-20 S Sal 111(110),1-2.4-5.9+10c E Mark 2,23-28
Tidebønner for minnedagen
Ons 18
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Hebr 7,1.3.15-17 S Sal 110(109),1.2.3.4 E Mark 3,1-6
Bønneuken for kristen enhet 18.-25. januar
I Dominikanerordenen:
M Margrete av Ungarn, jomfru og ordensssøster 1 Est 14,3-12.19 eller Rom 12,1-2.9-13 S Sal 27,1.4,5,8-9.11 E Joh 12,24-26
Tidebønner for minnedagen
Tor 19
M Den hellige Henrik av Finland L 1 Jes 52,7-10 S Sal 96 (95),1-2a. 2b-3. 7-8a. 10 E Matt 28,16-20
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
  1 Hebr 7,25-8,6 S Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.17 E Mark 3,7-12
Tidebønner for minnedagen
Fre 20
V (Den hellige Fabian)
V (Den hellige Sebastian)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Hebr 8,6-13 S Sal 85(84),8+10.11-12.13-14 E Mark 3,13-19
Hos Cistercienserne:
M Cyprian Tansi
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 21
M Den hellige Agnes
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Hebr 9,1-3.11-14 S Sal 47(46),2-3.6-7.8-9 E Mark 3,20-21
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 22
  3. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 9,1b-4 S Sal 27(26),1.4.13-14 2 1 Kor 1,10-13.17 E Matt 4,12-23 (kortere: Matt 4,12-17)
Tidebønner for søndagen
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Man 23
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Hebr 9,15.24-28 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6 E Mark 3,22-30
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 24
M Den hellige Frans av Sales
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Hebr 10,1-10 S Sal 40(39),2+4ab.7-8a.10.11 E Mark 3,31-35
Tidebønner for minnedagen
Ons 25
F Apostelen Paulus' omvendelse
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Apg 22,3-16 eller Apg 9,1-22 S Sal 117(116),1.2 E Mark 16,15-18
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tor 26
V (Den hellige Eystein)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Hebr 10,19-25 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Mark 4,21-25
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
I Trondheim stift:
F Den hellige Eystein
Hos Cistercienserne:
H Grunnleggerne Robert, Alberic og Stefan
1 Sir 44,1,10-15 2 Hebr 11,1-2,8-16 E Mark 10,24b-30
Fre 27
V (Den hellige Angela Merici)
V (De hellige Timoteus og Titus) L 1 2 Tim 1,1-8 eller Tit 1,1-5 S Sal 96,1-2a.2b-3.7-8a.10 E Luk 10,1-9
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Hebr 10,32-39 S Sal 37(36),3-4.5-6.23-34.39-40 E Mark 4,26-34
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 28
M Den hellige Thomas Aquinas
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Hebr 11,1-2,8-19 S Luk 1,69-70.71-72.73-75 E Mark 4,35-41
Vietnamesisk nyttår
I Dominikanerordenen:
F Thomas av Aquinas
1 Visd 7,7-10.15-16 eller Ef 3,8-12 E Joh 17,11b-19
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 29
  4. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Sef 2,3;3,12-13 S Sal 146(145) 2 1 Kor 1,26-31 E Matt 5,1-12a
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 30
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Hebr 11,32-40 S Sal 31(30),20.21.23.24 E Mark 5,1-20
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 31
M Den hellige Johannes Bosco
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Hebr 12,1-4 S Sal 22(21),26b-27.28+30.31-32 E Mark 5,21-43
Tidebønner for minnedagen

Februar 2017

Ons 1
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Hebr 12,4-7.11-15 S Sal 103(102),1-2.13-14.17-18a E Mark 6,1-6
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 2
F Herrens fremstilling i tempelet
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, egen prefasjon
1 Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18 S Sal 24(23),7.8.9.10 E Luk 2,22-40 (kortere: 22-32)
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Ordenslivets dag
Tidebønner for festdagen
Fre 3
M Den hellige Ansgar
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Hebr 13,1-8 S Sal 27(26),1.3.5.8b-9abc E Mark 6,14-29
Tidebønner for minnedagen
I Tromsø stift (utenom domkirken) feires på en hverdag i perioden 3.-9. februar:
F Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
1 Esek 37,1-2.8-9.12 2 1 Kor 3,9b-11.16-17 E Joh 2,13-22
Lør 4
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Hebr 13,15-17,20-21 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Mark 6,30-34
I Dominikanerordenen:
M Katarina av Ricci, jomfru og ordenssøster
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 5
  5. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 58,7-10 S Sal 112(111),4-5.6-7.8a+9 2 1 Kor 2,1-5 E Matt 5,13-16
Tidebønner for søndagen
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
I Tromsø (domkirken):
H Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
1 Esek 37,1-2.8-9.12 2 1 Kor 3,9b-11.16-17 E Joh 2,13-22
Man 6
M Den hellige Paul Miki og hans ledsagere
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Mos 1,1-19 S Sal 104(103),1-2a.5-6.10+12.24+35c E Mark 6,53-56
Tidebønner for minnedagen
Tir 7
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Mos 1,20-2,4 S Sal 8,4-5.6-7.8-9 E Mark 7,1-13
Hos Klarissene:
F Den hellige Colette Boylet
I Dominikanerordenen:
VMinnedag for avdøde mødre og fedre
Tidebønner for festdagen
Ons 8
V (Den hellige Hieronymus Emiliani)
V (Den hellige Josefina Bakhita)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Mos 2,4b-9.15-17 S Sal 104(103),1-2a.27-28.29bc-30 E Mark 7,14-23
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 9
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Mos 2,18-25 S Sal 128(127),1-2.3.4-5 E Mark 7,24-30
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 10
M Den hellige Scholastica
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Mos 3,1-8 S Sal 32(31),1-2.5.6.7 E Mark 7,31-37
Tidebønner for minnedagen
Lør 11
V (Den salige jomfru Maria)
V (Vår Frue av Lourdes)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Mos 3,9-24 S Sal 90(89),2.3-4.5-6.12-13 E Mark 8,1-10
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 12
  6. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Sir 15,15-20 S Sal 119(118),1-2.4-.17-18.33-34 2 1 Kor 2,6-10 E Matt 5,17-37 (kortere: Matt 5,20-22a.27-28.33-34a.37)
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
I Dominikanerordenen:
M Reginald, prest og ordensbror
Man 13
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Mos 4,1-15.25 S Sal 50(49),1+8.16bc-17.20-21 E Mark 8,11-13
I Dominikanerordenen:
M Jordan av Sachsen, prest og ordensbror
Tidebønner for minnedagen
Tir 14
F De hellige Kyrillos og Methodios – vernehelgener for Europa
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, helgenprefasjon
1 Apg 13,46-49 S Sal 116,1. 2 E Luk 10,1-9
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Ons 15
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Mos 8,6-13.20-22 S Sal 116(115),12-13.14-15.18-19 E Mark 8,22-26
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 16
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Mos 9,1-13 S Sal 102(101),16-18.19-21.29+22-23 E Mark 8,27-33
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 17
V (De syv stiftere av servitterordenen)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Mos 11,1-9 S Sal 33(32),10-11.12-13.14-15 E Mark 8,34-9,1
Hos Oblatfedrene:
H Godkjennelse av Kongregasjonen og ordensregler av pave Leo XII 17. februar
1 5 Mos 30,11-14 S Sal 18,8-11 2 Kol 3,12-17 E Luk 24,44-53
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 18
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Hebr 11,1-7 S Sal 145(144),2-3.4-5.10-11 E Mark 9,2-13
I Dominikanerordenen:
V (Jean de Fiesole (Fra Angelico))
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 19
  7. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 3 Mos 19,1-2.17-18 S Sal 103(102),1-2.3-4.8+10.12-13 2 1 Kor 3,16-23 E Matt 5,38-48
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 20
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Sir 1,1-8 S Sal 93(92),1ab.1c-2.5 E Mark 9,14-29
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 21
V (Den hellige Peter Damian)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Sir 2,1-11 S Sal 37(36),3-4.18-19.27-28.39-40 E Mark 9,30-37
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 22
F Apostelen Peters stol
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 1 Pet 5,1-4 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 16,13-19
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tor 23
M Den hellige Polykarp
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Sir 5,1-10 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Mark 9,41-50
Tidebønner for minnedagen
Fre 24
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Sir 6,6-18 S Sal 119(118),12.16.18.27.34.35 E Mark 10,1-12
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 25
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Sir 17,1-4.6-15 S Sal 103(102),13-14.15-16.17-18a E Mark 10,13-16
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 26
  8. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 49,14-15 S Sal 62(61),2-3.6-7.8-9ab 2 1 Kor 4,1-5 E Matt 6,24-34
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 27
V (Gregor av Narek)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Sir 17,24-29 S Sal 32(31),1-2.5.6.7 E Mark 10,17-27
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 28
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Sir 35,1-12 S Sal 50(49),5-6.7-8.14+23 E Mark 10,28-31
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 4, vol. II

Mars 2017

Ons 1
A Askeonsdag – faste og abstinens
Dagens messe, Prefasjon for fastetiden IV
1 Joel 2,12-18 S Sal 51(50),3-4.5-6a.12-13.14+17 2 2 Kor 5,20-6,2 E Matt 6,1-6.16-18
Tidebønner for ukedagen
Tor 2
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 5 Mos 30,15-20 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 9,22-25
Tidebønner for ukedagen
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Agnes av Praha
Hos Klarissene:
M Den hellige Agnes av Praha
Fre 3
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 58,1-9a S Sal 51(50),3-4.5-6a.18-19 E Matt 9,14-15
Kvinnenes Verdensbønnedag
Tidebønner for ukedagen
Lør 4
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 58,9b-14 S Sal 86(85),1-2.3-4.5-6 E Luk 5,27-32
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 1, vol. II
SØN 5
  1. søndag i fasten
Søndagens messe, Credo, Prefasjon: Jesu fristelse
1 1 Mos 2,7-9.19a;3,1-7 S Sal 51(50),3-4.5-6a.12-13.14+17 2 Rom 5,12-19 (kortere: Rom 5,12.17-19) E Matt 4,1-11
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 6
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 3 Mos 19,1-2.11-18 S Sal 19(18),8. 9. 10. 15 E Matt 25,31-46
Tidebønner for ukedagen
Tir 7
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 55,10-11 S Sal 34(33),4-5.6-7.16-17.18-19 E Matt 6,7-15
Tidebønner for ukedagen
Ons 8
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jona 3,1-10 S Sal 51(50),3-4.12-13.18-19 E Luk 11,29-32
Tidebønner for ukedagen
Tor 9
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Est C, 12.14-16.23-25 S Sal 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8 E Matt 7,7-12
Tidebønner for ukedagen
Fre 10
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Esek 18,21-28 S Sal 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 E Matt 5,20-26
Tidebønner for ukedagen
Lør 11
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 5 Mos 26,16-19 S Sal 119(118),1-2.4-5.7-8 E Matt 5,43-48
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 2, vol. II
SØN 12
  2. søndag i fasten
Søndagens messe, Credo, Prefasjon: Jesu forklarelse
1 1 Mos 12,1-4a S Sal 33(32),4-5.18-19.20+22 2 2 Tim 1,8b-10 E Matt 17,1-9
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 13
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Dan 9,4b-10 S Sal 79(78),8.9.11+13 E Luk 6,36-38
Årsdagen for pavevalget
Tidebønner for ukedagen
Tir 14
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 1,10.16-20 S Sal 50(49),8-9.16bc-17.21+23 E Matt 23,1-12
Tidebønner for ukedagen
Ons 15
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jer 18,18-20 S Sal 31(30),5-6.14.15-16 E Matt 20,17-28
Tidebønner for ukedagen
Tor 16
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jer 17,5-10 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 16,19-31
Tidebønner for ukedagen
Fre 17
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28 S Sal 105(104),16-17.18-19.20-21 E Matt 21,33-43.45-46
Tidebønner for ukedagen
Lør 18
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Mi 7,14-15.18-20 S Sal 103(102),1-3.3-4.9-10.11-12 E Luk 15,1-3.11-32
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 3, vol. II
SØN 19
  3. søndag i fasten
Søndagens messe, Credo, Prefasjon: Den samaritanske kvinne
1 2 Mos 17,3-7 S Sal 95(94),1-2. 6-7. 8-9 2 Rom 5,1-2.5-8 E Joh 4,5-42 (kortere: Joh 4,5-15.19b-26.39a.40-42)
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 20
H Den hellige Josef, jomfru Marias brudgom
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16 S Sal 89(88),2-3.4-5.27+29 2 Rom 4,13.16-18.22 E Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Hos St. Josephsøstrene:
H Patronatsfest
Tidebønner for høytiden
Tir 21
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Dan 3,25.34-43 S Sal 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9 E Matt 18,21-35
Tidebønner for ukedagen
Ons 22
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 5 Mos 4,1.5-9 S Sal 147,12-13.15-16.19-20 E Matt 5,17-19
Tidebønner for ukedagen
Tor 23
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jer 7,23-28 S Sal 95(94),1-2.6-7.8-9 E Luk 11,14-23
Tidebønner for ukedagen
Fre 24
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Hos 14,2-10 S Sal 81(80),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14+17 E Mark 12,28b-34
Tidebønner for ukedagen
Lør 25
H Herrens bebudelse
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Jes 7,10-14.8,10 S Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.11 2 Hebr 10,4-10 E Luk 1,26-38
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Tidebønn for uke 4, vol. II
SØN 26
    4. søndag i fasten
Søndagens messe, Credo, Prefasjon: Den blindfødte
1 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a S Sal 23(22),1-3a. 3b-4. 5. 6 2 Ef 5,8-14 E Joh 9,1-41 (kortere: Joh 9,1.6-9.13-17.34-38)
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 27
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 65,17-21 S Sal 30(29),2+4.5-6.11-12a+13b E Joh 4,43-54
Tidebønner for ukedagen
Tir 28
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Esek 47,1-9.12 S Sal 46(45),2-3.5-6.8-9 E Joh 5,1-16
Tidebønner for ukedagen
I Tromsø stift:
Årsdag for bispevigselen
Ons 29
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 49,8-15 S Sal 145(144),8-9.13cd-14.17-18 E Joh 5,17-30
Tidebønner for ukedagen
Tor 30
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 2 Mos 32,7-14 S Sal 106(105),19-20.21-22.23 E Joh 5,31-47
Tidebønner for ukedagen
Fre 31
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Visd 2,1a.12-22 S Sal 34(33),17-18. 19-20. 21. 23 E Joh 7,1-2.10.25-30
Tidebønner for ukedagen

April 2017

Lør 1
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jer 11,18-20 S Sal 7,2-3.9bc-10.11-12 E Joh 7,40-53
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 1, vol. II
SØN 2
  5. søndag i fasten
Søndagens messe, Credo, Prefasjon: Oppvekkelsen fra de døde
1 Esek 37,12b-14 S Sal 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 2 Rom 8,8-11 E Joh 11,1-45 (kortere: Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45)
Tidebønner for søndagen
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Man 3
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (kortere: Dan 13,41c-62) S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Joh 8,1-11
Tidebønner for ukedagen
Tir 4
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 4 Mos 21,4-9 S Sal 102(101),2-3.16-18.19-21 E Joh 8,21-30
Tidebønner for ukedagen
Ons 5
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 Dan 3,14-20.24-25.28 S Dan 3,52.53.54.55.56 E Joh 8,31-42
Tidebønner for ukedagen
Tor 6
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 1 Mos 17,3-9 S Sal 105(104),4-5. 6-7. 8-9 E Joh 8,51-59
Tidebønner for ukedagen
Fre 7
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 Jer 20,10-13 S Sal 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7 E Joh 10,31-42
Tidebønner for ukedagen
Lør 8
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 Esek 37,21-28 S Jer 31,10.11-12ab.13 E Joh 11,45-56
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 2, vol. II
SØN 9
H Palmesøndag
Søndagens messe, egne lesninger, Credo, prefasjon for Pasjonssøndag
E Matt 21,1-11 1 Jes 50,4-7 S Sal 22(21),8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 2 Fil 2,6-11 E Matt 26,14-27,66 (kortere: 27,11-54)
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Man 10
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon II
  1 Jes 42,1-7 S Sal 27(26),1. 2. 3. 13-14 E Joh 12,1-11
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 11
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon II
  1 Jes 49,1-6 S Sal 71(70),1-2. 3-4. 5-6. 15. 17 E Joh 13,21-33.36-38
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 12
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon II
  1 Jes 50,4-9a S Sal 69(68),8-10. 21-22. 31. 33-34 E Matt 26,14-25
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 13
H Skjærtorsdag
F Oljevigselsmessen:
1 Jes 61,1-3a.6a.8b-9 S Sal 89(88),21-22. 25+27 2 Åp 1,5-8 E Luk 4,16-21
Påskens hellige triduum begynner
H Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd:
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, prefasjon for den hellige Eukaristi I
1 2 Mos 12,1-8.11-14 S Sal 115,12-13.15-16bc.17-18 2 1 Kor 11,23-26 E Joh 13,1-15
Egne tidebønner
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Fre 14
A Langfredag – faste og abstinens
Egne lesninger
1 Jes 52,13-53,12 S Sal 31(30),2+6. 12-13. 15-16. 17+25 2 Hebr 4,14-16;5,7-9 E Joh 18,1-19,42
Kollekt til Det hellige land
Egne tidebønner
Lør 15
Ingen messe om dagen; påskenattsmessen kan begynne før midnatt. Påskemesseplikten oppfylles påskenatt eller -dag.
H Påskevigilien
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, påskeprefasjon I
1 1 Mos 1,1-2,2 (kortere: 1 Mos 1,1.26-31a) S Sal 104(103),1-2a.5-6.10+12.13-14.24+35c eller Sal 33(32),4-5.6-7.12-13.20+22 2 1 Mos 22,1-18 (kortere: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18) S Sal 16(15),5+8.9-10.11 3 2 Mos 14,5-15,1a S 2 Mos 15,1-2.3-4.5-6.17-18 4 Jes 54,5-14 S Sal 30(29),2+4.5-6.11+12a+13b 5 Jes 55,1-11 S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 6 Bar 3,9-15.32-4,4 S Sal 19(18),8.9.10.11 7 Esek 36,16-17a.18-28 S Sal 42(41),3.5bcd;43(42),3.4 eller (om det er dåp) Jes 12,2-3.4bcd.5-6 eller Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 8 Rom 6,3-11 S Sal 118(117),1-2. 16ab-17. 22-23 E Matt 28,1-10
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Egne tidebønner
SØN 16
H Påskedag
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens, Credo, påskeprefasjon I
1 Apg 10,34a.37-43 S Sal 118(117),1-2. 16ab-17. 22-23 2 Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8 E Joh 20,1-9 eller Luk 24,1-12 eller (om kvelden) Luk 24,13-35
Tidebønner for høytiden
Tidebønn for uke 1, vol. III
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Man 17
  Mandag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 2,14.22-33 S Sal 16(15),1-2a+5.7-8.9-10.11 E Matt 28,8-15
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for påskeoktaven
Tir 18
  Tirsdag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 2,36-41 S Sal 33(32),4-5. 18-19. 20. 22 E Joh 20,11-18
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for påskeoktaven
Ons 19
  Onsdag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 3,1-10 S Sal 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9 E Luk 24,13-35
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for påskeoktaven
Tor 20
  Torsdag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 3,11-26 S Sal 8,2a+5.6-7.8-9 E Luk 24,35-48
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for påskeoktaven
I Dominikanerordenen:
V Agnes av Montepulciano, jomfru og ordenssøster
Fre 21
  Fredag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 4,1-12 S Sal 118(117),1-2+4.22-24.25-27a E Joh 21,1-14
Tidebønner for påskeoktaven
V (Den hellige Anselm av Canterbury)
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Konrad av Parzham, ordensbror
Lør 22
  Lørdag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 4,13-21 S Sal 118(117),1+14-15.16ab-18.19-21 E Mark 16,9-15
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for påskeoktaven
Tidebønn for uke 2, vol. III
Hos Cistercienserne:
V (Den salige Maria Gabriela Sagheddu)
SØN 23
Miskunns-søndagen.
  2. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon I
1 Apg 2,42-47 S Sal 118(117),2-4. 13-15. 22-24 2 1 Pet 1,3-9 E Joh 20,19-31
Tidebønner for søndagen
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Hos Fransiskanerne:
M Den salige Egidius av Assisi
Hos Klarissene:
M Den salige Egidius av Assisi
Man 24
V (Den hellige Fidelis av Sigmaringen)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 4,23-31 S Sal 2,1-3.4-6.7-9 E Joh 3,1-8
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Fidelis av Sigmaringen, prest og martyr
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tir 25
F Evangelisten Markus
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon II
1 1 Pet 5,5b-14 S Sal 89(88),2-3.6-7.16-17 E Mark 16,15-20
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Ons 26
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 5,17-26 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 E Joh 3,16-21
Tidebønner for ukedagen
Tor 27
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 5,27-33 S Sal 34(33),2+9.17-18.19-20 E Joh 3,31-36
Hos Cistercienserne:
M Rafael Arnáiz Barón
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Fre 28
V (Den hellige Peter Chanel)
V (Den hellige Louis M. Grigion de Montfort)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 5,34-42 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Joh 6,1-15
Hos Maristene:
F Den hellige Peter Chanel
1 Jes 66,18-20a 2 1 Pet 2,20b-25 E Joh 10,11-16
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Lør 29
F Den hellige Katarina av Siena – vernehelgen for Europa
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, helgenprefasjon
1 1 Joh 1,5-2,2 S Sal 103,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a E Matt 11,25-30
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
I Dominikanerordenen:
F Katarina av Siena
1 Åp 1,5-8 eller Kol 1,24-29 eller 1 Joh 1,5-2,2 E Joh 17,1-11a eller Joh 7,14-18.37-39
Tidebønner for festdagen
Tidebønn for uke 3, vol. III
SØN 30
  3. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon
1 Apg 2,14.22-33 S Sal 16(15) 2 1 Pet 1,17-21 E Luk 24,13-35
Tidebønner for søndagen
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
I Dominikanerordenen:
M (Pius V, pave)

Mai 2017

Man 1
V (Den hellige Josef håndverkeren) L 1 1 Mos 1,26-2,3 eller Kol 3,14-15.17.23-24 S Sal 90(89),2.3-4.12-13.14.16 E Matt 13,54-58
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 6,8-15 S Sal 119(118),23-24.26-27.29-30 E Joh 6,22-29
Hos St. Josephsøstrene:
F Den hellige Josef, håndverkeren
Hos Elisabethsøstrene:
F Den hellige Josef, håndverkeren
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tir 2
M Den hellige Athanasius
Minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
1 Apg 7,51-8,1a S Sal 31(30),3cd-4.6ab+7b+8a.17+21ab E Joh 6,30-35
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Ons 3
F De hellige apostler Filip og Jakob
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 1 Kor 15,1-8 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Joh 14,6-14
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tor 4
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 8,26-40 S Sal 66(65),8-9.16-17.20 E Joh 6,44-51
Tidebønner for ukedagen
Fre 5
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 9,1-20 S Sal 117(116),1.2 E Joh 6,52-59
I Dominikanerordenen:
M Vincent Ferrer
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Lør 6
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 9,31-42 S Sal 116(115),12-13.14-15.16-17 E Joh 6,60-69
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 4, vol. III
SØN 7
  4. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon
1 Apg 2,14a.36-41 S Sal 23 (22),1-3a. 3b-4. 5. 6 2 1 Pet 2,20b-25 E Joh 10,1-10
Kallssøndag
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 8
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 11,1-18 S Sal 42(41),2-3; 43(42) 3.4 E Joh 10,11-18
Tidebønner for ukedagen
Tir 9
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 11,19-26 S Sal 87(86),1-3.4-5.6-7 E Joh 10,22-30
Hos Klarissene:
M Den hellige Katarina av Bologna
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Ons 10
V (Johannes av Ávila)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 12,24-13,5a S Sal 67(66),2-3.5.6+8 E Joh 12,44-50
I Picpus-ordenen:
M Den hellige Damian de Veuster
I Dominikanerordenen:
V Antoninus, biskop
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tor 11
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 13,13-25 S Sal 89(88),2-3.21-22.25+27 E Joh 13,16-20
Hos Cistercienserne:
M De hellige abbeder av Cluny
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Fre 12
V (De hellige Nereus og Achilleus)
V (Den hellige Pancratius)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 13,26-33 S Sal 2,6-7.8-9.10-11 E Joh 14,1-6
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Leopold Mandic
Hos Cistercienserne:
H Kirkevigselsfest Tautra Mariakloster
1 Apg 7,44–50 2 1 Kor 3,9b–13.16–17 E Joh 4,19–24
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Lør 13
V (Vår Frue av Fátima)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 13,44-52 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Joh 14,7-14
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tidebønn for uke 1, vol. III
SØN 14
  5. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon
1 Apg 6,1-7 S Sal 33(32),1-2.4-5.18-19 2 1 Pet 2,4-9 E Joh 14,1-12
Tidebønner for søndagen
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Man 15
V (Den hellige Hallvard)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 14,5-18 S Sal 115(113B),1-2. 3-4. 15-16 E Joh 14,21-26
Hos Cistercienserne:
M Den hellige Pachomius
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tir 16
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 14,19-28 S Sal 145(144),10-11.12-13ab.21 E Joh 14,27-31a
I Karmelittordenen:
V (Den hellige Simon Stock, munk)
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Margareta av Cortona
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Ons 17
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 15,1-6 S Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5 E Joh 15,1-8
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Paschalis Baylón
I Dominikanerordenen:
V (Frans Coll Guitart)
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Tor 18
M Den hellige Erik
Minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
1 Apg 15,7-21 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.10 E Joh 15,9-11
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Felix av Cantalice, ordensbror
1 Kol 3,12-17 E Luk 12,22-31
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Fre 19
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 15,22-31 S Sal 57(56),8-9.10-12 E Joh 15,12-17
Tidebønner for ukedagen
Lør 20
V (Den hellige Bernardin av Siena)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 16,1-10 S Sal 100(99),2.3.5 E Joh 15,18-21
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Bernardin av Siena, prest
1 Apg 4,8-12 E Joh 14,12-17
Hos Klarissene:
M Den hellige Bernardin av Siena
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tidebønn for uke 2, vol. III
SØN 21
  6. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon
1 Apg 8,5-8.14-17 S Sal 66(65),1-3a.4-5.6-7a.16-20 2 1 Pet 3,15-18 E Joh 14,15-21
Tidebønner for søndagen
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Hos Oblatfedrene:
F Den hellige Eugenius de Mazenod
Man 22
V (Den hellige Rita av Cascia)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 16,11-15 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Joh 15,26-16.4a
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tir 23
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 16,22-34 S Sal 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8 E Joh 16,5-11
Tidebønner for ukedagen
Ons 24
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 17,15.22-18,1 S Sal 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd E Joh 16,12-15
Hos Fransiskanerne:
F Innvielse av Frans' basilika i Assisi
1 Åp 21,2-5 E Joh 10,22-30
Hos Klarissene:
F Innvielse av Frans' basilika i Assisi
1 Åp 21,2-5 E Joh 10,22-30
I Dominikanerordenen:
M Overføringen av Dominikus' legeme i Bologna
Tidebønner for festdagen
Tor 25
H Kristi himmelfart
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Apg 1,1-11 S Sal 47(46) 2 Ef 1,17-23 E Matt 28,16-20
Tidebønner for høytiden
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
I Karmelittordenen:
M Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi
Fre 26
M Den hellige Filip Neri
Minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
1 Apg 18,9-18 S Sal 47(46),2-3. 4-5. 6-7 E Joh 16,20-23a
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Lør 27
V (Den hellige Augustin av Canterbury)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 18,23-28 S Sal 47(46),2-3.8-9.10 E Joh 16,23b-28
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tidebønn for uke 3, vol. III
SØN 28
  7. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon
1 Apg 1,12-14 S Sal 27(26),1.4.7-8a 2 1 Pet 4,13-16 E Joh 17,1-11a
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 29
V (Den hellige pave Paul VI)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 19,1-8 S Sal 68(67),2-3.4-5ac.6-7ab E Joh 16,29-33
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tir 30
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 20,17-27 S Sal 68(67),10-11.20-21 E Joh 17,1-11a
Tidebønner for ukedagen
Ons 31
F Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, prefasjon for Jomfru Maria II
1 Sef 3,14-18a eller Rom 12,9-16b S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 E Luk 1,39-56
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen

Juni 2017

Tor 1
M Den hellige Justin
Minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
1 Apg 22,30.23,6-11 S Sal 16(15),1-2a+5.7-8.9-10.11 E Joh 17,20-26
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Fre 2
V (De hellige Marcellinus og Peter)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 25,13b-21 S Sal 103(102),1-2.11-12.19-20ab E Joh 21,15-19
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Lør 3
M Den hellige Karl Lwanga og hans ledsagere
Minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
1 Apg 28,16-20.30-31 S Sal 11(10),4.5+7 E Joh 21,20-25
Vigilie
H Pinsevigilien
Vigiliens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 1 Mos 11,1-9 eller 2 Mos 19,3-8a.16-20 eller Esek 37,1-14 eller Joel 3,1-5 S Sal 104(103),1-2a.24.35c.27-28.29bc-30 2 Rom 8,22-27 E Joh 7,37-39
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
SØN 4
H Pinsedag
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Apg 2,1-11 S Sal 104(103),1ab+24ac. 29bc-30. 31+34 2 1 Kor 12,3b-7.12-13 E Joh 20,19-23
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
I Dominikanerordenen:
M Peter av Verona, prest, ordensbror og martyr
Man 5
Messelesninger fra uke 9
Tidebønn for uke 1, vol. IV
M Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor L 1 1 Mos 3,9-15.20 eller Apg 1,12-14 S Sal 87 (86),1-2.3+5.6-7 E Joh 19,25-34
Tidebønner for minnedagen
Tir 6
V (Den hellige Norbert)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Tob 2,9-14 S Sal 112(111),1-2.7bc-8.9 E Mark 12,13-17
Hos Maristene:
M Den hellige Marcellin Champagnat
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 7
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Tob 3,1-12.24-25 S Sal 25(24),2-4a.4b-5ab.6-7bc.8-9 E Mark 12,18-27
I Karmelittordenen:
M Den salige Anna av Sankt Bartholomeus
Tidebønner for minnedagen
Tor 8
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Tob 6,11-12a;7,1-2a.9-16;8,4-10 S Sal 128(127),1-2.3.4-5 E Mark 12,28-34
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
I Tromsø stift:
F Vår Herre Jesus Kristus, den evige yppersteprest
1 1 Mos 22,9-18 S Sal 40,7-8a. 8b-9. 10-11ab. 17 2 Hebr 10,4-10 E Matt 26,36-42
I Dominikanerordenen:
V (Diana og Cecilia)
Fre 9
V (Den hellige Efrem)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Tob 11,4-14 S Sal 146(145),2abc.7.8-9a.9bc-10 E Mark 12,35-37
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 10
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Tob 12,1.5-19.24a S Tob 13,2.6.7.8 E Mark 12,38-44
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 11
H Den hellige treenighet
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 2 Mos 34,4b-6.8-9 S Dan 3,52-56 2 2 Kor 13,11-13 E Joh 3,16-18
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Man 12
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kor 1,1-7 S Sal 34(33) ,2-3.4-5.6-7.8-9 E Matt 5,1-12
I Karmelittordenen:
M Den salige Alfons Maria Mazurek og hans ledsagere
Tidebønner for minnedagen
Tir 13
M Den hellige Antonius av Padova
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Kor 1,18-22 S Sal 119(118),129.130.131.132.133.135 E Matt 5,13-16
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Antonius av Padova, prest og kirkelærer
1 Visd 7,7-14 eller Ef 4,7.11-15 E Mark 16,15-20
Hos Klarissene:
F Den hellige Antonius av Padova, prest og kirkelærer
1 Visd 7,7-14 eller Ef 4,7.11-15 E Mark 16,15-20
Tidebønner for minnedagen
Ons 14
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kor 3,4-11 S Sal 99(98),5.6.7.8.9 E Matt 5,17-19
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 15
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kor 3,15-4,1.3-6 S Sal 85(84) E Matt 5,20-26
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 16
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kor 4,7-15 S Sal 116(115),10-11.15-16.17-18 E Matt 5,27-32
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 17
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kor 5,14-21 S Sal 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12 E Matt 5,33-37
Hos Cistercienserne:
V (Den salige Josef Maria Cassant)
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 18
H Festen for Kristi legeme og blod
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 5 Mos 8,2-3.14b-16a S Sal 147,12-13.14-15.19-20 2 1 Kor 10,16-17 E Joh 6,51-58
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Man 19
V (Den hellige Romualdus)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kor 6,1-10 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Matt 5,38-42
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 20
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kor 8,1-9 S Sal 146(145),2.5-6.7.8-9a E Matt 5,43-48
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 21
M Den hellige Aloysius Gonzaga
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Kor 9,6-11 S Sal 112(111),1-2.3-4.9 E Matt 6,1-6.16-18
Tidebønner for minnedagen
Tor 22
V (Den hellige Paulinus av Nola)
V (De hellige John Fisher og Thomas More)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kor 11,1-11 S Sal 111(110),1-2.3-4.7-8 E Matt 6,7-15
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 23
H Jesu hjertefest
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 5 Mos 7,6-11 S Sal 103(102),1–2. 3–4. 6–7. 8+10 2 1 Joh 4,7-15 E Matt 11,25-29ab
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Lør 24
H Johannes Døperens fødsel
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Jes 49,1-6 S Sal 139(138),1-3.13-14ab.14c-15 2 Apg 13,22-26 E Luk 1,57-66.80
Tidebønner for høytiden
Tidebønn for uke 4, vol. IV
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
I Picpus-ordenen:
F Jomfru Marias rene hjerte
SØN 25
  12. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jer 20,10-13 S Sal 69(68) 2 Rom 5,12-15 E Matt 10,26-33
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 26
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Mos 12,1-9 S Sal 33(32),12-13.18-19.20+22 E Matt 7,1-5
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 27
V (Den hellige Kyrillos av Alexandria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Mos 13,2.5-18 S Sal 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5 E Matt 7,6.12-14
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 28
M Den hellige Ireneus L 1 1 Tim 2,22-26 S Sal 37 (36),1-6 E Joh 17,20-26
  1 1 Mos 15,1-12.17-18 S Sal 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9 E Matt 7,15-20
Vigilie
F Vigilien til de hellige apostler Peter og Paulus
Vigiliens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Apg 3,1-10 S Sal 19(18),2-3.4-5 2 Gal 1,11-20 E Joh 21,15-19
Tidebønner for minnedagen
Tor 29
H De hellige apostler Peter og Paulus
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Apg 12,1-11 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 2 2 Tim 4,6-8.17-18 E Matt 16,13-19
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Fre 30
V (Kirkens første martyrer i Roma)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Mos 17,1.9-10.15-22 S Sal 128(127),1-2.3.4-5 E Matt 8,1-4
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt

Juli 2017

Lør 1
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Mos 18,1-15 S Luk 1,46-47.48-49.50+53.54-55 E Matt 8,5-17
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 2
  13. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 2 Kong 4,8-11.14-16a S Sal 89(88) 2 Rom 6,3-4.8-11 E Matt 10,37-42
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 3
F Apostelen Thomas
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Ef 2,19-22 S Sal 117(116),1.2 E Joh 20,24-29
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tir 4
V (Den hellige Elisabeth av Portugal)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Mos 19,15-29 S Sal 26(25),2-3.9-10.11-12 E Matt 8,23-27
I Dominikanerordenen:
V (Peter Georg Frassati)
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 5
V (Den hellige Antonius M. Zaccaria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Mos 21,5.8-20 S Sal 34(33),7-8.10-11.12-13 E Matt 8,28-34
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 6
V (Den hellige Maria Goretti)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Mos 22,1-19 S Sal 116(114),1-2.3-4.5-6.8-9 E Matt 9,1-8
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 7
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Mos 23,1-4.19.24,1-8.62-67 S Sal 106(105) E Matt 9,9-13
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 8
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Sunniva)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Mos 27,1-5.15-29 S Sal 135(134),1-2.3-4.5-6 E Matt 9,14-17
Hos Cistercienserne:
M Den salige pave Eugenius III
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 9
  14. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Sak 9,9-10 S Sal 145(144),1-2.8-9.10-11.13cd-14 2 Rom 8,9.11-13 E Matt 11,25-30
Tidebønner for søndagen
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Hos Fransiskanerne:
M De hellige Nikolas Pieck, Willad og ledsagere, martyrer
I Picpus-ordenen:
M Vår Frue av Freden. Nådebildet i Picpus.
I Dominikanerordenen:
V Johannes av Köln, prest, ordensbror og martyr
V (Frans Fernández de Capillas, martyr)
Man 10
M Den hellige Knut – Danmarks vernehelgen
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Mos 28,10-22a S Sal 91(90),1-2.3-4.14-15ab E Matt 9,18-26
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Veronika Giuliani, jomfru
Hos Klarissene:
M Den hellige Veronika Giuliani, jomfru
Tidebønner for minnedagen
Tir 11
F Den hellige Benedikt – vernehelgen for Europa
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, helgenprefasjon
1 Ordsp 2,1-9 S Sal 34,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 ℟ 2a eller 9a E Matt 19,27-29
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Ons 12
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Mos 41,55-57.42,5-7a.17-24a S Sal 33(32),2-3.10-11.18-19 E Matt 10,1-7
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 13
V (Den hellige Henrik)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Mos 44,18-21.23b-29.45,1-5 S Sal 105(104),16-17.18-19.20-21 E Matt 10,7-15
I Karmelittordenen:
M Den hellige Teresa av Jesus, de Los Andes
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 14
V (Den hellige Camillus av Lellis)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Mos 46,1-7.28-30 S Sal 37(36),3-4.18-19.27-28.39-40 E Matt 10,16-23
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 15
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Svithun)
V (Den hellige Bonaventura)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Mos 49,29-32.50,15-26a S Sal 105(104),1-2.3-4.6-7 E Matt 10,24-33
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Bonaventura, biskop og kirkelærer
1 Visd 8,2-7.16-18 E Matt 5,13-19
Hos Klarissene:
F Den hellige Bonaventura, biskop og kirkelærer
1 Visd 8,2-7.16-18 E Matt 5,13-19
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 16
  15. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 55,10-11 S Sal 65(64),10abcd.10e-11.12-13.14 2 Rom 8,18-23 E Matt 13,1-23 (kortere: Matt 13,1-9)
Tidebønner for søndagen
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
I Karmelittordenen:
H Høytid for den salige Maria av Karmelberget
1 1 Kong 18,42b-45a 2 Gal 4,4-7 E Joh 19,25-27
Man 17
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Mos 1,8-14.22 S Sal 124(123),1-3.4-6.7-8 E Matt 10,34-11,1
I Karmelittordenen:
V (Den salige Teresa av St. Augustin og hennes ledsagere)
I Dominikanerordenen:
M Ceslas, prest og ordensbror
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 18
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Mos 2,1-15a S Sal 69(68),3.14.30-31.33-34 E Matt 11,20-24
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 19
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Mos 3,1-6.9-12 S Sal 103(102),1-2.3-4.6-7 E Matt 11,25-27
I Karmelittordenen:
M Jomfru Maria, all nådes mor (mater divinæ gratiæ) 1 Est 8,3-8a.16-17 E Joh 2,1-11
Tidebønner for minnedagen
Tor 20
M Den hellige Thorlákr
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Mos 3,13-20 S Sal 105(104),1+5.8-9.24-25.26-27 E Matt 11,28-30
I Karmelittordenen:
F Den hellige profeten Elias
1 1 Kong 19,4-9a.11-14a eller 1 Pet 1,8-12 E Luk 9,28b-36
Tidebønner for minnedagen
Fre 21
V (Den hellige Laurentius av Brindisi)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Mos 11,10-12,14 S Sal 116(115),12-13.15-16bc.17-18 E Matt 12,1-8
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Laurentius av Brindisi, prest
1 2 Kor 5,14-21 E Luk 9,1-6
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 22
F Den hellige Maria Magdalena
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Høys 3,1-4a eller 2 Kor 5,14-17 S Sal 63,2.3-4.5-6.8-9 E Joh 20,1-2.11-18
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 23
  16. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Visd 12,13.16-19 S Sal 86(85),5-6.9-10.15-16a 2 Rom 8,26-27 E Matt 13,24-43 (kortere: Matt 13,24-30)
Tidebønner for søndagen
F Den hellige Birgitta – vernehelgen for Europa
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Verdensbønnedagen for besteforeldre og eldre
Man 24
V (Den hellige Charbel Makhlūf)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Mos 14,5-18 S 2 Mos 15,1-2.3-4.5-6 E Matt 12,38-42
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 25
F Apostelen Jakob
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 2 Kor 4,7-15 S Sal 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6 E Matt 20,20-28
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Ons 26
M De hellige Joakim og Anna
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Mos 16,1-5.9-15 S Sal 78(77),18-19.23-24.25-26.27-28 E Matt 13,1-9
Tidebønner for minnedagen
Tor 27
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Mos 19,1-2.9-11 S Dan 3,52.53.54.55.56 E Matt 13,10-17
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 28
M De hellige Marta, Maria og Lasarus
Minnedagens messe, egne lesninger, alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Joh 4,7-16 S Sal 34 (33),2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 E Joh 11,19-27 eller Luk 10,38-42
I Karmelittordenen:
V (Den salige Johannes Soreth)
Tidebønner for minnedagen
Lør 29
H Olav den hellige – Olsok
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Visd 10,10-14 S Sal 31(30),2-3ab.3cd.4.5-6.7.17 2 Jak 1,2-4.12 E Matt 16,24-28
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 30
  17. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 1 Kong 3,5.7-12 S Sal 119(118),57+72.76-77.127-128.129-130 2 Rom 8,28-30 E Matt 13,44-52 (kortere: Matt 13,44-46)
Tidebønner for søndagen
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Man 31
M Den hellige Ignatius av Loyola
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Mos 32,15-24,30-34 S Sal 106(105),19-20.21-22.23 E Matt 13,31-35
Tidebønner for minnedagen

August 2017

Tir 1
M Den hellige Alfonso Maria de' Liguori
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Mos 33,7-11;34,5b-9.28 S Sal 103(102),6-7.8-9.10-11.12-13 E Matt 13,36-43
Tidebønner for minnedagen
Ons 2
V (Den hellige Eusebius av Vercelli)
V (Den hellige Peter Julian Eymard)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Mos 34,29-35 S Sal 99(98),5.6.7.9 E Matt 13,44-46
Hos Maristene:
M Den hellige Peter Julian Eymard
Hos Fransiskanerne:
F Vår Frue av Englene — Portiuncola
1 Sir 24,1-2.16-21 eller Gal 4,3-7 E Luk 1,26-33
Hos Klarissene:
F Vår Frue av Englene — Portiuncola
1 Sir 24,1-2.16-21 eller Gal 4,3-7 E Luk 1,26-33
I Dominikanerordenen:
M Johanna av Aza, Dominikus' mor
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 3
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Mos 40,16-21.34-38 S Sal 84(83),3.4.5-6a+8a.11 E Matt 13,47-53
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 4
M Den hellige Johannes Maria Vianney
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 3 Mos 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 S Sal 81(80),3-4.5-6ab.10-11ab E Matt 13,54-58
Tidebønner for minnedagen
Lør 5
V (Den salige jomfru Maria)
V (Vigselsfest for Maria Maggiore-basilikaen)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 3 Mos 25,1.8-17 S Sal 67(66),2-3.5.7-8 E Matt 14,1-12
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 6
F Herrens forklarelse
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Dan 7,9-10.13-14 S Sal 97(96),1-2.5-6.9 2 2 Pet 1,16-19 E Matt 17,1-9
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
I St. Olav, Oslo:
H Kirkevigselsfest
Man 7
V (Den hellige Sixtus og hans ledsagere)
V (Den hellige Cajetan)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 4 Mos 11,4b-15 S Sal 81(80),12-13.14-15.16-17 E Matt 14,22-36
I Karmelittordenen:
M Den hellige Albert av Trapani
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
I Oslo katolske bispedømme:
F Kirkevigselsfest
Tir 8
M Den hellige Dominikus
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 4 Mos 12,1-13 S Sal 51(50),3-4.5-6a.6bc-7.12-13 E Matt 15,1-2.10-14
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Dominikus, stifter av predikerordenen, prest
1 2 Tim 4,1-5 E Matt 5,13-16
I Dominikanerordenen:
H Dominikus
1 Jes 52,5-7 S Sal 96,1-2a.2b-3.7-8a.9.10 2 1 Tim 4,1-8 A Matt 5,16 E Matt 5,13-19 eller Matt 28,16-20
Tidebønner for minnedagen
Ons 9
F Den hellige Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein) – vernehelgen for Europa
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, prefasjon for martyrer
1 Hos 2,16b.17b.21-22 S Sal 45(44),11-12.14-15.16-17 E Matt 25,1-13
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
I Karmelittordenen:
F Den hellige Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein) – vernehelgen for Europa
1 (Gr)Est 4,12.14-16.23-25 eller Gal 6,14-16 E Joh 4,19-24
Tidebønner for festdagen
Tor 10
F Den hellige Laurentius – diakon og martyr
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, prefasjon for martyrer
1 2 Kor 9,6-10 S Sal 112(111),1-2.5-6.7-8.9 E Joh 12,24-26
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Fre 11
M Den hellige Klara av Assisi
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 5 Mos 4,32-40 S Sal 77(76),12-13.14-15.16+21 E Matt 16,24-28
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Klara av Assisi, jomfru
1 Hos 2,16-17.21-22 eller 2 Kor 4,6-10.16-18 E Joh 15,4-10
Hos Klarissene:
H Den hellige Klara av Assisi, jomfru
1 Hos 2,16-17.21-22 eller 2 Kor 4,6-10.16-18 E Joh 15,4-10
Tidebønner for minnedagen
Lør 12
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Johanna Fransiska av Chantal)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 5 Mos 6,4-13 S Sal 18(17),2-3a.3bc-4.47+51ab E Matt 17,14-20
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 3, vol. IV
I Tromsø stift:
Vigilie
F Vigilien til Jomfru Marias opptagelse i himmelen
Vigiliens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2 S Sal 132(131),6-7.9-10.13-14 2 1 Kor 15,54-57 E Luk 11,27-28
SØN 13
  19. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 1 Kong 19,9a.11-13a S Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14 2 Rom 9,1-5 E Matt 14,22-33
Tidebønner for søndagen
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
I Tromsø stift:
H Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 Åp 11,19a;12,1-6a.10ab S Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 2 1 Kor 15,20-26 E Luk 1,39-56
Man 14
M Den hellige Maximilian Kolbe, prest og martyr
1 5 Mos 10,12-22 S Sal 147,12-13.14-15.19-20 E Matt 17,22-27
Vigilie
F Vigilien til Jomfru Marias opptagelse i himmelen
Vigiliens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2 S Sal 132(131),6-7.9-10.13-14 2 1 Kor 15,54-57 E Luk 11,27-28
Tidebønner for minnedagen
Tir 15
H Jomfru Marias opptagelse i himmelen
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Åp 11,19a;12,1-6a.10ab S Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 2 1 Kor 15,20-26 E Luk 1,39-56
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Ons 16
V (Den hellige Stefan av Ungarn)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 5 Mos 34,1-12 S Sal 66(65),1-3a.5+16-17 E Matt 18,15-20
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 17
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Josv 3,7-10a.11.13-17 S Sal 114(113A) 1-2.3-4.5-6 E Matt 18,21-19,1
I Dominikanerordenen:
M Hyacint, prest og ordensbror
Tidebønner for minnedagen
Fre 18
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Josv 24,1-13 S Sal 136(135),1-3.16-18.21-22+24 E Matt 19,3-12
I Dominikanerordenen:
V Mannes, prest og ordensbror
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 19
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Johannes Eudes)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Josv 24,14-29 S Sal 16(15),1-2a+5.7-8.11 E Matt 19,13-15
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Ludvig, biskop
Hos Cistercienserne:
M Den salige Guerric
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 20
  20. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 56,1.6-7 S Sal 67(66),2-3.5.6+8 2 Rom 11,13-15.29-32 E Matt 15,21-28
Tidebønner for søndagen
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Hos Cistercienserne:
H Den hellige Bernhard av Clairvaux
1 Sir 39,6-10 2 Fil 3,17-4,1 E Matt 5,13-19
Man 21
M Den hellige Pius X
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Dom 2,11-19 S Sal 106(105),34-35.36-37.39-40.43ab+44 E Matt 19,16-22
Tidebønner for minnedagen
Tir 22
M Jomfru Marias dronningverdighet
Minnedagens messe m/prefasjon for Jomfru Maria
1 Dom 6,11-24a S Sal 85(84),9.11-12.13-14 E Matt 19,23-30
Tidebønner for minnedagen
Ons 23
V (Den hellige Rosa av Lima)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Dom 9,6-15 S Sal 21(20),2-3.4-5.6-7 E Matt 20,1-16
I Karmelittordenen:
M Årsdagen for kirke- og klosterinnvielse
1 1 Kong 8,22-23.27-30 2 Ef 2,19-22 S 84(83) E Joh 4,19-24
I Dominikanerordenen:
M Rosa av Lima
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 24
F Den hellige Bartolomeus – Apostel
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Åp 21,9b-14 S Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18 E Joh 1,45-51
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Fre 25
V (Den hellige Ludvig av Frankrike)
V (Den hellige Josef av Calasanz)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Rut 1,1.3-6.14b-16.22 S Sal 146(145),5-6.7.8-9a.9bc-10 E Matt 22,34-40
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Ludvig av Frankrike, konge, den fransiskanske legordens vernehelgen
Hos Klarissene:
F Den hellige Ludvig av Frankrike, konge, den fransiskanske legordens vernehelgen
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 26
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Rut 2,1-3.8-11;4,13-17 S Sal 128(127),1-2.3.4.5 E Matt 23,1-12
I Karmelittordenen:
M Den hellige Teresa in transverberatione cordis: 1 1 Kor 12,31-13,1-10.12-13 S Sal 40(39) E Joh 14,23-27
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 27
  21. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 22,19-23 S Sal 138(137),1-2a.2bc-3.6+8bc 2 Rom 11,33-36 E Matt 16,13-20
Tidebønner for søndagen
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Man 28
M Den hellige Augustin
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Tess 1,1-5.8b-10 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Matt 23,13-22
Hos Elisabethsøstrene:
F Den hellige Augustin
Hos Augustinerkorherrene:
H Den hellige Augustin
I Dominikanerordenen:
F Den hellige Augustin
Tidebønner for minnedagen
Tir 29
M Johannes Døperens martyrdød
Minnedagens messe, egne lesninger, egen prefasjon
1 Jer 1,17-19 S Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 E Mark 6,17-29
Tidebønner for minnedagen
Ons 30
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Tess 2,9-13 S Sal 139(138),7-8.9-10.11-12ab E Matt 23,27-32
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 31
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Tess 3,7-13 S Sal 90(89),3-4.12-13.14+17 E Matt 24,42-51
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt

September 2017

Fre 1
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Tess 4,1-8 S Sal 97(96),1+2b.5-6.10.11-12 E Matt 25,1-13
Verdensbønnedagen for skaperverket
I Karmelittordenen:
M Den hellige Teresa Margarita Redi 1 Ef 3,8-12.14-21 E Joh 15,9-17
Tidebønner for minnedagen
Lør 2
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Tess 4,9-11 S Sal 98(97),1.7-8.9 E Matt 25,14-30
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 3
  22. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jer 20,7-9 S Sal 63(62),2.3-4.5-6.8-9 2 Rom 12,1-2 E Matt 16,21-27
Tidebønner for søndagen
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Man 4
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Tess 4,13-17 S Sal 96(95),1+3.4-5.11-12.13 E Luk 4,16-30
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 5
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Tess 5,1-6.9-11 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Luk 4,31-37
For Missionaries of Charity:
F Teresa av Calcutta
1 Høys 8,6-7 2 1 Kor 13,1-13 E Matt 5,1-16
I Dominikanerordenen:
VMinnedag for avdøde venner og velgjørere
Tidebønner for festdagen
Ons 6
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Kol 1,1-8 S Sal 52(51),10.11 E Luk 4,38-44
I Dominikanerordenen:
M Bertrand av Garrigue, prest og ordensbror
Tidebønner for minnedagen
Tor 7
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Kol 1,9-14 S Sal 98(97),2-3ab.3cd-4.5-6 E Luk 5,1-11
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 8
F Jomfru Marias fødsel
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, prefasjon for Jomfru Maria
1 Mi 5,1-4 eller Rom 8,28-30 S Sal 13(12),6ab.6cd E Matt 1,1-16.18-23 (kortere: Matt 1,18-23)
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Lør 9
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Peter Claverius)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Kol 1,21-23 S Sal 54(53),3-4.6+8 E Luk 6,1-5
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 10
  23. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Esek 33,7-9 S Sal 95(94),1-2.6-7.8-9 2 Rom 13,8-10 E Matt 18,15-20
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 11
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Kol 1,24-2,3 S Sal 62(61),6-7.9 E Luk 6,6-11
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 12
V (Jomfru Marias hellige Navn)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Kol 2,6-18 S Sal 145(144),1-2.8-9.10-11 E Luk 6,12-19
Hos Maristene:
H Jomfru Marias hellige navn
1 Sir 24,17-22 2 Gal 4,4-7 eller Ef 1,3-6.11-12 E Luk 1,26-28
I Karmelittordenen:
M Den salige Maria av Jesus
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 13
M Den hellige Johannes Krysostomos L 1 Ef 4,1-7.11-13 S Sal 40 (39),2 og 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 E Mark 4,1-10. 13-20
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
  1 Kol 3,1-11 S Sal 145(144),2-3.10-11.12-13ab E Luk 6,20-26
Tidebønner for minnedagen
Tor 14
F Korsets opphøyelse
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, egen prefasjon eller Pasjonsprefasjon I
1 4 Mos 21,4c-9 eller Fil 2,6-11 S Sal 78(77),1-2.34-35.36-37.38 E Joh 3,13-17
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Fre 15
M Jomfru Marias smerter
Minnedagens messe, valgfri sekvens, alminnelig prefasjon eller prefasjon for Jomfru Maria
1 Hebr 5,7-9 S Sal 31(30),2-3a. 3b-4. 5-6. 15-16. 20 E Joh 19,25-27 eller Luk 2,33-35
Tidebønner for minnedagen
Lør 16
M De hellige Kornelius og Kyprian
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Tim 1,15-17 S Sal 113(112),1-2.3-4.5a+6-7 E Luk 6,43-49
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 17
  24. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Sir 27,33-28,9 S Sal 103(102) 2 Rom 14,7-9 E Matt 18,21-35
Tidebønner for søndagen
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
I Karmelittordenen:
F Den hellige Albert av Jerusalem
Hos Fransiskanerne:
F Fransiskus' stigmata
Hos Klarissene:
F Fransiskus' stigmata
Man 18
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Tim 2,1-8 S Sal 28(27),2.7.8-9 E Luk 7,1-10
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Josef av Copertino, prest
I Dominikanerordenen:
V Juan Macias, ordensbror
Tidebønner for minnedagen
Tir 19
V (Den hellige Januarius)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Tim 3,1-13 S Sal 101(100),1-2ab.2cd-3ab.5.6 E Luk 7,11-17
For Misjonærer av den Hellige Familie:
H Den salige Jomfru Maria av La Salette
1 1 Mos 9,8-17 2 2 Kor 5,17-21 E Joh 19,25-27
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 20
M Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Tim 3,14-16 S Sal 111(110),1-2.3-4.5-6 E Luk 7,31-35
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Frans Maria av Camporosso, ordensbror
Tidebønner for minnedagen
Tor 21
F Evangelisten Matteus
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Ef 4,1-7.11-13 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Matt 9,9-13
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Den internasjonale fredsdagen
Tidebønner for festdagen
Fre 22
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Tim 6,3-12 S Sal 49(48),6-7.8-10.17-18.19-20 E Luk 8,1-3
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 23
M Den hellige Pius av Pietrelcina
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Tim 6,13-16 S Sal 100(99),2.3.4.5 E Luk 8,4-15
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 24
  25. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 55,6-9 S Sal 145(144),2-3.8-9.17-18 2 Fil 1,20c-24.27a E Matt 20,1-16a
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Verdensdagen for migranter og flyktninger
Caritas-søndag
Tidebønner for søndagen
Man 25
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Esr 1,1-6 S Sal 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6 E Luk 8,16-18
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 26
V (Den hellige Kosmas og den hellige Damian)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Esr 6,7-8.12b.14-20 S Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5 E Luk 8,19-21
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 27
M Den hellige Vincent av Paul
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Esr 9,5-9 S Tob 13,2.3-4a.4bcd.5.8 E Luk 9,1-6
Tidebønner for minnedagen
Tor 28
V (Den hellige Venceslas)
V (Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Hag 1,1-8 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Luk 9,7-9
I Dominikanerordenen:
V (Dominikus Ibáñez, Laurentius Ruiz og Alfonso Navarrete, prester)
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 29
F De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, egen prefasjon
1 Dan 7,9-10,13-14 eller Åp 12,7-12a S Sal 138(137),1-2a.2bc-3.4-5 E Joh 1,47-51
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Lør 30
M Den hellige Hieronymus
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Sak 2,5-9a.14-15a S Jer 31,10.11-12ab.13 E Luk 9,43b-45
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 2, vol. IV

Oktober 2017

SØN 1
  26. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Esek 18,25-28 S Sal 25(24),4bc-5.6-7.8-9 2 Fil 2,1-11 (kortere: Fil 2,1-5) E Matt 21,28-32
Tidebønner for søndagen
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
I Karmelittordenen:
F Den hellige Terese av Jesusbarnet
Man 2
M De hellige verneengler
Minnedagens messe, egne lesninger, egen prefasjon
1 2 Mos 23,20-23 S Sal 91(90),1-2.3-4.5-6.10-11 E Matt 18,1-5.10
Tidebønner for minnedagen
Tir 3
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Sak 8,20-23 S Sal 87(86),1-3.4-5.6-7 E Luk 9,51-56
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
I Trondheim stift:
Årsdag for bispevigselen
Ons 4
M Den hellige Frans av Assisi L 1 Gal 6,14-18 S Sal 37 (36),3-4. 5-6. 16.11 E Matt 11,25-30
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon eller minnedagens messe m/egen prefasjon eller valgfri messe
  1 Neh 2,1-8 S Sal 137(136),1-2.3.4-5.6 E Luk 9,57-62
Hos Fransiskanerne:
H Den hellige far Frans av Assisi, diakon, stifter av tre ordener
1 Sir 50,1.3-7 2 Gal 6,14-18 E Matt 11,25-30
Hos Klarissene:
H Den hellige Frans av Assisi
Hos Elisabethsøstrene:
H Den hellige Frans av Assisi
I Dominikanerordenen:
F Den hellige Frans av Assisi
Tidebønner for minnedagen
Tor 5
V (Den hellige Faustina Kowalska)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Neh 8,1-4a.5-6,7b-12 S Sal 19(18),8.9.10.11 E Luk 10,1-12
I Dominikanerordenen:
V Raymund av Capua, prest og ordensbror
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 6
V (Den hellige Bruno)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Bar 1,15-22 S Sal 79(78),1-2.3-5.8.9 E Luk 10,13-16
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 7
M Vår Frue av Rosenkransen
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Bar 4,5-12.27-29 S Sal 69(68),33-35.36-37 E Luk 10,17-24
Hos Birgittinerne:
H Den hellige Birgittas helligkåring
I Dominikanerordenen:
F Vår Frue av rosenkransen
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 8
  27. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 5,1-7 S Sal 80(79),9+12.13-14.15-16.19-20 2 Fil 4,6-9 E Matt 21,33-43
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 9
V (Den hellige Dionysius og hans ledsagere)
V (Den hellige Johannes Leonardi)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jona 1,1-2,1.11 S Jona 2,2.3.4.5.8 E Luk 10,25-37
I Dominikanerordenen:
V Ludvig Bertrand, prest og ordensbror
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 10
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jona 3,1-10 S Sal 129,1-2.3-4ab.7-8 E Luk 10,38-42
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 11
V (Den hellige pave Johannes XXIII)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jona 4,1-11 S Sal 86(85),3-4.5-6.9-10 E Luk 11,1-4
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 12
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Mal 3,13-4,2a S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 11,5-13
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 13
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Joel 1,13-15;2,1-2 S Sal 9,2-3.6+16.8-9 E Luk 11,15-26
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 14
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Callistus I)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Joel 4,12-21 S Sal 97(96),1-2.5-6.11-12 E Luk 11,27-28
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 15
  28. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 25,6-10a S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 2 Fil 4,12-14.19-20 E Matt 22,1-14 (kortere: Matt 22,1-10)
Tidebønner for søndagen
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
I Karmelittordenen:
H Den hellige Teresa av Jesus
1 Vis 7,7-14 2 Rom 8,14-17.26-27 E Joh 7,14-18.37-39a eller Joh 4,5-15a
Man 16
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Rom 1,1-7 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Luk 11,29-32
I kirker viet til St. Olav:
M Olav den Helliges omvendelse L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
Tidebønner for minnedagen
I Oslo katolske bispedømme:
V (Olav den Helliges omvendelse) L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
I Trondheim stift:
V (Olav den Helliges omvendelse) L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
I Tromsø stift:
V (Den hellige Hedvig)
V (Den hellige Margrete Maria Alacoque)
Tir 17
M Den hellige Ignatius av Antiokia
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Rom 1,16-25 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Luk 11,37-41
Tidebønner for minnedagen
Ons 18
F Evangelisten Lukas
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon II
1 2 Tim 4,10-17b S Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18 E Luk 10,1-9
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tor 19
V (De hellige Johannes av Brébeuf, Isaak Jogues og deres ledsagere)
V (Den hellige Paul av korset)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Rom 3,21-30 S Sal 130(129),1-2.3-4b.4c-6 E Luk 11,47-54
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Peter av Alcántara, prest
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 20
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Rom 4,1-8 S Sal 32(31),1-2.5.11 E Luk 12,1-7
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 21
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Rom 4,13.16-18 S Sal 105(104),6-7.8-9.42-43 E Luk 12,8-12
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 22
  29. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 45,1.4-6 S Sal 96(95),1+3.4-5.7-8.9-10ac 2 1 Tess 1,1-5b E Matt 22,15-21
Tidebønner for søndagen
I Oslo katolske bispedømme:
Årsdag for bispevigselen
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Misjonssøndag
Man 23
V (Den hellige Johannes av Capestrano)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Rom 4,20-25 S Luk 1,69-70.71-72.73-75 E Luk 12,13-21
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Johannes av Capestrano, prest
Hos Klarissene:
F Den hellige Johannes av Capestrano, prest
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 24
V (Den hellige Antonius Maria Claret)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Rom 5,12.15.17-19.20b-21 S Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.17 E Luk 12,35-38
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 25
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Rom 6,12-18 S Sal 124(123),1-3.4-6.7-8 E Luk 12,39-48
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 26
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Rom 6,19-23 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 12,49-53
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 27
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Rom 7,18-25a S Sal 119(118),66.68.76.77.93.94 E Luk 12,54-59
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 28
F De hellige apostler Simon og Judas
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Ef 2,19-22 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Luk 6,12-19
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 29
  30. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 2 Mos 22,20-26 S Sal 18(17),2-3a.3bc-4.47+51ab 2 1 Tess 1,5c-10 E Matt 22,34-40
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 30
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Rom 8,12-17 S Sal 68(67),2+4.6-7ab.20-21 E Luk 13,10-17
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 31
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Rom 8,17-25 S Sal 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6 E Luk 13,18-21
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt

November 2017

Ons 1
H Allehelgensdag
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Åp 7,2-4.9-14 S Sal 23,1-2.3-4ab.5-6 2 1 Joh 3,1-3 E Matt 5,1-12a
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Tor 2
M Allesjelersdag
Minnedagens messe, egne lesninger, sekvens, prefasjon for sjelemesser
1 2 Mak 12,43-46 S Sal 103(102),8+10.13-14.15-16.17-18 2 Rom 8,31-35.37-39 E Joh 14,1-6 eller 1 Visd 3,1-9 2 Rom 6,3-9 E Matt 25,31-46 eller 1 Jes 25,6.7-9 2 1 Kor 15,20-28 eller Rom 5,5-11 E Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30
Tidebønner for minnedagen
Fre 3
V (Den hellige Martin av Porres)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Rom 9,1-5 S Sal 147,12-13.14-15.19-20 E Luk 14,1-6
Hos Fransiskanerne:
F Fransiskanerordenens allesjelersdag
1 Visd 3,1-9 E Joh 6,37-40
I Dominikanerordenen:
F Martin av Porres, ordensbror
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 4
M Den hellige Karl Borromeus
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Rom 11,1-2a,11-12,25-29 S Sal 94(93),12-13a.14-15.17-18 E Luk 14,1.7-11
Hos Carolus Borromeussøstrene:
F Den hellige Karl Borromeus
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 5
  31. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Mal 1,14b-2,2b.8-10 S Sal 131(130) 2 1 Tess 2,7b-9.13 E Matt 23,1-12
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 6
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Rom 11,29-36 S Sal 69(68),30-31.33-34.36-37 E Luk 14,12-14
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 7
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Rom 12,5-16a S Sal 131(130),1.2.3 E Luk 14,15-24
I Dominikanerordenen:
F Dominikanerordenens allehelgensdag
1 Sir 44,1-15 eller Kor 6,4-10 E Mark 10,28-30
Tidebønner for festdagen
Ons 8
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Rom 13,8-10 S Sal 112(111),1-2.4-5.9 E Luk 14,25-33
I Karmelittordenen:
V (Den salige Elisabeth av Treenigheten)
I Dominikanerordenen:
M Dominikanerordenens allesjelersdag
1 Åp 21,1-5a.6b-7 E Joh 17,15-21.24-26
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 9
F Laterankirkens vigselsfest
Festdagens messe, egne lesninger, egen prefasjon
1 Esek 47,1-2.8-9.12 eller 1 Kor 3,9b-11.16-17 S Sal 46(45),2-3.5-6.8-9 E Joh 2,13-22
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Fre 10
M Den hellige Leo den Store
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Rom 15,14-21 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Luk 16,1-8
Tidebønner for minnedagen
Lør 11
M Den hellige Martin av Tours
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Rom 16,3-9,15b-16.22-27 S Sal 145(144),2-3.4-5.10-11 E Luk 16,9-15
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 12
  32. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Visd 6,12-16 S Sal 63(62) 2 1 Tess 3,13-18 (kortere: 1 Tess 3,13-14) E Matt 25,1-13
Tidebønner for søndagen
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Innsamling av Peterspenger
Man 13
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Visd 1,1-7 S Sal 139(138),1-3.4-6.7-8.9-10 E Luk 17,1-6
Hos Cistercienserne:
F Alle Benediktinerhelgener
1 Jes 61,9-11 E Joh 15,1-8
Tidebønner for festdagen
Tir 14
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Visd 2,23-3,9 S Sal 34(33),2-3.16-17.18-19 E Luk 17,7-10
I Karmelittordenen:
F Alle Karmels hellige
1 Rom 8,28-35.37-39 E Matt 5,1-12a
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Nikolas Tavelic og ledsagere, martyrer
Hos Elisabethsøstrene:
F Den salige Maria Louise Merkert
1 1 Mos 12,1-4a 2 Ef 1,3-14 E Joh 15,9-17
Tidebønner for festdagen
Ons 15
V (Den hellige Albert den Store)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Visd 6,2-12 S Sal 82(81),3-4.6-7 E Luk 17,11-19
I Karmelittordenen:
M Alle avdøde fra Karmelittordenen
1 Rom 14,7-9.10c-12 E Matt 25,31-46
I Dominikanerordenen:
M Albert den Store
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 16
V (Den hellige Margrete av Skottland)
V (Den hellige Gjertrud)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Visd 7,22-8,1 S Sal 119(118),89.90.91.130.135.175 E Luk 17,20-25
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 17
M Den hellige Elisabeth av Ungarn
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Visd 13,1-9 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Luk 17,26-37
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Elisabeth av Ungarn
1 Sir 26,1-4.13-16 eller 1 Tim 5,3-10 E Matt 25,31-40
Hos Klarissene:
F Den hellige Elisabeth av Ungarn
1 Sir 26,1-4.13-16 eller 1 Tim 5,3-10 E Matt 25,31-40
Hos Elisabethsøstrene:
H Den hellige Elisabeth av Ungarn
1 Sir 26,1-4.13-16 eller 1 Tim 5,3-10 E Matt 25,31-40
Tidebønner for minnedagen
Lør 18
V (Den salige jomfru Maria)
V (Vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer) L 1 Apg 28,11-16.30-31 S Sal 98 (97),1. 2-3ab 3c-4. 5-6 E Matt 14,22-33
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon eller minnedagens messe m/apostelprefasjon, eller valgfri messe
  1 Visd 18,14-16;19,6-9 S Sal 105(104),2-3.36-37.42-43 E Luk 18,1-8
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 19
  33. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Ordsp 31,10-13.19-20.30-31 S Sal 128(127),1-2.3.4-5 2 1 Tess 5,1-6 E Matt 25,14-30 (kortere: Matt 25,14-15.19-21)
Bonifatiussøndag
Verdensdagen for de fattige
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
I St. Olav, Trondheim:
H Kirkevigselsfest
I Trondheim stift:
F Kirkevigselsfest
Hos Klarissene:
M Den hellige Agnes av Assisi
Man 20
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Mak 1,11-16.43-45.57-60.65-67 S Sal 119(118),53.61.134.150.155.158 E Luk 18,35-43
I Karmelittordenen:
M Den hellige Rafael Kalinowski
Tidebønner for minnedagen
Tir 21
M Jomfru Marias fremstilling i templet
Minnedagens messe m/prefasjon for Jomfru Maria
1 Sak 2,14-17 S Luk 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 E Matt 12,46-50
Tidebønner for minnedagen
Ons 22
M Den hellige Cecilia
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Mak 7,1.20-31 S Sal 17(16),1.5-6.8b+15 E Luk 19,11-28
Tidebønner for minnedagen
Tor 23
V (Den hellige Klemens I)
V (Den hellige Kolumban)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Mak 2,15-29 S Sal 50(49),1-2.5-6.14-15 E Luk 19,41-44
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 24
M Den hellige Andreas Dung-Lac og hans ledsagere
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Mak 4,36-37.52-59 S 1 Krøn 29,10.11ab.11d-12a.12bcd E Luk 19,45-48
Hos Klarissene:
M Alle fransiskanerordenens avdøde og velgjørere
I Dominikanerordenen:
M Ignatius Delgado, biskop, Vincent Le Quang Liem, prest, Dominikus Phan Truong Kham, legmann og deres ledsagere, martyrer i Vietnam
Tidebønner for minnedagen
Lør 25
M Den salige Niels Steensen
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Mak 6,1-13 S Sal 9,2-3.4+6.16b+19 E Luk 20,27-40
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 26
H Kristi kongefest
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Esek 34,11-12.15-17 S Sal 23(22) 2 1 Kor 15,20-26.28 E Matt 25,31-46
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Leonard av Porto Maurizio, prest
Man 27
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Dan 1,1-6.8-20 S Dan 3,52.53.54.55.56 E Luk 21,1-4
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 28
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Dan 2,31-45 S Dan 3,57.58.59.60.61 E Luk 21,5-11
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Jakob av Marche, prest
Tidebønner for minnedagen
Ons 29
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28 S Dan 3,62.63.64.65.66.67 E Luk 21,12-19
I Karmelittordenen:
M De salige Dionysos og Redempt
Hos Fransiskanerne:
F Alle fransiskanerordenens hellige
1 Sir 44,1.10-15 E Mark 10,17-21
Hos Klarissene:
M Alle fransiskanerordenens hellige
Tidebønner for minnedagen
Tor 30
F Den hellige Andreas
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Rom 10,9-18 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Matt 4,18-22
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen

Desember 2017

Fre 1
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Dan 7,2-14 S Dan 3,75.76.77.78.79.80.81 E Luk 21,29-33
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 2
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Dan 7,15-27 S Dan 3,82.83.84.85.86.87 E Luk 21,34-36
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 1, vol. I
SØN 3
Søndagtekster år B, hverdagslesninger år II
  1. søndag i advent
Søndagens messe, Credo, adventsprefasjon I
1 Jes 63,16b-17;64,1a.3-7 S Sal 80(79),2ac+3b.15-16.18-19 2 1 Kor 1,3-9 E Mark 13,33-37
Tidebønner for søndagen
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Hos Franciskus Xaverius-søstrene:
F Patronatsfest
Man 4
V (Den hellige Johannes av Damaskus)
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
  1 Jes 4,1-6 S Sal 122(121),1-2.3-4a.(4b-5.6-7) 8-9 E Matt 8,5-11
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen
I Tromsø stift:
V (Den hellige Barbara)
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
Tir 5
Ukedagens messe m/adventsprefasjon I
  1 Jes 11,1-10 S Sal 72(71),2.7-8.12-13.17 E Luk 10,21-24
Tidebønner for ukedagen
Ons 6
V (Den hellige Nikolas av Myra)
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
  1 Jes 25,6-10a S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 15,29-37
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen
Tor 7
M Den hellige Ambrosius
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
1 Jes 26,1-6 S Sal 118(117),1+8-9.19-21.25-27a E Matt 7,21.24-27
Tidebønner for minnedagen
Fre 8
H Jomfru Marias uplettede unnfangelse
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 1 Mos 3,9-15.20 S Sal 98(97),1.2-3ab.3bc-4 2 Ef 1,3-6.11-12 E Luk 1,26-38
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Hos Oblatfedrene:
H Patronatsfest
1 1 Mos 3,9-15.20 S Sal 98(97),1.2-3ab.3bc-4 2 Ef 1,3-6.11-12 E Luk 1,26-38
Tidebønner for høytiden
Lør 9
V (Den hellige Juan Diego Cuauhtlatoatzin)
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
  1 Jes 30,19-21.23-26 S Sal 147(146),1-2.3-4.5-6 E Matt 9,35-10,1.6-8
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen
Tidebønn for uke 2, vol. I
SØN 10
  2. søndag i advent
Søndagens messe, Credo, adventsprefasjon I
1 Jes 40,1-5.9-11 S Sal 85(84),9ab¿10.11-12 13-142 2 Pet 3,8-14 E Mark 1,1-8
Tidebønner for søndagen
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Man 11
V (Den hellige Damasus I)
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
  1 Jes 35,1-10 S Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14 E Luk 5,17-26
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen
Tir 12
V (Vår Frue av Guadalupe)
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
  1 Jes 40,1-11 S Sal 96(95),1-2.3+10ac.11-12.13 E Matt 18,12-14
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen
Ons 13
M Den hellige Lucia
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
1 Jes 40,25-31 S Sal 103(102),1-2.3-4.8+10 E Matt 11,28-30
Tidebønner for minnedagen
Tor 14
M Den hellige Johannes av korset
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
1 Jes 41,13-20 S Sal 145(144),1+9.10-11.12-13ab E Matt 11,11-15
I Karmelittordenen:
H Den hellige Johannes av korset
1 Jes 43,1-3a.4-5 2 Rom 8,14-18.28-30 E Joh 17,11b.17-26
Tidebønner for minnedagen
Fre 15
Ukedagens messe m/adventsprefasjon I
  1 Jes 48,17-19 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Matt 11,16-19
Tidebønner for ukedagen
Lør 16
Ukedagens messe m/adventsprefasjon I
  1 Sir 48,1-4.9-11 S Sal 80(79),2ac+3b.15-16.18-19 E Matt 17,10-13
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 3, vol. I
SØN 17
    3. søndag i advent
Søndagens messe, Credo, adventsprefasjon II
1 Jes 61,1-2a.10-11 S Luk 1,46-50.53-54 2 1 Tess 5,16-24 E Joh 1,6-8.19-28
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 18
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 Jer 23,5-8 S Sal 72(71),2.12-13.18-19 E Matt 1,18-24
Tidebønner for ukedagen
Tir 19
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 Dom 13,2-7.24-25a S Sal 71(70),3-4a.5-6ab.16-17 E Luk 1,5-25
Tidebønner for ukedagen
Ons 20
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 Jes 7,10-14 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 1,26-38
Tidebønner for ukedagen
Tor 21
[Den hellige Peter Canisius]
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-18 S Sal 33(32),2-3.11-12.20-21 E Luk 1,39-45
Tidebønner for ukedagen
Fre 22
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 1 Sam 1,24-28 S 1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd E Luk 1,46-56
Tidebønner for ukedagen
Lør 23
[Den hellige Johannes av Kęty]
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 Mal 3,1-4.23-24 S Sal 25(24),4bc-5ab.8-9.10+14 E Luk 1,57-66
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 4, vol. I
SØN 24
  4. søndag i advent
Søndagens messe, Credo, adventsprefasjon II
1 2 Sam 7,5.8b-11.16 S Sal 89(88),2-3.4-5.27+29 2 Rom 16,25-27 E Luk 1,26-38
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 25
H Kristi fødselsfest
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1. julemesse, midnattsmessen: 1 Jes 9,2-7 S Sal 95,1-2a.2b-3.11-12.13 2 Tit 2,11-14 E Luk 2,1-14
2. julemesse, messen ved daggry: 1 Jes 62,11-12 S Sal 97(96),1+6.11-12 2 Tit 3,4-7 E Luk 2,15-20
3. julemesse, juledag: 1 Jes 52,7-10 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6 2 Hebr 1,1-6 E Joh 1,1-18 (kortere: Joh 1,1-5.9-14)
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Tir 26
F Den hellige Stefan – kirkens første martyr
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, juleprefasjon
1 Apg 6,8-10;7,54-59 S Sal 31(30),3cd-4.6+8ab.16bc+17 E Matt 10,17-22
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Bønnedag for forfulgte og undertrykte kristne
Tidebønner for festdagen
Ons 27
F Den hellige evangelisten Johannes
Festdagens messe, egne lesninger, juleprefasjon
1 1 Joh 1,1-4 S Sal 97(96),1-2.5-6.11-12 E Joh 20,2-8
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tor 28
F De uskyldige barn i Betlehem
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, juleprefasjon
1 1 Joh 1,5-2,2 S Sal 124(123),2-3.4-5.7b-8 E Matt 2,13-18
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Fre 29
[Den hellige Thomas Becket]
Juleoktaven
Ukedagens messe m/juleprefasjon
  1 1 Joh 2,3-11 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.5b-6 E Luk 2,22-35
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 30
Juleoktaven
Ukedagens messe m/juleprefasjon
  1 1 Joh 2,12-17 S Sal 96(95),7-8a.8b-9.10 E Luk 2,36-40
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 1, vol. I
SØN 31
F Den hellige familie
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, juleprefasjon
1 Sir 3,2-6.12-14 S Sal 128(127),1-2. 3. 4-5 2 Kol 3,12-21 E Luk 2,22-40 (kortere: 2,22.39-40) eller 1 1 Mos 15,1-6;21,1-3 S Sal 105 (104),1b-2. 3-4. 5-6. 8-9 2 Hebr 11,8.11-12.17-19 E Luk 2,22-40 (kortere: 2,22.39-40)
Tidebønner for festdagen
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.