Automatisk generert liturgisk kalender

Liturgisk kalender 1734

Dette er en automatisk generert liturgisk kalender basert på generelle retningslinjer for det liturgiske år. For de offisielle kalenderne, som også er gjennomgått manuelt og godkjent av Norsk katolsk bisperåd, se egne nettsider. Automatikken har ikke tilbakevirkende kraft – den vil alltid følge gjeldende regler, selv når det genereres en kalender for tidligere år.

I denne liturgiske kalenderen oppgis alle bibeltekstene som brukes under liturgien. Betydningene av forkortelsene finner du foran i din norske Bibel.

Tekstene på en vanlig søndag står i denne rekkefølge: 1 Lesning fra Det gamle testamente; 2 fra Det nye testamente; S responsoriesalme; E evangelielesningen. På hverdager er det bare to tekster, medregnet evangelielesningen.

iCalKalenderen kan lastes ned i elektronisk format samt via QR-koder.

Dager med kirkeplikt står i rød skrift. Husk at alle søndager har kirkeplikt, dessuten Jul (midnattsmessen eller den 25. om dagen) og Kristi Himmelfart. Faste- og abstinensplikt står i fet skrift (Askeonsdag og Langfredag). Dager som er angitt med STORE BOKSTAVER er søndager, fester eller høytider. Høytider er i tillegg markert med fet skrift.

Det står angitt hvilke helgener som skal minnes (dersom navnet står i parentes, er minnedagen valgfri). Der en nordisk helgen er obligatorisk minnedag, nevnes ikke de som i andre land er obligatorisk eller valgfri helgenminne. På lørdager som ikke er fest-, høytids- eller obligatoriske minnedager, kan man minnes jomfru Maria. I Norge var det vanlig i middelalderen at det på "ledige" onsdager likeledes kunne feires Olavsmesser.

Gjeldende liturgiske farge er angitt med en farget firkant. Inne i firkanten finnes en markering for Høytid H, Fest F, Minnedag (obligatorisk M og valgfri V) samt Faste og abstinens A. Minnedagslesninger er markert med en L. Utelatte messer er markert med overstrykning.

I Tromsø stift brukes andre datoer for Herrens Åpenbaring, Herrens Dåp og Marias opptagelse i Himmelen.

Faste * Påske * Pinse * Olsok * Advent * Jul

Velg visning

Januar 1734

Fre 1
Søndagstekster år C, hverdagslesninger år II, tidebønn for uke 1 vol. I
H Guds hellige mor Maria
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 4 Mos 6,22-27 S Sal 67(66),2-3.5.6+8 2 Gal 4,4-7 E Luk 2,16-21
Oktavdag for julen
Verdensdagen for fred
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Lør 2
M De hellige Basilios og Gregorios
Minnedagens messe m/juleprefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Joh 2,22-28 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Joh 1,19-28
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 2, vol. I
SØN 3
  2. søndag etter jul
Søndagens messe, Gloria, Credo, juleprefasjon
1 Sir 24,1-2.2a.2b.8-12 S Sal 147,12-13.14-15.19-20 2 Ef 1,3-6.15-18 E Joh 1,1-18 (kortere: 1-5.9-14)
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Kollekt til barne-missio
Tidebønner for søndagen
Hos Fransiskanerne:
M Jesu hellige navn 1 Fil 2,6-11 E Matt 1,18-25
Man 4
Ukedagens messe m/juleprefasjon
  1 1 Joh 3,7-10 S Sal 98(97),1.7-8.9 E Joh 1,35-42
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
I Dominikanerordenen:
V (Zdislava av Lemberk)
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 5
Ukedagens messe m/juleprefasjon
  1 1 Joh 3,11-21 S Sal 100(99),2.3.4.5 E Joh 1,43-51
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 6
H Herrens åpenbaring
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Jes 60,1-6 S Sal 72(71),2.7-8.10.11.12-13 2 Ef 3,2-3a.5-6 E Matt 2,1-12
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Tor 7
V (Den hellige Raimund av Peñafort)
Ukedagens messe m/juleprefasjon/epifaniprefasjon, minnedagens messe m/juleprefasjon/epifaniprefasjon eller helgenprefasjon
  1 1 Joh 3,22-4,6 S Sal 2,7bc-8.10-12a E Matt 4,12-17.23-25
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
I Dominikanerordenen:
M (Den hellige Raimund av Peñafort)
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 8
V (Den hellige Torfinn)
Ukedagens messe m/juleprefasjon/epifaniprefasjon, minnedagens messe m/juleprefasjon/epifaniprefasjon eller helgenprefasjon
  1 1 Joh 4,7-10 S Sal 72(71),1-2.3-4.7-8 E Mark 6,34-44
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 9
Ukedagens messe m/juleprefasjon eller epifaniprefasjon
  1 1 Joh 4,11-18 S Sal 72(71),1-2.10.12-13 E Mark 6,45-52
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 3, vol. I
SØN 10
F Herrens dåp
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, prefasjon for Herrens Dåp
1 Jes 42,1-4.6-7 S Sal 29(28),1a+2.3ac-4.3b+9b-10 2 Apg 10,34-38 E Luk 3,15-16.21-22 eller 1 Jes 40,1-5.9-11 S Sal 104 (103),1b-2. 3-4. 24-25. 27-28. 29-30 2 Tit 2,11-14;3,4-7 E Luk 3,15-16.21-22
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Man 11
Tidebønn for uke 1, vol. IV
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 1,1-8 S Sal 116(115),12-13.14-17.18-19 E Mark 1,14-20
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 12
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 1,9-20 S 1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd E Mark 1,21-28
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 13
V (Den hellige Hilarius)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 3,1-10.19-20 S Sal 40(39),2+5.7-8a.8b-9.10 E Mark 1,29-39
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 14
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 4,1-11 S Sal 44(43),10-11.14-15.24-25 E Mark 1,40-45
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 15
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 8,4-7.10-22a S Sal 89(88),16-17.18-19 E Mark 2,1-12
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 16
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 9,1-4.17-19;10,1a S Sal 21(20),2-3.4-5.6-7 E Mark 2,13-17
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 17
  2. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 62,1-5 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.7-8a.9-10a+c 2 1 Kor 12,4-11 E Joh 2,1-12
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 18
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 15,16-23 S Sal 50(49),8-9.16bc-17.21+23 E Mark 2,18-22
Bønneuken for kristen enhet 18.-25. januar
I Dominikanerordenen:
M Margrete av Ungarn, jomfru og ordensssøster 1 Est 14,3-12.19 eller Rom 12,1-2.9-13 S Sal 27,1.4,5,8-9.11 E Joh 12,24-26
Tidebønner for minnedagen
Tir 19
M Den hellige Henrik av Finland L 1 Jes 52,7-10 S Sal 96 (95),1-2a. 2b-3. 7-8a. 10 E Matt 28,16-20
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
  1 1 Sam 16,1-13 S Sal 89(88),20.21-22.27-28 E Mark 2,23-28
Tidebønner for minnedagen
Ons 20
V (Den hellige Fabian)
V (Den hellige Sebastian)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 17,32-33.37.40-51 S Sal 144(143),1b.2.9-10 E Mark 3,1-6
Hos Cistercienserne:
M Cyprian Tansi
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 21
M Den hellige Agnes
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Sam 18,6-9;19,1-7 S Sal 56 (55),2-3.9-10a.10b-11.12-13 E Mark 3,7-12
Tidebønner for minnedagen
Fre 22
V (Den hellige Vincent)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Sam 24,3-21 S Sal 57(56),2.3-4.6+11 E Mark 3,13-19
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 23
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Sam 1,1-4.11-12.19.23-27 S Sal 80(79),2-3.5-7 E Mark 3,20-21
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 24
  3. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Neh 8,1b-4a.5-6.8-10 S Sal 19(18),8.9.10.15 2 1 Kor 12,12-30 (kortere: 1 Kor 12,12-14.27) E Luk 1,1-4;4,14-21
Guds ords søndag
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 25
F Apostelen Paulus' omvendelse
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Apg 22,3-16 eller Apg 9,1-22 S Sal 117(116),1.2 E Mark 16,15-18
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tir 26
V (Den hellige Eystein)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Sam 6,12b-15.17-19 S Sal 24(23),7.8.9.10 E Mark 3,31-35
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
I Trondheim stift:
F Den hellige Eystein
Hos Cistercienserne:
H Grunnleggerne Robert, Alberic og Stefan
1 Sir 44,1,10-15 2 Hebr 11,1-2,8-16 E Mark 10,24b-30
Ons 27
V (Den hellige Angela Merici)
V (De hellige Timoteus og Titus) L 1 2 Tim 1,1-8 eller Tit 1,1-5 S Sal 96,1-2a.2b-3.7-8a.10 E Luk 10,1-9
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Sam 7,4-17 S Sal 89(88),4-5.27-28.29-30 E Mark 4,1-20
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 28
M Den hellige Thomas Aquinas
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Sam 7,18-19.24-29 S Sal 132(131),1-2.3-5.11.12.13-14 E Mark 4,21-25
I Dominikanerordenen:
F Thomas av Aquinas
1 Visd 7,7-10.15-16 eller Ef 3,8-12 E Joh 17,11b-19
Tidebønner for minnedagen
Fre 29
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17 S Sal 51(50),3-4.5-6a.6bcd-7.10-11 E Mark 4,26-34
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 30
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Sam 12,1-7a,10-17 S Sal 51(50),12-13.14-15.16-17 E Mark 4,35-41
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 31
  4. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jer 1,4-5.17-19 S Sal 71(70) 2 1 Kor 12,30b-13,13 (kortere: 1 Kor 13,4-13) E Luk 4,21-30
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen

Februar 1734

Man 1
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Sam 15,13-14.30;16,5.13a S Sal 3,2-3.4-5.6-7 E Mark 5,1-20
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 2
F Herrens fremstilling i tempelet
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, egen prefasjon
1 Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18 S Sal 24(23),7.8.9.10 E Luk 2,22-40 (kortere: 22-32)
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Ordenslivets dag
Tidebønner for festdagen
Ons 3
M Den hellige Ansgar
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Sam 24,2.9-17 S Sal 32(31),1-2.5.6.7 E Mark 6,1-6
Tidebønner for minnedagen
I Tromsø stift (utenom domkirken) feires på en hverdag i perioden 3.-9. februar:
F Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
1 Esek 37,1-2.8-9.12 2 1 Kor 3,9b-11.16-17 E Joh 2,13-22
Tor 4
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 2,1-4.10-12 S 1 Krøn 29,10.11ab.11d-12a E Mark 6,7-13
I Dominikanerordenen:
M Katarina av Ricci, jomfru og ordenssøster
Tidebønner for minnedagen
Fre 5
M Den hellige Agathe
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Sir 47,2-11 S Sal 18(17),31.47+50.51 E Mark 6,14-29
Tidebønner for minnedagen
Lør 6
M Den hellige Paul Miki og hans ledsagere
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Kong 3,4-13 S Sal 119(118),9.10.11.12.13.14 E Mark 6,30-34
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 7
  5. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 6,1-2a.3-8 S Sal 138(137) 2 1 Kor 15,1-11 (kortere: 1 Kor 15,3-8.11) E Luk 5,1-11
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
I Tromsø (domkirken):
H Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
1 Esek 37,1-2.8-9.12 2 1 Kor 3,9b-11.16-17 E Joh 2,13-22
Hos Klarissene:
F Den hellige Colette Boylet
I Dominikanerordenen:
VMinnedag for avdøde mødre og fedre
Man 8
V (Den hellige Hieronymus Emiliani)
V (Den hellige Josefina Bakhita)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 8,1-7.9-13 S Sal 132(131),6-7.8-10 E Mark 6,53-56
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 9
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 8,22-23.27-30 S Sal 84(83),3.4.5+10.11 E Mark 7,1-13
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 10
M Den hellige Scholastica
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Kong 10,1-10 S Sal 37(36),5-6.30-31.39-40 E Mark 7,14-23
Tidebønner for minnedagen
Tor 11
V (Vår Frue av Lourdes)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 11,4-13 S Sal 106(105),3-4.35-36.37+40 E Mark 7,24-30
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 12
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 11,29-32;12,19 S Sal 81(80),10-11ab.12-13.14-15 E Mark 7,31-37
I Dominikanerordenen:
M Reginald, prest og ordensbror
Tidebønner for minnedagen
Lør 13
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 12,26-32;13,33-34 S Sal 106(105),6-7a.19-20.21-22 E Mark 8,1-10
I Dominikanerordenen:
M Jordan av Sachsen, prest og ordensbror
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 14
  6. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jer 17,5-8 2 1 Kor 15,12.16-20 S Sal 1 E Luk 6,17.20-26
Tidebønner for søndagen
F De hellige Kyrillos og Methodios – vernehelgener for Europa
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Man 15
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jak 1,1-11 S Sal 119(118),67.68.71.72.75.76 E Mark 8,11-13
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 16
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jak 1,12-18 S Sal 94(93),12-13a.14-15.18-19 E Mark 8,14-21
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 17
V (De syv stiftere av servitterordenen)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jak 1,19-27 S Sal 15(14),2-3. 3-4. 5 E Mark 8,22-26
Hos Oblatfedrene:
H Godkjennelse av Kongregasjonen og ordensregler av pave Leo XII 17. februar
1 5 Mos 30,11-14 S Sal 18,8-11 2 Kol 3,12-17 E Luk 24,44-53
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 18
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jak 2,1-9 S Sal 34(33),2-3. 4-5. 6-7 E Mark 8,27-33
I Dominikanerordenen:
V (Jean de Fiesole (Fra Angelico))
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 19
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jak 2,14-24.26 S Sal 112(111),1-2. 3-4. 5-6 E Mark 8,34-9,1
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 20
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jak 3,1-10 S Sal 12(11),2-3. 4-5. 7-8 E Mark 9,2-13
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 21
  7. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 2 1 Kor 15,45-49 S Sal 103(102) E Luk 6,27-38
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 22
F Apostelen Peters stol
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 1 Pet 5,1-4 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 16,13-19
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tir 23
M Den hellige Polykarp
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Jak 4,1-10 S Sal 55(54),7-8. 9-10. 10-11. 23 E Mark 9,30-37
Tidebønner for minnedagen
Ons 24
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jak 4,13-17 S Sal 49(48),2-3.6-7.8-10.11 E Mark 9,38-40
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 25
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jak 5,1-6 S Sal 49(48),14-15ab.15cd-16.17-18.19-20 E Mark 9,41-50
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 26
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jak 5,9-12 S Sal 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12 E Mark 10,1-12
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 27
V (Den salige jomfru Maria)
V (Gregor av Narek)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jak 5,13-20 S Sal 141(140),1-2.3+8 E Mark 10,13-16
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 28
  8. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Sir 27,5-8 [gr. 4-7] 2 1 Kor 15,54-58 S Sal 92(91) E Luk 6,39-45
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen

Mars 1734

Man 1
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Pet 1,3-9 S Sal 111(110),1-2.5-6.9+10c E Mark 10,17-27
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 2
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Pet 1,10-16 S Sal 98(97),1.2-3ab.3c-4 E Mark 10,28-31
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Agnes av Praha
Hos Klarissene:
M Den hellige Agnes av Praha
Tidebønner for minnedagen
Ons 3
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Pet 1,18-25 S Sal 147,12-13.14-15.19-20 E Mark 10,32-45
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 4
V (Den hellige Kasimir)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Pet 2,2-5.9-12 S Sal 100(99),2.3.4.5 E Mark 10,46-52
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 5
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Pet 4,7-13 S Sal 96(95),10.11-12.13 E Mark 11,11-26
Kvinnenes verdensbønnedag
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 6
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jud 17,20b-25 S Sal 63(62),2.3-4.5-6 E Mark 11,27-33
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 7
  9. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 1 Kong 8,41-43 2 Gal 1,1-2.6-10 S Sal 117(116) E Luk 7,1-10
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 8
V (Den hellige Johannes av Gud)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Pet 1,2-7 S Sal 91(90),1-2. 14-15. 15-16 E Mark 12,1-12
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 9
V (Den hellige Fransiska av Roma)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Pet 3,12-15a.17-18 S Sal 90(89),2.3-4.10.14+16 E Mark 12,13-17
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 4, vol. II
Ons 10
A Askeonsdag – faste og abstinens
Dagens messe, Prefasjon for fastetiden IV
1 Joel 2,12-18 S Sal 51(50),3-4.5-6a.12-13.14+17 2 2 Kor 5,20-6,2 E Matt 6,1-6.16-18
Tidebønner for ukedagen
Tor 11
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 5 Mos 30,15-20 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 9,22-25
Tidebønner for ukedagen
Fre 12
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 58,1-9a S Sal 51(50),3-4.5-6a.18-19 E Matt 9,14-15
Tidebønner for ukedagen
Lør 13
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 58,9b-14 S Sal 86(85),1-2.3-4.5-6 E Luk 5,27-32
Årsdagen for pavevalget
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 1, vol. II
SØN 14
  1. søndag i fasten
Søndagens messe, Credo, Prefasjon: Jesu fristelse
1 5 Mos 26,4-10 S Sal 91(90),1-2.10-11.12-13.14-15 2 Rom 10,8-13 E Luk 4,1-13
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 15
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 3 Mos 19,1-2.11-18 S Sal 19(18),8. 9. 10. 15 E Matt 25,31-46
Tidebønner for ukedagen
Tir 16
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 55,10-11 S Sal 34(33),4-5.6-7.16-17.18-19 E Matt 6,7-15
Tidebønner for ukedagen
Ons 17
[Den hellige Patrick]
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jona 3,1-10 S Sal 51(50),3-4.12-13.18-19 E Luk 11,29-32
Tidebønner for ukedagen
Tor 18
[Den hellige Kyrillos av Jerusalem]
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Est C, 12.14-16.23-25 S Sal 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8 E Matt 7,7-12
Tidebønner for ukedagen
Fre 19
H Den hellige Josef, jomfru Marias brudgom
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16 S Sal 89(88),2-3.4-5.27+29 2 Rom 4,13.16-18.22 E Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Hos St. Josephsøstrene:
H Patronatsfest
Tidebønner for høytiden
Lør 20
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 5 Mos 26,16-19 S Sal 119(118),1-2.4-5.7-8 E Matt 5,43-48
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 2, vol. II
SØN 21
  2. søndag i fasten
Søndagens messe, Credo, Prefasjon: Jesu forklarelse
1 1 Mos 15,5-12.17-18 S Sal 27(26),1.7-8.9abc.13-14 2 Fil 3,17-4,1 (kortere: Fil 3,20-4,1) E Luk 9,28b-36
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 22
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Dan 9,4b-10 S Sal 79(78),8.9.11+13 E Luk 6,36-38
Tidebønner for ukedagen
Tir 23
[Den hellige Turibius]
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 1,10.16-20 S Sal 50(49),8-9.16bc-17.21+23 E Matt 23,1-12
Tidebønner for ukedagen
Ons 24
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jer 18,18-20 S Sal 31(30),5-6.14.15-16 E Matt 20,17-28
Tidebønner for ukedagen
Tor 25
H Herrens bebudelse
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Jes 7,10-14.8,10 S Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.11 2 Hebr 10,4-10 E Luk 1,26-38
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Fre 26
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28 S Sal 105(104),16-17.18-19.20-21 E Matt 21,33-43.45-46
Tidebønner for ukedagen
Lør 27
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Mi 7,14-15.18-20 S Sal 103(102),1-3.3-4.9-10.11-12 E Luk 15,1-3.11-32
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 3, vol. II
SØN 28
  3. søndag i fasten
Søndagens messe, Credo, Prefasjon: Den samaritanske kvinne (fra år A) eller fasteprefasjon
1 2 Mos 3,1-8a,13-15 S Sal 103(102),1-2.3-4.6-7.8.11 2 1 Kor 10,1-6.10-12 E Luk 13,1-9
Eller fra år A: 1 2 Mos 17,3-7 S Sal 95(94),1-2. 6-7. 8-9 2 Rom 5,1-2.5-8 E Joh 4,5-42 (kortere: 5-15.19b-26.39a.40-42)
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
I Tromsø stift:
Årsdag for bispevigselen
Man 29
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 2 Kong 5,1-15a S Sal 42(41),2.3; 43(42) 3.4 E Luk 4,24-30
Tidebønner for ukedagen
Tir 30
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Dan 3,25.34-43 S Sal 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9 E Matt 18,21-35
Tidebønner for ukedagen
Ons 31
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 5 Mos 4,1.5-9 S Sal 147,12-13.15-16.19-20 E Matt 5,17-19
Tidebønner for ukedagen

April 1734

Tor 1
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jer 7,23-28 S Sal 95(94),1-2.6-7.8-9 E Luk 11,14-23
Tidebønner for ukedagen
Fre 2
[Den hellige Frans fra Paola]
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Hos 14,2-10 S Sal 81(80),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14+17 E Mark 12,28b-34
Tidebønner for ukedagen
Lør 3
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Hos 6,1-6 S Sal 51(50),3-4.18-19.20-21ab E Luk 18,9-14
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 4, vol. II
SØN 4
    4. søndag i fasten
Søndagens messe, Credo, Prefasjon: Den blindfødte (fra år A) eller fasteprefasjon
1 Jos 5,9a.10-12 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7 2 2 Kor 5,17-21 E Luk 15,1-3.11-32
Eller fra år A: 1 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a S Sal 23(22),1-3a. 3b-4. 5. 6 2 Ef 5,8-14 E Joh 9,1-41 (kortere: 1.6-9.13-17.34-38)
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 5
[Den hellige Vincent Ferrer]
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 65,17-21 S Sal 30(29),2+4.5-6.11-12a+13b E Joh 4,43-54
Tidebønner for ukedagen
Tir 6
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Esek 47,1-9.12 S Sal 46(45),2-3.5-6.8-9 E Joh 5,1-16
Tidebønner for ukedagen
Ons 7
[Den hellige Johannes Baptist de la Salle]
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jes 49,8-15 S Sal 145(144),8-9.13cd-14.17-18 E Joh 5,17-30
Tidebønner for ukedagen
Tor 8
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 2 Mos 32,7-14 S Sal 106(105),19-20.21-22.23 E Joh 5,31-47
Tidebønner for ukedagen
Fre 9
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Visd 2,1a.12-22 S Sal 34(33),17-18. 19-20. 21. 23 E Joh 7,1-2.10.25-30
Tidebønner for ukedagen
Lør 10
Ukedagens messe m/fasteprefasjon
  1 Jer 11,18-20 S Sal 7,2-3.9bc-10.11-12 E Joh 7,40-53
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 1, vol. II
SØN 11
  5. søndag i fasten
Søndagens messe, Credo, Prefasjon: Oppvekkelsen fra de døde (fra år A) eller fasteprefasjon
1 Jes 43,16-21 S Sal 126(125) 2 Fil 3,8-14 E Joh 8,1-11
Eller fra år A: 1 Esek 37,12b-14 S Sal 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 2 Rom 8,8-11 E Joh 11,1-45 (kortere: Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45)
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 12
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (kortere: Dan 13,41c-62) S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Joh 8,12-20
Tidebønner for ukedagen
Tir 13
[Den hellige Martin I]
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 4 Mos 21,4-9 S Sal 102(101),2-3.16-18.19-21 E Joh 8,21-30
Tidebønner for ukedagen
Ons 14
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 Dan 3,14-20.24-25.28 S Dan 3,52.53.54.55.56 E Joh 8,31-42
Tidebønner for ukedagen
Tor 15
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 1 Mos 17,3-9 S Sal 105(104),4-5. 6-7. 8-9 E Joh 8,51-59
Tidebønner for ukedagen
Fre 16
[Den hellige Magnus]
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 Jer 20,10-13 S Sal 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7 E Joh 10,31-42
Tidebønner for ukedagen
Lør 17
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon I
  1 Esek 37,21-28 S Jer 31,10.11-12ab.13 E Joh 11,45-56
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 2, vol. II
SØN 18
H Palmesøndag
Søndagens messe, egne lesninger, Credo, prefasjon for Pasjonssøndag
E Luk 19,28-40 1 Jes 50,4-7 S Sal 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24 2 Fil 2,6-11 E Luk 22,14-23,56 (kortere: Luk 23,1-49)
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Man 19
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon II
  1 Jes 42,1-7 S Sal 27(26),1. 2. 3. 13-14 E Joh 12,1-11
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 20
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon II
  1 Jes 49,1-6 S Sal 71(70),1-2. 3-4. 5-6. 15. 17 E Joh 13,21-33.36-38
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
I Dominikanerordenen:
V Agnes av Montepulciano, jomfru og ordenssøster
Ons 21
[Den hellige Anselm av Canterbury]
Ukedagens messe m/pasjonsprefasjon II
  1 Jes 50,4-9a S Sal 69(68),8-10. 21-22. 31. 33-34 E Matt 26,14-25
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Konrad av Parzham, ordensbror
Tor 22
H Skjærtorsdag
F Oljevigselsmessen:
1 Jes 61,1-3a.6a.8b-9 S Sal 89(88),21-22. 25+27 2 Åp 1,5-8 E Luk 4,16-21
Påskens hellige triduum begynner
H Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd:
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, prefasjon for den hellige Eukaristi I
1 2 Mos 12,1-8.11-14 S Sal 115,12-13.15-16bc.17-18 2 1 Kor 11,23-26 E Joh 13,1-15
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Egne tidebønner
Hos Cistercienserne:
V (Den salige Maria Gabriela Sagheddu)
Fre 23
A Langfredag – faste og abstinens
Egne lesninger
1 Jes 52,13-53,12 S Sal 31(30),2+6. 12-13. 15-16. 17+25 2 Hebr 4,14-16;5,7-9 E Joh 18,1-19,42
Kollekt til Det hellige land
Egne tidebønner
Hos Fransiskanerne:
M Den salige Egidius av Assisi
Hos Klarissene:
M Den salige Egidius av Assisi
Lør 24
Ingen messe om dagen; påskenattsmessen kan begynne før midnatt. Påskemesseplikten oppfylles påskenatt eller -dag.
H Påskevigilien
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, påskeprefasjon I
1 1 Mos 1,1-2,2 (kortere: 1 Mos 1,1.26-31a) S Sal 104(103),1-2a.5-6.10+12.13-14.24+35c eller Sal 33(32),4-5.6-7.12-13.20+22 2 1 Mos 22,1-18 (kortere: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18) S Sal 16(15),5+8.9-10.11 3 2 Mos 14,5-15,1a S 2 Mos 15,1-2.3-4.5-6.17-18 4 Jes 54,5-14 S Sal 30(29),2+4.5-6.11+12a+13b 5 Jes 55,1-11 S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 6 Bar 3,9-15.32-4,4 S Sal 19(18),8.9.10.11 7 Esek 36,16-17a.18-28 S Sal 42(41),3.5bcd;43(42),3.4 eller (om det er dåp) Jes 12,2-3.4bcd.5-6 eller Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 8 Rom 6,3-11 S Sal 118(117),1-2.16ab-17.22-23 E Luk 24,1-12
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Egne tidebønner
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Fidelis av Sigmaringen, prest og martyr
SØN 25
H Påskedag
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens, Credo, påskeprefasjon I
1 Apg 10,34a.37-43 S Sal 118(117),1-2. 16ab-17. 22-23 2 Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8 E Joh 20,1-9 eller Luk 24,1-12 eller (om kvelden) Luk 24,13-35
Tidebønner for høytiden
Tidebønn for uke 1, vol. III
F Evangelisten Markus
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Man 26
  Mandag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 2,14.22-33 S Sal 16(15),1-2a+5.7-8.9-10.11 E Matt 28,8-15
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for påskeoktaven
Tir 27
  Tirsdag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 2,36-41 S Sal 33(32),4-5. 18-19. 20. 22 E Joh 20,11-18
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for påskeoktaven
Hos Cistercienserne:
M Rafael Arnáiz Barón
Ons 28
  Onsdag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 3,1-10 S Sal 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9 E Luk 24,13-35
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for påskeoktaven
Hos Maristene:
F Den hellige Peter Chanel
Tor 29
  Torsdag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 3,11-26 S Sal 8,2a+5.6-7.8-9 E Luk 24,35-48
Tidebønner for påskeoktaven
F Den hellige Katarina av Siena – vernehelgen for Europa
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
I Dominikanerordenen:
F Katarina av Siena
Fre 30
  Fredag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 4,1-12 S Sal 118(117),1-2+4.22-24.25-27a E Joh 21,1-14
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for påskeoktaven
I Dominikanerordenen:
M (Pius V, pave)

Mai 1734

Lør 1
  Lørdag i påskeoktaven
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, sekvens kan brukes, påskeprefasjon I
1 Apg 4,13-21 S Sal 118(117),1+14-15.16ab-18.19-21 E Mark 16,9-15
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for påskeoktaven
Tidebønn for uke 2, vol. III
Hos St. Josephsøstrene:
F Den hellige Josef, håndverkeren
Hos Elisabethsøstrene:
F Den hellige Josef, håndverkeren
SØN 2
Miskunns-søndagen
  2. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon I
1 Apg 5,12-16 S Sal 118(117),2-4. 22-24. 25-27a 2 Åp 1,9-11a.12-13.17-19 E Joh 20,19-31
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 3
F De hellige apostler Filip og Jakob
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 1 Kor 15,1-8 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Joh 14,6-14
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tir 4
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 4,32-37 S Sal 93(92),1ab.1c-2.5 E Joh 3,7b-15
Tidebønner for ukedagen
Ons 5
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 5,17-26 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 E Joh 3,16-21
I Dominikanerordenen:
M Vincent Ferrer
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Tor 6
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 5,27-33 S Sal 34(33),2+9.17-18.19-20 E Joh 3,31-36
Tidebønner for ukedagen
Fre 7
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 5,34-42 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Joh 6,1-15
Tidebønner for ukedagen
Lør 8
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 6,1-7 S Sal 33(32),1-2.4-5.18-19 E Joh 6,16-21
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 3, vol. III
SØN 9
  3. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon
1 Apg 5,27b-32.40b-41 S Sal 30(29),2+4.5+6.11+12a+13b 2 Åp 5,11-14 E Joh 21,1-19 (kortere: Joh 21,1-14)
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Hos Klarissene:
M Den hellige Katarina av Bologna
Man 10
V (Johannes av Ávila)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 6,8-15 S Sal 119(118),23-24.26-27.29-30 E Joh 6,22-29
I Picpus-ordenen:
M Den hellige Damian de Veuster
I Dominikanerordenen:
V Antoninus, biskop
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tir 11
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 7,51-8,1a S Sal 31(30),3cd-4.6ab+7b+8a.17+21ab E Joh 6,30-35
Hos Cistercienserne:
M De hellige abbeder av Cluny
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Ons 12
V (De hellige Nereus og Achilleus)
V (Den hellige Pancratius)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 8,1b-8 S Sal 66(65),1-3a.4-5.6-7a E Joh 6,35-40
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Leopold Mandic
Hos Cistercienserne:
H Kirkevigselsfest Tautra Mariakloster
1 Apg 7,44–50 2 1 Kor 3,9b–13.16–17 E Joh 4,19–24
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tor 13
V (Vår Frue av Fátima)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 8,26-40 S Sal 66(65),8-9.16-17.20 E Joh 6,44-51
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Fre 14
F Apostelen Mattias
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Apg 1,15-17.20-26 S Sal 113(112),1-2.3-4.5-6.7-8 E Joh 15,9-17
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Lør 15
V (Den hellige Hallvard)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 9,31-42 S Sal 116(115),12-13.14-15.16-17 E Joh 6,60-69
Hos Cistercienserne:
M Den hellige Pachomius
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tidebønn for uke 4, vol. III
SØN 16
  4. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon
1 Apg 13,14.43-52 S Sal 100(99),2. 3. 5 2 Åp 7,9.14b-17 E Joh 10,27-30
Kallssøndag
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
I Karmelittordenen:
V (Den hellige Simon Stock, munk)
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Margareta av Cortona
Man 17
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 11,1-18 S Sal 42(41),2-3; 43(42) 3.4 E Joh 10,1-10
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Paschalis Baylón
I Dominikanerordenen:
V (Frans Coll Guitart)
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Tir 18
M Den hellige Erik
Minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
1 Apg 11,19-26 S Sal 87(86),1-3.4-5.6-7 E Joh 10,22-30
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Felix av Cantalice, ordensbror
1 Kol 3,12-17 E Luk 12,22-31
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Ons 19
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 12,24-13,5a S Sal 67(66),2-3.5.6+8 E Joh 12,44-50
Tidebønner for ukedagen
Tor 20
V (Den hellige Bernardin av Siena)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 13,13-25 S Sal 89(88),2-3.21-22.25+27 E Joh 13,16-20
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Bernardin av Siena, prest
1 Apg 4,8-12 E Joh 14,12-17
Hos Klarissene:
M Den hellige Bernardin av Siena
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Fre 21
V (Den hellige Kristoffer Magallanes og ledsagere)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 13,26-33 S Sal 2,6-7.8-9.10-11 E Joh 14,1-6
Hos Oblatfedrene:
F Den hellige Eugenius de Mazenod
1 Jes 52,7-10 S Sal 95,1-13 2 1 Kor 1,18-25;2,1-5 E Luk 4,14-22
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Lør 22
V (Den hellige Rita av Cascia)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 13,44-52 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Joh 14,7-14
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tidebønn for uke 1, vol. III
SØN 23
  5. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon
1 Apg 14,21b-27 S Sal 145(144),8-9.10-11.12-13ab 2 Åp 21,1-5a E Joh 13,31-33a.34-35
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 24
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 14,5-18 S Sal 115(113B),1-2. 3-4. 15-16 E Joh 14,21-26
Hos Fransiskanerne:
F Innvielse av Frans' basilika i Assisi
1 Åp 21,2-5 E Joh 10,22-30
Hos Klarissene:
F Innvielse av Frans' basilika i Assisi
1 Åp 21,2-5 E Joh 10,22-30
I Dominikanerordenen:
M Overføringen av Dominikus' legeme i Bologna
Tidebønner for festdagen
Tir 25
V (Den hellige Beda den Ærverdige)
V (Den hellige Gregor VII)
V (Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 14,19-28 S Sal 145(144),10-11.12-13ab.21 E Joh 14,27-31a
I Karmelittordenen:
M Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Ons 26
M Den hellige Filip Neri
Minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
1 Apg 15,1-6 S Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5 E Joh 15,1-8
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Tor 27
V (Den hellige Augustin av Canterbury)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 15,7-21 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.10 E Joh 15,9-11
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Fre 28
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 15,22-31 S Sal 57(56),8-9.10-12 E Joh 15,12-17
Tidebønner for ukedagen
Lør 29
V (Den hellige pave Paul VI)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 16,1-10 S Sal 100(99),2.3.5 E Joh 15,18-21
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tidebønn for uke 2, vol. III
SØN 30
  6. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon
1 Apg 15,1-2.22-29 S Sal 67(66),2-3.5.6+8 2 Åp 21,10-14.22-23 E Joh 14,23-29
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 31
F Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, prefasjon for Jomfru Maria II
1 Sef 3,14-18a eller Rom 12,9-16b S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 E Luk 1,39-56
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen

Juni 1734

Tir 1
M Den hellige Justin
Minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
1 Apg 16,22-34 S Sal 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8 E Joh 16,5-11
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Ons 2
V (De hellige Marcellinus og Peter)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 17,15.22-18,1 S Sal 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd E Joh 16,12-15
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tor 3
H Kristi himmelfart
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Apg 1,1-11 S Sal 47(46),2-3.6-7.8-9 2 Ef 1,17-23 eller Hebr 9,24-28;10,19-23 E Luk 24,46-53
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Fre 4
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 18,9-18 S Sal 47(46),2-3. 4-5. 6-7 E Joh 16,20-23a
I Dominikanerordenen:
M Peter av Verona, prest, ordensbror og martyr
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Lør 5
M Den hellige Bonifatius
Minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
1 Apg 18,23-28 S Sal 47(46),2-3.8-9.10 E Joh 16,23b-28
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Tidebønn for uke 3, vol. III
SØN 6
  7. søndag i påsketiden
Søndagens messe, Gloria, Credo, påskeprefasjon
1 Apg 7,55-60 S Sal 97(96),1+2b.6+7c.9 2 Åp 22,12-14.16-17.20 E Joh 17,20-26
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Hos Maristene:
M Den hellige Marcellin Champagnat
Man 7
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 19,1-8 S Sal 68(67),2-3.4-5ac.6-7ab E Joh 16,29-33
I Karmelittordenen:
M Den salige Anna av Sankt Bartholomeus
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Tir 8
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 20,17-27 S Sal 68(67),10-11.20-21 E Joh 17,1-11a
I Dominikanerordenen:
V (Diana og Cecilia)
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Ons 9
V (Den hellige Efrem)
Ukedagens messe m/påskeprefasjon, minnedagens messe m/påskeprefasjon eller helgenprefasjon
  1 Apg 20,28-38 S Sal 68(67),29-30.33-35a.35b-36c E Joh 17,11b-19
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen (påsketiden)
Tor 10
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 22,30.23,6-11 S Sal 16(15),1-2a+5.7-8.9-10.11 E Joh 17,20-26
Tidebønner for ukedagen
Fre 11
M Apostelen Barnabas
Minnedagens messe, egne lesninger, alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Apg 11,21b-26;13,1-3 S Sal 98(97),1.2-3ab.3c-4.5-6 E Matt 10,7-13
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
Lør 12
Ukedagens messe m/påskeprefasjon
  1 Apg 28,16-20.30-31 S Sal 11(10),4.5+7 E Joh 21,20-25
I Karmelittordenen:
M Den salige Alfons Maria Mazurek og hans ledsagere
Vigilie
H Pinsevigilien
Vigiliens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 1 Mos 11,1-9 eller 2 Mos 19,3-8a.16-20 eller Esek 37,1-14 eller Joel 3,1-5 S Sal 104(103),1-2a.24.35c.27-28.29bc-30 2 Rom 8,22-27 E Joh 7,37-39
Tidebønner for minnedagen (påsketiden)
SØN 13
H Pinsedag
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Apg 2,1-11 S Sal 104(103),1ab+24ac. 29bc-30. 31+34 2 1 Kor 12,3b-7.12-13 E Joh 20,19-23
Eller: 1 Apg 2,1-11 S Sal 104(103),1ab+24ac. 29bc-30. 31+34 2 Rom 8,8-17 E Joh 14,15-16.23b-26
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Antonius av Padova, prest og kirkelærer
Hos Klarissene:
F Den hellige Antonius av Padova, prest og kirkelærer
Man 14
Messelesninger fra uke 11
Tidebønn for uke 3, vol. IV
M Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
L 1 1 Mos 3,9-15.20 eller Apg 1,12-14 S Sal 87 (86),1-2.3+5.6-7 E Joh 19,25-34
Tidebønner for minnedagen
Tir 15
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kong 21,17-29 S Sal 51(50),3-4.5-6a.11+16 E Matt 5,43-48
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 16
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kong 2,1.6-14 S Sal 31(30),20.21.24 E Matt 6,1-6.16-18
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 17
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Sir 48,1-15 S Sal 97(96),1-2.3-4.5-6.7 E Matt 6,7-15
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
I Tromsø stift:
F Vår Herre Jesus Kristus, den evige yppersteprest
1 Jes 6,1-4.8 S Sal 23,2-3. 5. 6 2 Hebr 2,10-18 E Joh 17,1-2.9.14-26
Hos Cistercienserne:
V (Den salige Josef Maria Cassant)
Fre 18
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kong 11,1-4.9-18.20 S Sal 132(131),11.12.13-14.17-18 E Matt 6,19-23
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 19
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Romualdus)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Krøn 24,17-25 S Sal 89(88),4-5.29-30.31-32.33-34 E Matt 6,24-34
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 20
H Den hellige treenighet
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Ordsp 8,22-31 S Sal 8,4-5.6-7.8-9 2 Rom 5,1-5 E Joh 16,12-15
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Man 21
M Den hellige Aloysius Gonzaga
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Kong 17,5-8.13-15a.18 S Sal 60(59),3.4-5.12-13 E Matt 7,1-5
Tidebønner for minnedagen
Tir 22
V (Den hellige Paulinus av Nola)
V (De hellige John Fisher og Thomas More)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kong 19,9b-11.14-21.31-36 S Sal 48(47),2-3a.3b-4.10-11 E Matt 7,6.12-14
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 23
  1 2 Kong 22,8-13;23,1-3 S Sal 119(118),33.34.35.36.37.40 E Matt 7,15-20
Vigilie
F Vigilien til Johannes Døperens fødsel
Vigiliens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Jer 1,4-10 S Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17 2 1 Pet 1,8-12 E Luk 1,5-17
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tor 24
H Johannes Døperens fødsel
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Jes 49,1-6 S Sal 139(138),1-3.13-14ab.14c-15 2 Apg 13,22-26 E Luk 1,57-66.80
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Fre 25
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Kong 25,1-12 S Sal 137(136),1-2.3.4-5.6 E Matt 8,1-4
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 26
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Klag 2,2.10-14.18-19 S Sal 74(73),1-2.3-5a.5b-7.20-21 E Matt 8,5-17
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 27
H Festen for Kristi legeme og blod
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 1 Mos 14,18-20 S Sal 110(109),1.2.3.4 2 1 Kor 11,23-26 E Luk 9,11b-17
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Man 28
M Den hellige Ireneus L 1 1 Tim 2,22-26 S Sal 37 (36),1-6 E Joh 17,20-26
  1 Am 2,6-10,13-16 S Sal 50(49),16bc-17.18-19.20-21.22-23 E Matt 8,18-22
Vigilie
F Vigilien til de hellige apostler Peter og Paulus
Vigiliens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Apg 3,1-10 S Sal 19(18),2-3.4-5 2 Gal 1,11-20 E Joh 21,15-19
Tidebønner for minnedagen
Tir 29
H De hellige apostler Peter og Paulus
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Apg 12,1-11 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 2 2 Tim 4,6-8.17-18 E Matt 16,13-19
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Ons 30
V (Kirkens første martyrer i Roma)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Am 5,14-15.21-24 S Sal 50(49),7.8-9.10-11.12-13.16bc-17 E Matt 8,28-34
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt

Juli 1734

Tor 1
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Am 7,10-17 S Sal 19(18),8.9.10.11 E Matt 9,1-8
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 2
H Jesu hjertefest
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Esek 34,11-16 S Sal 23(22),1-3a. 3b-4. 5. 6 2 Rom 5,5-11 E Luk 15,3-7
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Lør 3
F Apostelen Thomas
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Ef 2,19-22 S Sal 117(116),1.2 E Joh 20,24-29
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tidebønn for uke 2, vol. IV
I Picpus-ordenen:
F Jomfru Marias rene hjerte
SØN 4
  14. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 66,10-14c S Sal 66(65) 2 Gal 6,14-18 E Luk 10,1-12.17-20 (kortere: Luk 10,1-9)
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
I Dominikanerordenen:
V (Peter Georg Frassati)
Man 5
V (Den hellige Antonius M. Zaccaria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Hos 2,16.17b-18.21-22 S Sal 145(144),2-3.4-5.6-7.8-9 E Matt 9,18-26
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 6
V (Den hellige Maria Goretti)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Hos 8,4-7.11-13 S Sal 115(113B) 3-4.5-6.7ab-8.9-10 E Matt 9,32-38
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 7
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Hos 10,1-3.7-8.12 S Sal 105(104),2-3.4-5.6-7 E Matt 10,1-7
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 8
V (Den hellige Sunniva)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Hos 11,1-4.8c-9 S Sal 80(79),2ac+3b.15-16 E Matt 10,7-15
Hos Cistercienserne:
M Den salige pave Eugenius III
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 9
V (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans ledsagere)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Hos 14,2-10 S Sal 51(50),3-4.8-9.12-13.14+17 E Matt 10,16-23
Hos Fransiskanerne:
M De hellige Nikolas Pieck, Willad og ledsagere, martyrer
I Picpus-ordenen:
M Vår Frue av Freden. Nådebildet i Picpus.
I Dominikanerordenen:
V Johannes av Köln, prest, ordensbror og martyr
V (Frans Fernández de Capillas, martyr)
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 10
M Den hellige Knut – Danmarks vernehelgen
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Jes 6,1-8 S Sal 93(92),1ab.1c-2.5 E Matt 10,24-33
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Veronika Giuliani, jomfru
Hos Klarissene:
M Den hellige Veronika Giuliani, jomfru
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 11
  15. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 5 Mos 30,10-14 S Sal 69(68) 2 Kol 1,15-20 E Luk 10,25-37
Tidebønner for søndagen
F Den hellige Benedikt – vernehelgen for Europa
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Man 12
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jes 1,10-17 S Sal 50(49),8-9.16bc-17.21+23 E Matt 10,34-11,1
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 13
V (Den hellige Henrik)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jes 7,1-9 S Sal 48(47),2-3a.3b-4.5-6.7-8 E Matt 11,20-24
I Karmelittordenen:
M Den hellige Teresa av Jesus, de Los Andes
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 14
V (Den hellige Camillus av Lellis)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jes 10,5-7.13-16 S Sal 94(93),5-6.7-8.9-10.14-15 E Matt 11,25-27
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 15
V (Den hellige Svithun)
V (Den hellige Bonaventura)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jes 26,7-9.12.16-19 S Sal 102(101),13-14ab+15.16-18.19-21 E Matt 11,28-30
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Bonaventura, biskop og kirkelærer
1 Visd 8,2-7.16-18 E Matt 5,13-19
Hos Klarissene:
F Den hellige Bonaventura, biskop og kirkelærer
1 Visd 8,2-7.16-18 E Matt 5,13-19
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 16
V (Jomfru Maria av Karmelberget)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jes 38,1-6.21-22.7-8 S Jes 38,10.11.12abcd.16 E Matt 12,1-8
I Karmelittordenen:
H Høytid for den salige Maria av Karmelberget
1 1 Kong 18,42b-45a 2 Gal 4,4-7 E Joh 19,25-27
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 17
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Mi 2,1-5 S Sal 10,1-2.3-4.7-8.14 (9,22-23.24-25.28-29.35) E Matt 12,14-21
I Karmelittordenen:
V (Den salige Teresa av St. Augustin og hennes ledsagere)
I Dominikanerordenen:
M Ceslas, prest og ordensbror
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 18
  16. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 1 Mos 18,1-10a S Sal 15(14) 2 Kol 1,24-28 E Luk 10,38-42
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 19
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Mi 6,1-4.6-8 S Sal 50,5-6.8-9.16bc-17.21.23 [49,5-6.8-9.16bc.21+23] E Matt 12,38-42
I Karmelittordenen:
M Jomfru Maria, all nådes mor (mater divinæ gratiæ) 1 Est 8,3-8a.16-17 E Joh 2,1-11
Tidebønner for minnedagen
Tir 20
M Den hellige Thorlákr
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Mi 7,14-15.18-20 S Sal 85(84),2-4.5-6.7-8 E Matt 12,46-50
I Karmelittordenen:
F Den hellige profeten Elias
1 1 Kong 19,4-9a.11-14a eller 1 Pet 1,8-12 E Luk 9,28b-36
Tidebønner for minnedagen
Ons 21
V (Den hellige Laurentius av Brindisi)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jer 1,1.4-10 S Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17 E Matt 13,1-9
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Laurentius av Brindisi, prest
1 2 Kor 5,14-21 E Luk 9,1-6
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 22
F Den hellige Maria Magdalena
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Høys 3,1-4a eller 2 Kor 5,14-17 S Sal 63,2.3-4.5-6.8-9 E Joh 20,1-2.11-18
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Fre 23
F Den hellige Birgitta – vernehelgen for Europa
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, helgenprefasjon
1 Gal 2,19-20 S Sal 34(33), 2–3. 4–5. 6–7. 8–9. 10–11 ℟ 2a E Joh 15,1-8
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Lør 24
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Charbel Makhlūf)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jer 7,1-11 S Sal 84(83),3.4.5-6a.+8a.11 E Matt 13,24-30
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 25
  17. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 1 Mos 18,20-32 S Sal 138(137) 2 Kol 2,12-14 E Luk 11,1-13
Tidebønner for søndagen
F Apostelen Jakob
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Verdensbønnedagen for besteforeldre og eldre
Man 26
M De hellige Joakim og Anna
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Jer 13,1-11 S 5 Mos 32,18-19.20.21 E Matt 13,31-35
Tidebønner for minnedagen
Tir 27
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jer 14,17-22 S Sal 79(78),8.9.11+13 E Matt 13,36-43
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 28
M De hellige Marta, Maria og Lasarus
Minnedagens messe, egne lesninger, alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Joh 4,7-16 S Sal 34 (33),2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 E Joh 11,19-27 eller Luk 10,38-42
I Karmelittordenen:
V (Den salige Johannes Soreth)
Tidebønner for minnedagen
Tor 29
H Olav den hellige – Olsok
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Visd 10,10-14 S Sal 31(30),2-3ab.3cd.4.5-6.7.17 2 Jak 1,2-4.12 E Matt 16,24-28
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Fre 30
V (Den hellige Peter Krysologus)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jer 26,1-9 S Sal 69(68),5.8-10.14 E Matt 13,54-58
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 31
M Den hellige Ignatius av Loyola
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Jer 26,11-16.24 S Sal 69(68),15-16.30-31.33-34 E Matt 14,1-12
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 2, vol. IV

August 1734

SØN 1
  18. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Fork 1,2;2,21-23 S Sal 95(94) 2 Kol 3,1-5.9-11 E Luk 12,13-21
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 2
V (Den hellige Eusebius av Vercelli)
V (Den hellige Peter Julian Eymard)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jer 28,1-17 S Sal 119(118),29.43.79.80.95.102 E Matt 14,13-21
Hos Maristene:
M Den hellige Peter Julian Eymard
Hos Fransiskanerne:
F Vår Frue av Englene — Portiuncola
1 Sir 24,1-2.16-21 eller Gal 4,3-7 E Luk 1,26-33
Hos Klarissene:
F Vår Frue av Englene — Portiuncola
1 Sir 24,1-2.16-21 eller Gal 4,3-7 E Luk 1,26-33
I Dominikanerordenen:
M Johanna av Aza, Dominikus' mor
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 3
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Jer 30,1-2.12-15.18-22 S Sal 102(101),16-18.19-21.29+22-23 E Matt 14,22-36
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 4
M Den hellige Johannes Maria Vianney
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Jer 31,1-7 S Jer 31,10.11-12ab.13 E Matt 15,21-28
Tidebønner for minnedagen
Tor 5
V (Vigselsfest for Maria Maggiore-basilikaen)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Jer 31,31-34 S Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 E Matt 16,13-23
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 6
F Herrens forklarelse
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, egen prefasjon
1 Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19 S Sal 97(96),1-2.5-6.9 E Matt 17,1-9
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
I St. Olav, Oslo:
H Kirkevigselsfest
Lør 7
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Sixtus og hans ledsagere)
V (Den hellige Cajetan)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Hab 1,12-2,4 S Sal 9,8-9.10-11.12-13 E Matt 17,14-20
I Karmelittordenen:
M Den hellige Albert av Trapani
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 3, vol. IV
I Oslo katolske bispedømme:
F Kirkevigselsfest
SØN 8
  19. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Visd 18,6-9 S Sal 33(32) 2 Hebr 11,1-2.8-19 (kortere: Hebr 11,1-2.8-12) E Luk 12,32-48 (kortere: Luk 12,35-40)
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Dominikus, stifter av predikerordenen, prest
I Dominikanerordenen:
H Dominikus
1 Jes 52,5-7 S Sal 96,1-2a.2b-3.7-8a.9.10 2 1 Tim 4,1-8 A Matt 5,16 E Matt 5,13-19 eller Matt 28,16-20
Man 9
F Den hellige Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein) – vernehelgen for Europa
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, prefasjon for martyrer
1 Hos 2,16b.17b.21-22 S Sal 45(44),11-12.14-15.16-17 E Matt 25,1-13
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
I Karmelittordenen:
F Den hellige Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein) – vernehelgen for Europa
1 (Gr)Est 4,12.14-16.23-25 eller Gal 6,14-16 E Joh 4,19-24
Tidebønner for festdagen
Tir 10
F Den hellige Laurentius – diakon og martyr
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, prefasjon for martyrer
1 2 Kor 9,6-10 S Sal 112(111),1-2.5-6.7-8.9 E Joh 12,24-26
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Ons 11
M Den hellige Klara av Assisi
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Esek 9,1-7;10,18-22 S Sal 113(112),1-2.3-4.5-6 E Matt 18,15-20
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Klara av Assisi, jomfru
1 Hos 2,16-17.21-22 eller 2 Kor 4,6-10.16-18 E Joh 15,4-10
Hos Klarissene:
H Den hellige Klara av Assisi, jomfru
1 Hos 2,16-17.21-22 eller 2 Kor 4,6-10.16-18 E Joh 15,4-10
Tidebønner for minnedagen
Tor 12
V (Den hellige Johanna Fransiska av Chantal)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Esek 12,1-12 S Sal 78(77),56-57.58-59.61-62 E Matt 18,21-19,1
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 13
V (Den hellige Pontian og den hellige Hippolyt)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Esek 16,1-15.60.63 (kortere: Esek 16,59-63) S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 E Matt 19,3-12
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 14
M Den hellige Maximilian Kolbe, prest og martyr
1 Esek 18,1-10.13b.30-32 S Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 E Matt 19,13-15
Vigilie
F Vigilien til Jomfru Marias opptagelse i himmelen
Vigiliens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2 S Sal 132(131),6-7.9-10.13-14 2 1 Kor 15,54-57 E Luk 11,27-28
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 4, vol. IV
I Tromsø stift:
Vigilie
F Vigilien til Jomfru Marias opptagelse i himmelen
Vigiliens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2 S Sal 132(131),6-7.9-10.13-14 2 1 Kor 15,54-57 E Luk 11,27-28
SØN 15
H Jomfru Marias opptagelse i himmelen
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Åp 11,19a;12,1-6a.10ab S Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 2 1 Kor 15,20-26 E Luk 1,39-56
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
I Tromsø stift:
H Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 Åp 11,19a;12,1-6a.10ab S Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 2 1 Kor 15,20-26 E Luk 1,39-56
Man 16
V (Den hellige Stefan av Ungarn)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Esek 24,15-24 S 5 Mos 32,18-19.20.21 E Matt 19,16-22
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 17
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Esek 28,1-10 S 5 Mos 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab E Matt 19,23-30
I Dominikanerordenen:
M Hyacint, prest og ordensbror
Tidebønner for minnedagen
Ons 18
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Esek 34,1-11 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 20,1-16
I Dominikanerordenen:
V Mannes, prest og ordensbror
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 19
V (Den hellige Johannes Eudes)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Esek 36,23-28 S Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 E Matt 22,1-14
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Ludvig, biskop
Hos Cistercienserne:
M Den salige Guerric
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 20
M Den hellige Bernhard av Clairvaux
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Esek 37,1-14 S Sal 107(106),2-3.4-5.6-7.8-9 E Matt 22,34-40
Hos Cistercienserne:
H Den hellige Bernhard av Clairvaux
1 Sir 39,6-10 2 Fil 3,17-4,1 E Matt 5,13-19
Tidebønner for minnedagen
Lør 21
M Den hellige Pius X
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Esek 43,1-7a S Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14 E Matt 23,1-12
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 22
  21. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Jes 66,18-21 S Sal 117(116) 2 Hebr 2,5-7.11-13 E Luk 13,22-30
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 23
V (Den hellige Rosa av Lima)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Tess 1,1-5.11b-12 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.4-5 E Matt 23,13-22
I Karmelittordenen:
M Årsdagen for kirke- og klosterinnvielse
1 1 Kong 8,22-23.27-30 2 Ef 2,19-22 S 84(83) E Joh 4,19-24
I Dominikanerordenen:
M Rosa av Lima
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 24
F Den hellige Bartolomeus – Apostel
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Åp 21,9b-14 S Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18 E Joh 1,45-51
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Ons 25
V (Den hellige Ludvig av Frankrike)
V (Den hellige Josef av Calasanz)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 2 Tess 3,6-10.16-18 S Sal 128(127),1-2.4-5 E Matt 23,27-32
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Ludvig av Frankrike, konge, den fransiskanske legordens vernehelgen
Hos Klarissene:
F Den hellige Ludvig av Frankrike, konge, den fransiskanske legordens vernehelgen
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 26
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 1,1-9 S Sal 145(144),2-3.4-5.6-7 E Matt 24,42-51
I Karmelittordenen:
M Den hellige Teresa in transverberatione cordis: 1 1 Kor 12,31-13,1-10.12-13 S Sal 40(39) E Joh 14,23-27
Tidebønner for minnedagen
Fre 27
M Den hellige Monika
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Kor 1,17-25 S Sal 33(32),1-2.4-5.10ab+11 E Matt 25,1-13
Tidebønner for minnedagen
Lør 28
M Den hellige Augustin
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Kor 1,26-31 S Sal 33(32),12-13.18-19.20-21 E Matt 25,14-30
Hos Elisabethsøstrene:
F Den hellige Augustin
Hos Augustinerkorherrene:
H Den hellige Augustin
I Dominikanerordenen:
F Den hellige Augustin
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 29
  22. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Sir 3,19-21.30-31 [gr. 17-18.20.28-29] S Sal 68(67) 2 Hebr 12,18-19.22-24a E Luk 14,1.7-14
Tidebønner for søndagen
M Johannes Døperens martyrdød
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Man 30
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 2,1-5 S Sal 119(118),97.98.99.100.101.102 E Luk 4,16-30
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 31
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 2,10b-16 S Sal 145(144),8-9.10-11.12-13ab.13cd-14 E Luk 4,31-37
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt

September 1734

Ons 1
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 3,1-9 S Sal 33(32),12-13.14-15.20-21 E Luk 4,38-44
Verdensbønnedagen for skaperverket
I Karmelittordenen:
M Den hellige Teresa Margarita Redi 1 Ef 3,8-12.14-21 E Joh 15,9-17
Tidebønner for minnedagen
Tor 2
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 3,18-23 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 5,1-11
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 3
M Den hellige Gregor den Store
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Kor 4,1-5 S Sal 37(36),3-4.5-6.27-28.39-40 E Luk 5,33-39
Tidebønner for minnedagen
Lør 4
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 4,6-15 S Sal 145(144),17-18.19-20.21 E Luk 6,1-5
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 5
  23. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Visd 9,13-18 (gr. 13-18b) S Sal 90(89) 2 Filem 9b-10.12-17 E Luk 14,25-33
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
For Missionaries of Charity:
F Teresa av Calcutta
I Dominikanerordenen:
VMinnedag for avdøde venner og velgjørere
Man 6
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 5,1-8 S Sal 5,5-6.7.12 E Luk 6,6-11
I Dominikanerordenen:
M Bertrand av Garrigue, prest og ordensbror
Tidebønner for minnedagen
Tir 7
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 6,1-11 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Luk 6,12-19
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 8
F Jomfru Marias fødsel
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, prefasjon for Jomfru Maria
1 Mi 5,1-4 eller Rom 8,28-30 S Sal 13(12),6ab.6cd E Matt 1,1-16.18-23 (kortere: Matt 1,18-23)
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tor 9
V (Den hellige Peter Claverius)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 8,1b-7.11-13 S Sal 139(138),1-3.13-14ab.23-24 E Luk 6,27-38
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 10
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 9,16-19.22b-27 S Sal 84(83),3.4.5-6.12 E Luk 6,39-42
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 11
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 10,14-22 S Sal 116(115),12-13.17-18 E Luk 6,43-49
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 12
  24. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 2 Mos 32,7-11.13-14 S Sal 51(50) 2 1 Tim 1,12-17 E Luk 15,1-32 (kortere: Luk 15,1-10)
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Hos Maristene:
H Jomfru Marias hellige navn
1 Sir 24,17-22 2 Gal 4,4-7 eller Ef 1,3-6.11-12 E Luk 1,26-28
Tidebønner for søndagen
I Karmelittordenen:
M Den salige Maria av Jesus
Man 13
M Den hellige Johannes Krysostomos L 1 Ef 4,1-7.11-13 S Sal 40 (39),2 og 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 E Mark 4,1-10. 13-20
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
  1 1 Kor 11,17-26.33 S Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.17 E Luk 7,1-10
Tidebønner for minnedagen
Tir 14
F Korsets opphøyelse
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, egen prefasjon eller Pasjonsprefasjon I
1 4 Mos 21,4c-9 eller Fil 2,6-11 S Sal 78(77),1-2.34-35.36-37.38 E Joh 3,13-17
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Ons 15
M Jomfru Marias smerter
Minnedagens messe, valgfri sekvens, alminnelig prefasjon eller prefasjon for Jomfru Maria
1 Hebr 5,7-9 S Sal 31(30),2-3a. 3b-4. 5-6. 15-16. 20 E Joh 19,25-27 eller Luk 2,33-35
Tidebønner for minnedagen
Tor 16
M De hellige Kornelius og Kyprian
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 1 Kor 15,1-11 S Sal 118(117),1-2.16ab-17.28 E Luk 7,36-50
Tidebønner for minnedagen
Fre 17
V (Den hellige Robert Bellarmin)
V (Den hellige Hildegard av Bingen)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 15,12-20 S Sal 17(16),1.6-7.8b+15 E Luk 8,1-3
I Karmelittordenen:
F Den hellige Albert av Jerusalem
1 Ef 6,10-18 E Matt 20,25-28
Hos Fransiskanerne:
F Fransiskus' stigmata
1 Gal 6,14-18 E Luk 9,23-26
Hos Klarissene:
F Fransiskus' stigmata
1 Gal 6,14-18 E Luk 9,23-26
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Lør 18
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 1 Kor 15,35-37,42-49 S Sal 56(55),10.11-12.13-14 E Luk 8,4-15
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Josef av Copertino, prest
I Dominikanerordenen:
V Juan Macias, ordensbror
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 19
  25. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Amos 8,4-7 S Sal 113(112) 2 1 Tim 2,1-8 E Luk 16,1-13 (kortere: Luk 16,10-13)
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
For Misjonærer av den Hellige Familie:
H Den salige Jomfru Maria av La Salette
1 1 Mos 9,8-17 2 2 Kor 5,17-21 E Joh 19,25-27
Tidebønner for søndagen
Man 20
M Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Ordsp 3,27-34 S Sal 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5 E Luk 8,16-18
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Frans Maria av Camporosso, ordensbror
Tidebønner for minnedagen
Tir 21
F Evangelisten Matteus
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Ef 4,1-7.11-13 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Matt 9,9-13
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Den internasjonale fredsdagen
Tidebønner for festdagen
Ons 22
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ordsp 30,5-9 S Sal 119(118),29.72.89.101.104.163 E Luk 9,1-6
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 23
M Den hellige Pius av Pietrelcina
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Fork 1,2-11 S Sal 90(89),3-4.5-6.12-13.14+17 E Luk 9,7-9
Tidebønner for minnedagen
Fre 24
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Fork 3,1-11 S Sal 144(143),1a+2abc.3-4 E Luk 9,18-22
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 25
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Fork 11,9-12,8 S Sal 90(89),3-4.5-6.12-13.14+17 E Luk 9,43b-45
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 26
  26. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Amos 6,1a.4-7 S Sal 146(145) 2 1 Tim 6,11-16 E Luk 16,19-31
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Verdensdagen for migranter og flyktninger
Caritas-søndag
Tidebønner for søndagen
Man 27
M Den hellige Vincent av Paul
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Job 1,6-22 S Sal 17(16),1.2-3.6-7 E Luk 9,46-50
Tidebønner for minnedagen
Tir 28
V (Den hellige Venceslas)
V (Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Job 3,1-3.11-17.20-23 S Sal 88(87),2-3.4-5.6.7-8 E Luk 9,51-56
I Dominikanerordenen:
V (Dominikus Ibáñez, Laurentius Ruiz og Alfonso Navarrete, prester)
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 29
F De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, egen prefasjon
1 Dan 7,9-10,13-14 eller Åp 12,7-12a S Sal 138(137),1-2a.2bc-3.4-5 E Joh 1,47-51
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tor 30
M Den hellige Hieronymus
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Job 19,21-27 S Sal 27(26),7-8a.8b-9abc.13-14 E Luk 10,1-12
Tidebønner for minnedagen

Oktober 1734

Fre 1
M Den hellige Terese av Jesusbarnet
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Job 38,1.12-21.39,36-38 S Sal 139(138),1-3.7-8.9-10.13-14ab E Luk 10,13-16
I Karmelittordenen:
F Den hellige Terese av Jesusbarnet
1 Jes 66,10-14c eller 1 Joh 4,7-16 E Matt 11,25-30 eller Matt 18,1-4
Tidebønner for minnedagen
Lør 2
M De hellige verneengler
Minnedagens messe, egne lesninger, egen prefasjon
1 2 Mos 23,20-23 S Sal 91(90),1-2.3-4.5-6.10-11 E Matt 18,1-5.10
Tidebønner for minnedagen
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 3
  27. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Hab 1,2-3;2,2-4 S Sal 95(94) 2 2 Tim 1,6-8.13-14 E Luk 17,5-10
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
I Trondheim stift:
Årsdag for bispevigselen
Man 4
M Den hellige Frans av Assisi L 1 Gal 6,14-18 S Sal 37 (36),3-4. 5-6. 16.11 E Matt 11,25-30
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon eller minnedagens messe m/egen prefasjon eller valgfri messe
  1 Gal 1,6-12 S Sal 111(110),1-2.7-8.9+10c E Luk 10,25-37
Hos Fransiskanerne:
H Den hellige far Frans av Assisi, diakon, stifter av tre ordener
1 Sir 50,1.3-7 2 Gal 6,14-18 E Matt 11,25-30
Hos Klarissene:
H Den hellige Frans av Assisi
Hos Elisabethsøstrene:
H Den hellige Frans av Assisi
I Dominikanerordenen:
F Den hellige Frans av Assisi
Tidebønner for minnedagen
Tir 5
V (Den hellige Faustina Kowalska)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 1,13-24 S Sal 139(138),1-3.13-14ab.14c-15 E Luk 10,38-42
I Dominikanerordenen:
V Raymund av Capua, prest og ordensbror
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 6
V (Den hellige Bruno)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 2,1-2.7-14 S Sal 117(116),1.2 E Luk 11,1-4
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 7
M Vår Frue av Rosenkransen
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Gal 3,1-5 S Luk 1,69-70.71-72.73-75 E Luk 11,5-13
Hos Birgittinerne:
H Den hellige Birgittas helligkåring
I Dominikanerordenen:
F Vår Frue av rosenkransen
Tidebønner for minnedagen
Fre 8
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 3,7-14 S Sal 111(110),1-2.3-4.5-6 E Luk 11,15-26
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 9
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Dionysius og hans ledsagere)
V (Den hellige Johannes Leonardi)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 3,22-29 S Sal 105(104),2-3.4-5.6-7 E Luk 11,27-28
I Dominikanerordenen:
V Ludvig Bertrand, prest og ordensbror
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 10
  28. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 2 Kong 5,14-17 S Sal 98(97) 2 2 Tim 2,8-13 E Luk 17,11-19
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 11
V (Den hellige pave Johannes XXIII)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 S Sal 113(112),1-2.3-4.5a+6-7 E Luk 11,29-32
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 12
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 5,1-6 S Sal 119(118),41.43.44.45.47.48 E Luk 11,37-41
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 13
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Gal 5,18-25 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 11,42-46
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 14
V (Den hellige Callistus I)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 1,1-10 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6 E Luk 11,47-54
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 15
M Den hellige Teresa av Avila
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Ef 1,11-14 S Sal 33(32),1-2.4-5.12-13 E Luk 12,1-7
I Karmelittordenen:
H Den hellige Teresa av Jesus
1 Vis 7,7-14 2 Rom 8,14-17.26-27 E Joh 7,14-18.37-39a eller Joh 4,5-15a
Tidebønner for minnedagen
Lør 16
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 1,15-23 S Sal 8,2-3a.4-5.6-7 E Luk 12,8-12
I kirker viet til St. Olav:
M Olav den Helliges omvendelse L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 1, vol. IV
I Oslo katolske bispedømme:
V (Olav den Helliges omvendelse) L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
I Trondheim stift:
V (Olav den Helliges omvendelse) L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
I Tromsø stift:
V (Den hellige Hedvig)
V (Den hellige Margrete Maria Alacoque)
SØN 17
  29. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 2 Mos 17,8-13 S Sal 121(120) 2 2 Tim 3,14-4,2 E Luk 18,1-8
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Misjonssøndag
Tidebønner for søndagen
Man 18
F Evangelisten Lukas
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon II
1 2 Tim 4,10-17b S Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18 E Luk 10,1-9
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tir 19
V (De hellige Johannes av Brébeuf, Isaak Jogues og deres ledsagere)
V (Den hellige Paul av korset)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 2,12-22 S Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14 E Luk 12,35-38
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Peter av Alcántara, prest
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 20
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 3,2-12 S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 E Luk 12,39-48
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 21
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 3,14-21 S Sal 33(32),1-2.4-5.11-12.18-19 E Luk 12,49-53
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 22
V (Den hellige pave Johannes Paul II)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 4,1-6 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 12,54-59
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
I Oslo katolske bispedømme:
Årsdag for bispevigselen
Lør 23
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Johannes av Capestrano)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 4,7-16 S Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5 E Luk 13,1-9
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Johannes av Capestrano, prest
Hos Klarissene:
F Den hellige Johannes av Capestrano, prest
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 24
  30. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Sir 35,15b-17.20-22a [gr. 12-14.16-18] S Sal 34(33) 2 2 Tim 4,6-8.16-18 E Luk 18,9-14
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 25
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 4,32-5,8 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 13,10-17
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tir 26
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 5,21-33 S Sal 128(127),1-2.3.4-5 E Luk 13,18-21
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Ons 27
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Ef 6,1-9 S Sal 145(144),10-11.12-13ab.13cd-14 E Luk 13,22-30
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 28
F De hellige apostler Simon og Judas
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Ef 2,19-22 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Luk 6,12-19
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Fre 29
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Fil 1,1-11 S Sal 111(110),1-2.3-4.5-6 E Luk 14,1-6
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 30
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Fil 1,18b-26 S Sal 42(41),2.3.5bcd E Luk 14,1.7-11
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 31
  31. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Visd 11,22-12,2 S Sal 145(144) 2 2 Tess 1,11-2,2 E Luk 19,1-10
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen

November 1734

Man 1
H Allehelgensdag
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 Åp 7,2-4.9-14 S Sal 23,1-2.3-4ab.5-6 2 1 Joh 3,1-3 E Matt 5,1-12a
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for høytiden
Tir 2
M Allesjelersdag
Minnedagens messe, egne lesninger, sekvens, prefasjon for sjelemesser
1 2 Mak 12,43-46 S Sal 103(102),8+10.13-14.15-16.17-18 2 Rom 8,31-35.37-39 E Joh 14,1-6 eller 1 Visd 3,1-9 2 Rom 6,3-9 E Matt 25,31-46 eller 1 Jes 25,6.7-9 2 1 Kor 15,20-28 eller Rom 5,5-11 E Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30
Tidebønner for minnedagen
Ons 3
V (Den hellige Martin av Porres)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Fil 2,12-18 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Luk 14,25-33
Hos Fransiskanerne:
F Fransiskanerordenens allesjelersdag
1 Visd 3,1-9 E Joh 6,37-40
I Dominikanerordenen:
F Martin av Porres, ordensbror
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tor 4
M Den hellige Karl Borromeus
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Fil 3,3-8a S Sal 105(104),2-3.4-5.6-7 E Luk 15,1-10
Tidebønner for minnedagen
Fre 5
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Fil 3,17-4,1 S Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5 E Luk 16,1-8
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Lør 6
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Fil 4,10-19 S Sal 112(111),1-2.5-6.8a+9 E Luk 16,9-15
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 7
  32. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 2 Mak 7,1-2.9-14 S Sal 17(16) 2 2 Tess 2,16-3,5 E Luk 20,27-38 (kortere: Luk 20,27.34-38)
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Innsamling av Peterspenger
Tidebønner for søndagen
I Dominikanerordenen:
F Dominikanerordenens allehelgensdag
Man 8
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Tit 1,1-9 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 17,1-6
I Karmelittordenen:
V (Den salige Elisabeth av Treenigheten)
I Dominikanerordenen:
M Dominikanerordenens allesjelersdag
1 Åp 21,1-5a.6b-7 E Joh 17,15-21.24-26
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 9
F Laterankirkens vigselsfest
Festdagens messe, egne lesninger, egen prefasjon
1 Esek 47,1-2.8-9.12 eller 1 Kor 3,9b-11.16-17 S Sal 46(45),2-3.5-6.8-9 E Joh 2,13-22
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Ons 10
M Den hellige Leo den Store
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Tit 3,1-7 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Luk 17,11-19
Tidebønner for minnedagen
Tor 11
M Den hellige Martin av Tours
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Filem 7-20 S Sal 146(145),7.8-9a.9bc-10 E Luk 17,20-25
Tidebønner for minnedagen
Fre 12
M Den hellige Josafat
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 2 Joh 4-9 S Sal 119(118),1.2.10.11.17.18 E Luk 17,26-37
Tidebønner for minnedagen
Lør 13
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 3 Joh 5-8 S Sal 112(111),1-2.3-4.5-6 E Luk 18,1-8
Hos Cistercienserne:
F Alle Benediktinerhelgener
1 Jes 61,9-11 E Joh 15,1-8
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 14
  33. søndag i det alminnelige kirkeår
Søndagens messe, Gloria, Credo, søndagsprefasjon
1 Mal 4,1-2a S Sal 98(97) 2 2 Tess 3,7-12 E Luk 21,5-19
Bonifatiussøndag
Verdensdagen for de fattige
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for søndagen
I Karmelittordenen:
F Alle Karmels hellige
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Nikolas Tavelic og ledsagere, martyrer
Hos Elisabethsøstrene:
F Den salige Maria Louise Merkert
Man 15
V (Den hellige Albert den Store)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 1,1-4;2,1-5a S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 18,35-43
I Karmelittordenen:
M Alle avdøde fra Karmelittordenen
1 Rom 14,7-9.10c-12 E Matt 25,31-46
I Dominikanerordenen:
M Albert den Store
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tir 16
V (Den hellige Margrete av Skottland)
V (Den hellige Gjertrud)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 3,1-6.14-22 S Sal 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5 E Luk 19,1-10
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 17
M Den hellige Elisabeth av Ungarn
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Åp 4,1-11 S Sal 150,1-2.3-4.5-6 E Luk 19,11-28
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Elisabeth av Ungarn
1 Sir 26,1-4.13-16 eller 1 Tim 5,3-10 E Matt 25,31-40
Hos Klarissene:
F Den hellige Elisabeth av Ungarn
1 Sir 26,1-4.13-16 eller 1 Tim 5,3-10 E Matt 25,31-40
Hos Elisabethsøstrene:
H Den hellige Elisabeth av Ungarn
1 Sir 26,1-4.13-16 eller 1 Tim 5,3-10 E Matt 25,31-40
Tidebønner for minnedagen
Tor 18
V (Vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer) L 1 Apg 28,11-16.30-31 S Sal 98 (97),1. 2-3ab 3c-4. 5-6 E Matt 14,22-33
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon eller minnedagens messe m/apostelprefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 5,1-10 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Luk 19,41-44
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Fre 19
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 10,8-11 S Sal 119(118),14.24.72.103.111.131 E Luk 19,45-48
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
I St. Olav, Trondheim:
H Kirkevigselsfest
I Trondheim stift:
F Kirkevigselsfest
Hos Klarissene:
M Den hellige Agnes av Assisi
Lør 20
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 11,4-12 S Sal 144(143),1.2.9-10 E Luk 20,27-40
I Karmelittordenen:
M Den hellige Rafael Kalinowski
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 21
H Kristi kongefest
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 2 Sam 5,1-3 S Sal 122(121) 2 Kol 1,12-20 E Luk 23,35-43
Tidebønner for høytiden
M Jomfru Marias fremstilling i templet
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Man 22
M Den hellige Cecilia
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Åp 14,1-3.4b-5 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 21,1-4
Tidebønner for minnedagen
Tir 23
V (Den hellige Klemens I)
V (Den hellige Kolumban)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 14,14-20 S Sal 96(95),10.11-12.13 E Luk 21,5-11
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Ons 24
M Den hellige Andreas Dung-Lac og hans ledsagere
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Åp 15,1-4 S Sal 98(97),1.2-3ab.7-8.9 E Luk 21,12-19
Hos Klarissene:
M Alle fransiskanerordenens avdøde og velgjørere
I Dominikanerordenen:
M Ignatius Delgado, biskop, Vincent Le Quang Liem, prest, Dominikus Phan Truong Kham, legmann og deres ledsagere, martyrer i Vietnam
Tidebønner for minnedagen
Tor 25
M Den salige Niels Steensen
Minnedagens messe m/alminnelig prefasjon eller helgenprefasjon
1 Åp 18,1-2.21-23;19,1-3.9a S Sal 100(99),2.3.4.5 E Luk 21.20-28
Tidebønner for minnedagen
Fre 26
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 20,1-4.11-21,2 S Sal 84(83),3.4.5-6a+8a E Luk 21,29-33
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Leonard av Porto Maurizio, prest
Tidebønner for minnedagen
Lør 27
V (Den salige jomfru Maria)
Ukedagens messe m/alminnelig prefasjon, Mariamesse m/Mariaprefasjon, eller valgfri messe
  1 Åp 22,1-7 S Sal 95(94),1-2.3-5.6-7 E Luk 21,34-36
Tidebønner for ukedagen, minnedagen eller valgfritt
Tidebønn for uke 1, vol. I
SØN 28
Søndagstekster år A, hverdagslesninger år I
  1. søndag i advent
Søndagens messe, Credo, adventsprefasjon I
1 Jes 2,1-5 S Sal 122(121),1-2.4-5.6-7.8-9 2 Rom 13,11-14 E Matt 24,37-44
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Jakob av Marche, prest
Man 29
Ukedagens messe m/adventsprefasjon I
  1 Jes 4,1-6 S Sal 122(121),1-2. 3-4b. 4cd-5. 6-7. 8-9 E Matt 8,5-11
I Karmelittordenen:
M De salige Dionysos og Redempt
Tidebønner for minnedagen
Hos Fransiskanerne:
F Alle fransiskanerordenens hellige
Hos Klarissene:
M Alle fransiskanerordenens hellige
Tir 30
F Den hellige Andreas
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, apostelprefasjon
1 Rom 10,9-18 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Matt 4,18-22
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen

Desember 1734

Ons 1
Ukedagens messe m/adventsprefasjon I
  1 Jes 25,6-10a S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 15,29-37
Tidebønner for ukedagen
Tor 2
Ukedagens messe m/adventsprefasjon I
  1 Jes 26,1-6 S Sal 118(117),1+8-9.19-21.25-27a E Matt 7,21.24-27
Tidebønner for ukedagen
Fre 3
M Den hellige Frans Xavier
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
1 Jes 29,17-24 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Matt 9,27-31
Hos Franciskus Xaverius-søstrene:
F Patronatsfest
Tidebønner for minnedagen
Lør 4
V (Den hellige Johannes av Damaskus)
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
  1 Jes 30,18-21.23-26 S Sal 147(146),1-2.3-4.5-6 E Matt 9,35-10,1.6-8
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen
Tidebønn for uke 2, vol. I
I Tromsø stift:
V (Den hellige Barbara)
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
SØN 5
  2. søndag i advent
Søndagens messe, Credo, adventsprefasjon I
1 Jes 11,1-10 S Sal 72(71),2. 7-8. 12-13. 17 2 Rom 15,4-9 E Matt 3,1-12
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 6
V (Den hellige Nikolas av Myra)
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
  1 Jes 35,1-10 S Sal 85(84),9ab+10.11-12.13-14 E Luk 5,17-26
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen
Tir 7
M Den hellige Ambrosius
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
1 Jes 40,1-11 S Sal 96(95),1-2.3+10ac.11-12.13 E Matt 18,12-14
Tidebønner for minnedagen
Ons 8
H Jomfru Marias uplettede unnfangelse
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1 1 Mos 3,9-15.20 S Sal 98(97),1.2-3ab.3bc-4 2 Ef 1,3-6.11-12 E Luk 1,26-38
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser, unntatt begravelsesmesser.
Hos Oblatfedrene:
H Patronatsfest
1 1 Mos 3,9-15.20 S Sal 98(97),1.2-3ab.3bc-4 2 Ef 1,3-6.11-12 E Luk 1,26-38
Tidebønner for høytiden
Tor 9
V (Den hellige Juan Diego Cuauhtlatoatzin)
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
  1 Jes 41,13-20 S Sal 145(144),1+9.10-11.12-13ab E Matt 11,11-15
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen
Fre 10
V (Vår Frue av Loreto)
Minnedagens messe m/prefasjon for Jomfru Maria
  1 Jes 48,17-19 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Matt 11,16-19
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen
Lør 11
V (Den hellige Damasus I)
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
  1 Sir 48,1-4.9-11 S Sal 80(79),2ac+3b.15-16.18-19 E Matt 17,10-13
Tidebønner for ukedagen eller minnedagen
Tidebønn for uke 3, vol. I
SØN 12
    3. søndag i advent
Søndagens messe, Credo, adventsprefasjon I
1 Jes 35,1-6a.10 S Sal 146(145),7. 8-9a. 9bc-10 2 Jak 5,7-10 E Matt 11,2-11
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 13
M Den hellige Lucia
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
1 4 Mos 24,2-7.15-17a S Sal 25(24),4-5ab.6+7bc.8-9 E Matt 21,23-27
Tidebønner for minnedagen
Tir 14
M Den hellige Johannes av korset
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
1 Sef 3,1-2.9-13 S Sal 34(33),2-3.6-7.17-18.19+23 E Matt 21,28-32
I Karmelittordenen:
H Den hellige Johannes av korset
1 Jes 43,1-3a.4-5 2 Rom 8,14-18.28-30 E Joh 17,11b.17-26
Tidebønner for minnedagen
Ons 15
Ukedagens messe m/adventsprefasjon I
  1 Jes 45,6b-8.18.21b-25 S Sal 85(84),9ab+10.11-12.13-14 E Luk 7,19-23
Tidebønner for ukedagen
Tor 16
Ukedagens messe m/adventsprefasjon I
  1 Jes 54,1-10 S Sal 30(29),2+4.5-6.11-12a+13b E Luk 7,24-30
Tidebønner for ukedagen
Fre 17
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 1 Mos 49,2.8-10 S Sal 72(71),1-2.3-4ab.7-8.17 E Matt 1,1-17
Tidebønner for ukedagen
Lør 18
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 Jer 23,5-8 S Sal 72(71),1-2.12-13.18-19 E Matt 1,18-24
Tidebønner for ukedagen
Tidebønn for uke 4, vol. I
SØN 19
  4. søndag i advent
Søndagens messe, Credo, adventsprefasjon II
1 Jes 7,10-14 S Sal 24(23),1-2. 3-4ab. 5-6 2 Rom 1,1-7 E Matt 1,18-24
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for søndagen
Man 20
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 Jes 7,10-14 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 1,26-38
Tidebønner for ukedagen
Tir 21
[Den hellige Peter Canisius]
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-18a S Sal 33(32),2-3.11-12.20-21 E Luk 1,39-45
Tidebønner for ukedagen
Ons 22
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 1 Sam 1,24-28 S 1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd E Luk 1,46-56
Tidebønner for ukedagen
Tor 23
[Den hellige Johannes av Kęty]
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 Mal 3,1-4.23-24 S Sal 25(24),4-5ab.8-9.10+14 E Luk 1,57-66
Tidebønner for ukedagen
Fre 24
Ukedagens messe m/adventsprefasjon II
  1 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 S Sal 89(88),2-3.4-5.27+29 E Luk 1,67-79
Julaftenvigilien:
H 1 Jes 62,1-5 S Sal 89(88),4-5.16-17.27+29 2 Apg 13,16-17.22-25 E Matt 1,1-25 (kortere: Matt 1,18-25)
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for ukedagen
Lør 25
H Kristi fødselsfest
Høytidens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, egen prefasjon
1. julemesse, midnattsmessen: 1 Jes 9,2-7 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.11-12.13 2 Tit 2,11-14 E Luk 2,1-14
2. julemesse, messen ved daggry: 1 Jes 62,11-12 S Sal 97(96),1+6.11-12 2 Tit 3,4-7 E Luk 2,15-20
3. julemesse, juledag: 1 Jes 52,7-10 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6 2 Hebr 1,1-6 E Joh 1,1-18 (kortere: 1,1-5.9-14)
Ingen andre messer tillatt, heller ikke requiemmesser.
Tidebønner for høytiden
Tidebønn for uke 1, vol. I
SØN 26
F Den hellige familie
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, Credo, juleprefasjon
1 Sir 3,2-6.12-14 S Sal 128(127),1-2.3.4-5 2 Kol 3,12-21 E Matt 2,13-15,19-23
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Bønnedag for forfulgte og undertrykte kristne
Tidebønner for festdagen
Man 27
F Den hellige evangelisten Johannes
Festdagens messe, egne lesninger, juleprefasjon
1 1 Joh 1,1-4 S Sal 97(96),1-2.5-6.11-12 E Joh 20,2-8
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Tir 28
F De uskyldige barn i Betlehem
Festdagens messe, Gloria, egne lesninger, juleprefasjon
1 1 Joh 1,5-2,2 S Sal 124(123),2-3.4-5.7b-8 E Matt 2,13-18
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for festdagen
Ons 29
[Den hellige Thomas Becket]
Juleoktaven
Ukedagens messe m/juleprefasjon
  1 1 Joh 2,3-11 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.5b-6 E Luk 2,22-35
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Tor 30
Juleoktaven
Ukedagens messe m/juleprefasjon
  1 1 Joh 2,12-17 S Sal 96(95),7-8a.8b-9.10 E Luk 2,36-40
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt
Fre 31
[Den hellige Sylvester I]
Juleoktaven
Ukedagens messe m/juleprefasjon
  1 1 Joh 2,18-21 S Sal 96(95),1-2.11-12.13 E Joh 1,1-18
Requiemmesser er ikke tillatt, unntatt begravelsesmesser.
Tidebønner for ukedagen eller valgfritt